Николай Иванов Николай Иванов Kreston BulMar съдружник счетоводно обслужване

Ранно пенсиониране за първа и втора категория труд

Публикувано на: 05.03.2013

С пенсионната реформа през 2000 г. беше въведено допълнително задължително пенсионно осигуряване и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване - т.нар. втори и трети стълб на пенсионната система. За разлика от държавното обществено осигуряване, където дейността по задължително обществено осигуряване се осъществява от Националния осигурителен институт на разходопокривен принцип в новите форми се постави начало на включване на частноправни субекти като осигурителни органи, които осъществяват дейността си на капиталовопокривен принцип. При тази система осигурителните вноски се правят по индивидуални партиди на всяко осигурено лице и по тях се определят и средствата от доходността от инвестиране.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се извършва от пенсионноосигурителните дружества, към които има универсален или професионален фонд. Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване, като осигурителните вноски се разпределят между осигурител и осигурени лица в съотношение 56:44, а от 1 януари 2017 г. съотношението вече ще е 60:40. Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване, задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. От водещо значение за придобиване правото на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране (срочна, защото се отпуска до момента на достигане на обичайната възраст за пенсиониране) е осигуряването в такъв професионален пенсионен фонд. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд са изцяло за сметка на осигурителите, тъй както е предвидено в закона, поради обстоятелството, че основното право на осигурения е правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране заради вредните и тежки условия на труд. Изключение са само морските лица, които правят вноски в професионалния фонд за своя сметка.

Според действащото към момента законодателство е определен преходен период до 31 декември 2014 г. включително, през който лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако са навършили 47 г. за жените и 52 г. за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. Това обаче беше възможно само за лицата навършили тази възраст до 01.01.2012 г.  За всички останали, считано от 31 декември 2011 г., възрастовите граници описани по-горе се увеличават от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 48-годишна възраст за жените и 53-годишна възраст за мъжете при първа категория труд и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд, както е показано в таблицата:


Условия за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст при първа категория труд (§ 4, ал. 1, т. 1 и 2 от ПЗР на КСО)

година на пенсиониране

възраст

стаж

сбор от осигурителен стаж и възраст

жени

мъже

жени и мъже

І-ва кат. труд

ІІ-ра кат. труд

І-ва кат. труд

ІІ-ра кат. труд

І-ва кат. труд

ІІ-ра кат. труд

жени

мъже

2011

47 г.

52 г.

52 г.

57 г.

10

15

94

100

2012

47 г.
4 м.

52 г.
4 м.

52 г.
4 м.

57 г.
4 м.

10

15

94

100

2013

47 г.
8 м.

52 г.
8 м.

52 г.
8 м.

57 г.
8 м.

10

15

94

100

2014

48 г.

53 г.

53 г.

58 г.

10

15

94

100


До 31 декември 2014 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при по тежките условия на първа категория, при които една година осигурителен стаж се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория. Това са работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство. Ще могат да се пенсионират преди навършване на обичайната възраст, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените. Също така, ако трудовият им договор бъде прекратен на основание закриване на предприятието или закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при по тежките условия на първа категория.

Законът предвижда след 1 януари 2015 г. срочни пенсии за ранно пенсиониране да се изплащат само от професионалните пенсионни фондове. От тази дата осигурените лица в професионалните пенсионни фондове придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория труд и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от обичайната възраст за пенсиониране (при трета категория труд) към дадения момент, и при не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория труд и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от обичайната възраст за пенсиониране (при трета категория труд) към дадения момент.

От 31.12.2015 г. възрастта при първа и втора категория труд се намалява с по 6 месеца от първо число на всяка следваща календарна година спрямо обичайната възраст за пенсиониране (при трета категория труд) към дадения момент до достигане на 8 години по-ниска възраст за жените и мъжете при първа категория труд и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете при втора категория труд, както е показано в таблицата:


Година на ранно пенсиониране (ППФ)

Възраст

Минимален стаж (жени и мъже)

жени

мъже

І-ва кат. труд

ІІ-ра кат. труд

І-ва кат. труд

ІІ-ра кат. труд

І-ва кат. труд

ІІ-ра кат. труд

2015

48 г.
10 м.

53 г.
10 м.

53 г.
10 м.

58 г.
10 м.

10 г.

15 г.

2016

49 г.
8 м.

54 г.
8 м.

54 г.
8 м.

59 г.
8 м.

10 г.

15 г.

2017

50 г.
6 м.

55 г.
6 м.

55 г.
6 м.

60 г.
6 м.

10 г.

15 г.

2018

51 г.
4 м.

56 г.
4 м.

56 г.

61 г.

10 г.

15 г.

2019

52 г.
2 м.

57 г.
2 м.

56 г.
6 м.

61 г.
6 м.

10 г.

15 г.

2020

53 г.

58 г.

57 г.

62 г.

10 г.

15 г.

2021

53 г.
6 м.

58 г.
6 м

57 г.

62 г.

10 г.

15 г.

2022

54 г.

59 г.

57 г.

62 г.

10 г.

15 г.

2023

54 г.
6 м.

59 г.
6 м.

57 г.

62 г.

10 г.

15 г.

2024

55 г.

60 г.

57 г.

62 г.

10 г.

15 г.


В крайна сметка максималният срок, за който ще се ползва професионалната пенсия ще е 8 години за лицата при първа категория труд и 3 години за тези при втора категория труд. А размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране ще се определя на базата на натрупаните средства в индивидуалната партида, от срока за нейното получаване и техническия лихвен процент, прилаган в актюерските разчети на пенсионния фонд.Коментари

  • Искам да попитам 10-те години осигурителен стаж за 1 категория труд трябва ли да са без прекъсване .Или може както има моят мъж 2 пъти по 5 години 1 категория труд.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->