Виктор Баталов Виктор Баталов счетоводител

ЗДДС 2013 - Ползване на данъчен кредит за вече придобити стоки

Публикувано на: 22.02.2013В последните месеци на вече изминалата 2012 г. Законът за ДДС претърпя голям брой промени, някои от които са съществени и драстично променят режимите на облагане, други са по-скоро козметични, а трети – с все още неизяснен  характер. В тази статия ще бъдат коментирани три независими едно от друго изменения, като първите две въвеждат по-благоприятен  за данъчно задължените лица режим на облагане, а третото – по-стриктни изисквания за корекция на данъчен кредит при извънредни случаи.

Удължен срок за подаване на регистрационен опис на наличните към датата на регистрация или повторна регистрация по ДДС активи и получените преди тези дати услуги

Срокът за подаване на горепосочения регистрационен опис се променя от 7 на 45 дни от датата на регистрация. Безспорно тази промяна ще бъде облекчение, особено за малките фирми, които много често нямат необходимия капацитет и не познават достатъчно добре законовите изисквания, за да се вместят в предвидения досега по-кратък срок. Поради това не бяха редки случаите на загубено право за ползване на данъчен кредит или на неупражняването му за всички активи и услуги, за които е било възможно да се ползва. В новия си вид законът дава възможност да се съберат и опишат надеждно необходимите документи и друга нужна информация, за да се упражни правото на приспадане на данъчен кредит. По тази причина ефектът от промяната би трябвало да е благоприятен, особено за малкия и средния бизнес в страната ни. Останалите изисквания за упражняване на това право за момента остават непроменени.

(Виж чл.74 от ЗДДС)

Възможност за ползване на данъчен кредит, ако при придобиването на стоките или получаване на услугите не е било ползвано това право

С това изменение на закона се дава право на приспадане на данъчен кредит за закупени активи или получени услуги, за които при придобиването им сме избрали да не ползваме данъчен кредит или да ползваме само частичен такъв, тъй като сме имали намерението да ги използваме за извършване на освободени доставки, а впоследствие те се използват за облагаеми доставки.

До момента това право беше налично само ако преди това е бил приспаднат частичен данъчен кредит за актива, а впоследствие той се използва само за извършване на облагаеми доставки. Допълнително утежнение беше и фактът, че увеличението на ползвания данъчен кредит ставаше при изтичане на 5 години (съответно за сгради – на 20 години) от приспадането на частичен данъчен кредит за актива.

Типичен пример за прилагане на новия режим е случай, в който фирма закупува офис с идеята да го използва например за сключване на договори за кредитиране, за предоставяне на застрахователни или медицински услуги (освободени доставки), поради което не приспада данъчен кредит за покупката. След няколко години обаче променя дейността си и се насочва изцяло към извършване на консултантски услуги (облагаема доставка). Според новия текст на закона фирмата ще има право да приспадне данъчен кредит за закупения офис.

Отново това изменение е в полза на фирмите, тъй като им предоставя възможността при промяна на своята основна дейност от необлагаема към облагаема с ДДС да бъдат поставени при равни условия с другите фирми в съответната икономическа сфера. Единственият проблем е, че в момента на съставяне на тази статия редът и размерът на полагащия се за приспадане данъчен кредит все още не са определени. Причината е, че не са приети изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС, където следва да се запишат условията за прилагане на новия режим.

(Виж чл.79, ал.8 от ЗДДС)

Въвеждане на допълнителни изисквания за доказателства при унищожаване, липса или брак на стоки поради аварии и катастрофи

Тази промяна, за разлика от предходните две, въвежда по-стриктни регулации по отношение на корекциите на данъчен кредит. В случай на аварии и катастрофи, които водят до унищожаване, липса или брак на стоки, за придобиването на които е ползван данъчен кредит, до момента законът изискваше да се предоставят доказателства, че тези събития не са станали по вина на данъчно задълженото лице (фирмата), което е закупило стоката/актива и съответно е ползвало данъчния кредит за покупката. При представянето на такива доказателства фирмите се освобождаваха от задължението да правят корекция на ползвания данъчен кредит.

С измененията, влизащи в сила от началото на новата година, се въвежда освен досега действащото и допълнително изискване да се представят доказателства, че аварията или катастрофата не е причинена по вина на лицето, ползващо стоката (ако то е различно от собственика). Така се създава допълнителен риск за фирмите, особено при предоставянето на активи под наем (на оперативен лизинг). В този случай при авария или катастрофа, причинена по вина на  наемателя (лизингополучателя), собственикът на актива ще бъде задължен да направи корекция на ползвания данъчен кредит, въпреки че не е пряко отговорен за настъпилите събития.

Тази промяна ще доведе до повече разходи за фирмите и съответно до по-голям размер на приходите за републиканския бюджет, тъй като по-стриктните изисквания за представяне на доказателства ще увеличат броя на случаите, в  които фирмите са длъжни да направят корекция за унищожени или бракувани стоки.

(Виж чл.80, ал.2, т.2 от ЗДДС)Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->