Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.15. Отчет за Паричните Потоци по НСС в хил. лева

Публикувано на: 21.11.2010

Отчет за Паричните Потоци

на БЕТА ЕООД

за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


наименование на паричните потоци

2010 год.

2009 год.

постъ-пления

плащ-ания

нетен поток

постъ-пления

плащ-ания

нетен поток

А. Парични потоци от основна дейност (всичко)

384

286

98
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

383

249

134
2. Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търговски цели3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения


26

-26
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики


1

-1
6. Платени и възстановени данъци от печалбата7. Плащания при разпределения на печалби8. Други парични потоци от основна дейност

1

10

-9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност (всичко)

50

0

50
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи3. Парични потоци, свързани лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

50


50
4. Парични потоци от бизнес комбинации – придобивания5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики6. Други парични потоци от инвестиционна дейностВ. Парични потоци от финансова дейност1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни5. Плащания на задължения по лизингови договори6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики7. Други парични потоци от финансова дейностГ. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)

434

286

148
Д. Парични средства в началото на периода460
Е. Парични средства в края на периода608


Коментари

-->