Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

7.5.4. Отчет за Приходите и Разходите (едностранен) по НСС

Публикувано на: 21.11.2010

Отчет за Приходите и Разходите

на АЛФА ЕООД за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


наименование на приходите и разходите

сума (хил. лева)

2010

2009

1. Нетни приходи от продажби2. Себестойност на продажбите (включително амортизации и обезценки)3. Брутна Печалба или Загуба (1-2)4. Разходи за продажби (включително амортизации и обезценки)5. Административни разходи (включително амортизации и обезценки)6. Други приходи7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия  - в т.ч. приходи от участия в предприятия от група8. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи  - в т.ч. приходи от предприятия от група9. Други лихви и финансови приходи  - в т.ч. приходи от предприятия от група10. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи11. Разходи за лихви и други финансови разходи  - в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група12. Печалба или Загуба от Обичайната Дейност (1-2-4-5+6+7+8+9-10-11)13. Извънредни приходи14. Извънредни разходи15. Печалба или Загуба от Извънредна Дейност (13-14)16. Счетоводна Печалба или Загуба (12+13-14)17. Разходи за данъци от печалбата18. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък19. ПЕЧАЛБА  ИЛИ  ЗАГУБА (16-17-18)
Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):Коментари

-->