Корнелия Дончева Корнелия Дончева Счетоводител

ГДДИмам салда по см.121 - непокрита загуба в размер на 5300 , и салдо по см.122 - неразпределена печалба в размер на 1171 лв.

1.Мога ли да прихвана двете салда и достатъчен ли е само Протокол от общото събрание на собственика?

2.За 2012 г.фирмата излиза на печалба и искам да отразя прихващането в ГДД за 2012. През 2011 г.е била на загуба , през 2010 г.също , през 2009 г.е била на печалба.Въпросът ми е как точно да попълня справката за "Пренасяне на данъчни загуби" в ГДД?Отговори

 • Здравейте,

  За покриване на загуба от минали години с неразпределената печалба е необходимо решение на Общото събрание на дружеството.

  Искам да подчертая, че непокритата загуба от минали години и данъчната загуба, подлежаща на пренасяне и приспадане, не са еквивалентни понятия.

  Възможно е тази загуба вече да е била приспадната изцяло или частично от печалбата в предходен период, да е изтекъл петгодишният давностен срок за приспадането й или да е изгубено правото за приспадане поради неупражняването му в първата година, в която е реализирана данъчна печалба.

  По тази причина е нужно да се снабдите с данъчните декларации на дружеството поне за предходните 5 години и да прегледате справката за пренасяне на данъчни загуби на всяка от тях, за да определите дали е налична данъчна загуба, която имате право да приспаднете от печалбата за текущия период.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Съгласен съм с отговорът на колегата. Обърнете внимание на данъчните декларации от предходните години.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->