Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.9. Баланс по НСС в хил. лева

Публикувано на: 21.11.2010

БАЛАНС

на БЕТА ЕООД, към 31 Декември 2010 год. 


АКТИВ


раздели, групи, статии

сума ( хил.лева) 

2010

2009

А. Записан, но невнесен капитал (общо)Б. Нетекущи активи (общо)

621

598

I. Нематериални активи (общо)1. Продукти от развойна дейност2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, софтуер, … 3. Търговска репутация4. Предост. аванси и немат. а-ви в процес на изгражданеII. Дълготрайни материални активи (общо)

271

248

1. Земи и сгради (общо)

18


  - в т.ч. земи

18


  - в т.ч. сгради2. Машини, производствено оборудване и апаратура

229

248

3. Съоръжения и други

24


4. Предост. аванси и матер. а-ви в процес на изгражданеIII. Дългосрочни финансови активи (общо)

350

350

1. Акции и дялове в предприятия от група

350

350

2. Предоставени заеми на предприятия от група3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия4. Предост. заеми на асоц. и смесени предприятия5. Дългосрочни инвестиции6. Други предоставени заеми7. Изкупени собствени акции (с номин. ст-ст ________)IV. Отсрочени данъци (общо)В. Текущи активи (общо)

815

611

I. Материални запаси (общо)

39

82

1. Суровини и материали

4

35

2. Незавършено производство

28

33

3. Продукция и стоки (общо)

7

14

  - в т.ч. продукция

6

2

  - в т.ч. стоки

1

12

4. Предоставени авансиII. Вземания (общо)

168

69

1. Вземания от клиенти и доставчици (общо)

168

15

  - в т.ч. над една година2. Вземания от предприятия от група (общо)  - в т.ч. над една година3. Вземания от асоц. и смесени предприятия (общо)  - в т.ч. над една година4. Други вземания


54

  - в т.ч. над една годинаIII. Инвестиции (общо)1. Акции и дялове в предприятия от група2. Изкупени собствени акции (с номин. ст-ст ________)3. Други инвестицииIV. Парични средства (общо)

608

460

  - в т.ч. в брой

171

36

  - в т.ч. по безсрочни сметки (депозити)

437

424

Г. Разходи за бъдещи периоди (общо)

7

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)

1 443

1 209
ПАСИВ

раздели, групи, статии

сума (хил.лева) 

2010

2009

А. Собствен капитал (общо)

1 131

931

I. Записан капитал (общо)

820

800

II. Премии от емисии (общо)III. Резерв от последващи оценки (общо)IV. Резерви (общо)

28


1. Законови резерви

28


2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции3. Резерв, съгласно учредителен акт4. Други резервиV. Натрупана печалба (загуба) от мин. години (общо)

43


  - в т.ч. неразпределена печалба

43


  - в т.ч. непокрита загубаVI. Текуща печалба (загуба)      

240

131

Б. Провизии и сходни задължения (общо)1. Провизии за пенсии и други подобни задължения2. Провизии за данъци (общо)  - в т.ч. за отсрочени данъци3. Други провизии и сходни задълженияВ. Задължения (общо)

312

278

  • в т.ч. до една година (общо)

289

278

  • в т.ч. над една година (общо)

23


1. Облигационни заеми (общо)  - в т.ч. до една година  - в т.ч. над една година2. Задължения към финансови предприятия (общо)

23


  - в т.ч. до една година  - в т.ч. над една година

23


3. Получени аванси (общо)  - в т.ч. до една година  - в т.ч. над една година4. Задължения към доставчици (общо)

212

270

  - в т.ч. до една година

212

270

  - в т.ч. над една година5. Задължения по полици (общо)  - в т.ч. до една година  - в т.ч. над една година6. Задължения към предприятия от групата (общо)

39


  - в т.ч. до една година

39


  - в т.ч. над една година7. Задълж. към асоц. и смесени предприятия (общо)  - в т.ч. до една година  - в т.ч. над една година8. Други задължения (общо)

38

8

  - в т.ч. до една година

38

8

  - в т.ч. над една година  • в т.ч. към персонала

6

5

    - в т.ч. до една година

6

5

    - в т.ч. над една година  • в т.ч. осигурителни задължения

2

2

    - в т.ч. до една година

2

2

    - в т.ч. над една година  • в т.ч. данъчни задължения

30

1

    - в т.ч. до една година

30

1

    - в т.ч. над една годинаГ. Финансирания и приходи за бъд. периоди (общо)  - в т.ч. за финансирания  - в т.ч. приходи за бъдещи периодиСУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

1 442

1 209Коментари

-->