Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.11. ОПР по НСС двустранен в хил. лева

Публикувано на: 21.11.2010

Отчет за Приходите и Разходите 

на БЕТА ЕООД, за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год. 


наименование на разходите

сума ( хил.лв)

2010

2009

А. РАЗХОДИ1. Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.

5


2. Разходи за суровини, материали и външни услуги

70


  а) в т.ч. за суровини и материали

46


  б) в т.ч. за външни услуги

24


3. Разходи за персонала

24


  а) в т.ч. разходи за възнаграждения

20


  б) в т.ч. разходи за осигуровки

4


    - в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии

1


4. Разходи за амортизация и обезценка

24


  а) в т.ч. разходи за амортизация и обезценка на активи

22


    - в т.ч. разходи за амортизация

22


    - в т.ч. разходи за обезценка  б) в т.ч. разходи от обезценка на текущи активи

2


5. Други разходи

207


  а) в т.ч. балансова стойност на продадените активи

204


  б) в т.ч. провизииОбщо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)

330


6. Разходи от обезценка на финансови активи

5


    - в т.ч. от валутни разлики

5


7. Разходи за лихви и други финансови разходи

1


  а) в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група  б) в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активиОбщо финансови разходи (6+7)

6


8. Печалба от обичайна дейност

267


9. Извънредни разходиОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)

336


10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)

267


11. Разходи за данъци от печалбата

27


12. Други данъци, алтернативни на корпоративния13. Печалба (10-11-12)

240


ВСИЧКО (общо разходи +11+12+13)

603наименование на приходите

сума (хил.лв)

2010

2009

Б. ПРИХОДИ1. Нетни приходи от продажби

395


  а) в т.ч. на продукция

178


  б) в т.ч. на стоки

201


  в) в т.ч. на услуги

16


2. Увелич. на запасите от продукция и незавършено произв.3. Разходи за придобиване на а-ви по стопански начин

96


4. Други приходи

62


    - в т.ч. приходи от финансирания

60


Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)

553


5. Приходи от участия в предприятия

50


    - в т.ч. от предприятия в група

50


6. Приходи от други инвестиции и заеми    - в т.ч. приходи от предприятия в група7. Други лихви и финансови приходи  а) в т.ч. приходи от предприятия в група  б) в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи  в) в т.ч. от валутни разликиОбщо финансови приходи (5+6+7)

50


8. Загуба от обичайна дейност9. Извънредни приходиОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)

603


10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)11. Загуба (10+(редове 11 и 12 от Раздел А))ВСИЧКО (общо приходи +11)

603Коментари

-->