Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

7.5.1 Баланс по НСС

Публикувано на: 21.11.2010

БАЛАНС

на АЛФА ЕООД към 31 Декември 2010 год.


АКТИВ                                                                                                                                                                              ПАСИВ

раздели, групи, статии

сума (хил. лева)

раздели, групи, статии

сума (хил. лева)

2010

2009

2010

2009

А. Записан, но невнесен капитал (общо)А. Собствен капитал (общо)Б. Нетекущи активи (общо)I. Записан капитал (общо)I. Нематериални активи (общо)II. Премии от емисии (общо)1. Продукти от развойна дейностIII. Резерв от последващи оценки (общо)2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, софтуер, …IV. Резерви (общо)3. Търговска репутация1. Законови резерви4. Предост. аванси и немат. а-ви в процес на изграждане2. Резерв, свързан с изкупени собствени акцииII. Дълготрайни материални активи (общо)3. Резерв, съгласно учредителен акт1. Земи и сгради (общо)4. Други резерви  - в т.ч. земиV. Натрупана печалба (загуба) от мин. години (общо)  - в т.ч. сгради  - в т.ч. неразпределена печалба2. Машини, производствено оборудване и апаратура  - в т.ч. непокрита загуба3. Съоръжения и другиVI. Текуща печалба (загуба)      4. Предост. аванси и матер. а-ви в процес на изгражданеБ. Провизии и сходни задължения (общо)III. Дългосрочни финансови активи (общо)1. Провизии за пенсии и други подобни задължения1. Акции и дялове в предприятия от група2. Провизии за данъци (общо)2. Предоставени заеми на предприятия от група  - в т.ч. за отсрочени данъци3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия3. Други провизии и сходни задължения4. Предост. заеми на асоц. и смесени предприятияВ. Задължения (общо)5. Дългосрочни инвестиции  • в т.ч. до една година (общо)6. Други предоставени заеми  • в т.ч. над една година (общо)7. Изкупени собствени акции (с номин. ст-ст ________)1. Облигационни заеми (общо)IV. Отсрочени данъци (общо)  - в т.ч. до една годинаВ. Текущи активи (общо)  - в т.ч. над една годинаI. Материални запаси (общо)2. Задължения към финансови предприятия (общо)1. Суровини и материали  - в т.ч. до една година2. Незавършено производство  - в т.ч. над една година3. Продукция и стоки (общо)3. Получени аванси (общо)  - в т.ч. продукция  - в т.ч. до една година  - в т.ч. стоки  - в т.ч. над една година4. Предоставени аванси4. Задължения към доставчици (общо)II. Вземания (общо)  - в т.ч. до една година1. Вземания от клиенти и доставчици (общо)  - в т.ч. над една година  - в т.ч. над една година5. Задължения по полици (общо)2. Вземания от предприятия от група (общо)  - в т.ч. до една година  - в т.ч. над една година  - в т.ч. над една година3. Вземания от асоц. и смесени предприятия (общо)6. Задължения към предприятия от групата (общо)  - в т.ч. над една година  - в т.ч. до една година4. Други вземания  - в т.ч. над една година  - в т.ч. над една година7. Задълж. към асоц. и смесени предприятия (общо)III. Инвестиции (общо)  - в т.ч. до една година1. Акции и дялове в предприятия от група  - в т.ч. над една година2. Изкупени собствени акции (с номин. ст-ст ________)8. Други задължения (общо)3. Други инвестиции  - в т.ч. до една годинаIV. Парични средства (общо)  - в т.ч. над една година  - в т.ч. в брой  • в т.ч. към персонала  - в т.ч. по безсрочни сметки (депозити)    - в т.ч. до една годинаГ. Разходи за бъдещи периоди (общо)    - в т.ч. над една година


  • в т.ч. осигурителни задължения    - в т.ч. до една година    - в т.ч. над една година  • в т.ч. данъчни задължения    - в т.ч. до една година    - в т.ч. над една годинаГ. Финансирания и приходи за бъд. периоди (общо)  - в т.ч. за финансирания  - в т.ч. приходи за бъдещи периодиСУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)
Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):
Коментари

-->