Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.10. ОПР по НСС двустранен в лева

Публикувано на: 21.11.2010

Отчет за Приходите и Разходите

на БЕТА ЕООД, за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


наименование на разходите

сума ( лева)

2010

2009

А. РАЗХОДИ1. Намаление на запасите от продукция и незав. произв.

4 742,74


2. Разходи за суровини, материали и външни услуги

69 470,00


  а) в т.ч. за суровини и материали

45 880,00


  б) в т.ч. за външни услуги

23 590,00


3. Разходи за персонала

24 251,85


  а) в т.ч. разходи за възнаграждения

20 400,00


  б) в т.ч. разходи за осигуровки

3 851,85


    - в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии

1 393,40


4. Разходи за амортизация и обезценка

23 867,66


  а) в т.ч. разходи за амортизация и обезценка на активи

22 091,66


    - в т.ч. разходи за амортизация

22 091,66


    - в т.ч. разходи за обезценка  б) в т.ч. разходи от обезценка на текущи активи

1 776,00


5. Други разходи

207 678,75


  а) в т.ч. балансова стойност на продадените активи

203 580,00


  б) в т.ч. провизииОбщо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)

330 011,00


6. Разходи от обезценка на финансови активи

5 028,90


    - в т.ч. от валутни разлики

5 028,90


7. Разходи за лихви и други финансови разходи

475,40


  а) в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група  б) в т.ч. отрицателни разлики от операции с фин. активиОбщо финансови разходи (6+7)

5 504,30


8. Печалба от обичайна дейност

267 160,67


9. Извънредни разходиОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)

335 515,30


10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)

267 160,67


11. Разходи за данъци от печалбата

27 128,67


12. Други данъци, алтернативни на корпоративния13. Печалба (10-11-12)

240 032,00


ВСИЧКО (общо разходи +11+12+13)

602 675,97наименование на приходите

сума (лева)

2010

2009

Б. ПРИХОДИ1. Нетни приходи от продажби

395 000,00


  а) в т.ч. на продукция

178 000,00


  б) в т.ч. на стоки

201 500,00


  в) в т.ч. на услуги

15 500,00


2. Увелич. на запасите от продукция и незавършено производство3. Разходи за придобиване на а-ви по стопански начин

96 000,00


4. Други приходи

61 530,00


    - в т.ч. приходи от финансирания

60 000,00


Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)

552 530,00


5. Приходи от участия в предприятия

50 000,00


    - в т.ч. от предприятия в група

50 000,00


6. Приходи от други инвестиции и заеми    - в т.ч. приходи от предприятия в група7. Други лихви и финансови приходи

145,97


  а) в т.ч. приходи от предприятия в група  б) в т.ч. положителни разлики от операции с фин. активи  в) в т.ч. от валутни разлики

118,97


Общо финансови приходи (5+6+7)

50 145,97


8. Загуба от обичайна дейност9. Извънредни приходиОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)

602 675,97


10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)11. Загуба (10+(редове 11 и 12 от Раздел А))ВСИЧКО (общо приходи +11)

602 675,97Коментари

-->