Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.14. Отчет за Паричните Потоци по НСС в лева

Публикувано на: 21.11.2010

Отчет за Паричните Потоци

на БЕТА ЕООД

за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.наименование на паричните потоци

2010 год.

2009 год.

постъ-пления

плащ-ания

нетен поток

постъ-пления

плащ-ания

нетен поток

А. Парични потоци от основна дейност (всичко)

383 797,30

285 576,97

98 220,33
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

383 400,00

249 113,96

134 286,04
2. Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търговски цели3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения


25 622,33

-25 622,33
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

50,00

673,33

-623,33
6. Платени и възстановени данъци от печалбата7. Плащания при разпределения на печалби8. Други парични потоци от основна дейност

347,30

10 167,35

-9 820,05
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност (всичко)

50 027,00


50 027,00
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи3. Парични потоци, свързани лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

50 027,00


50 027,00
4. Парични потоци от бизнес комбинации – придобивания5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики6. Други парични потоци от инвестиционна дейностВ. Парични потоци от финансова дейност1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни5. Плащания на задължения по лизингови договори6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики7. Други парични потоци от финансова дейностГ. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)

433 824,30

285 576,97

148 247,33
Д. Парични средства в началото на периода460 200,00
Е. Парични средства в края на периода608 447,33


Коментари

-->