Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Оповестявания към Финансовите Отчети по НСС

Публикувано на: 21.11.2010

НСС 1 – Представяне на Финансови Отчети

                Не предвижда оповестявания.НСС 2 – Отчитане на Стоково Материалните Запаси

• В годишния финансов отчет предприятието оповестява:

а) счетоводната политика за оценката на стоково-материалните запаси при тяхното отписване, включително приложените методи;

б) възприетата база за разпределение на постоянните общопроизводствени разходи;

в) отчетната стойност на стоково-материалните запаси, представени по нетна реализируема стойност;

г) размерът на намалението на отчетната стойност на стоково-материалните запаси до нетната реализируема стойност, отчетено като текущ разход;

д) стойността на всяко възстановено намаление на отчетната стойност на стоково-материалните запаси, която се признава като текущ приход;

е) обстоятелствата, които са довели до намаление на отчетната стойност на стоково-материалните запаси до нетната реализируема или до възстановяване на направеното вече намаление;

ж) разликата между балансовата и пазарната стойност на стоково-материалните запаси към датата на финансовия отчет, когато тази разлика е съществена - оповестяването е по категории стоково-материални запаси за всеки конкретен вид; малките предприятия могат да не оповестяват тази разлика;

з) отчетната стойност на стоково-материалните запаси, които са дадени в залог за обезпечаване на пасиви.НСС 4 – Отчитане на Амортизациите

• В годишния финансов отчет предприятието оповестява:

а) възприетите методи на амортизация за отделните групи активи;

б) обосновка за промяна в методите на амортизация, ако такава е извършена.НСС 7 – Отчети за Паричните Потоци

• Предприятието оповестява:

а) размера на държаните от предприятието парични средства, които не са на разположение за ползване от ръководството;

б) компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, както и начина им на представяне в статиите на счетоводния баланс.НСС 8 – Нетни Печалби или Загуби за Периода, Фундаментални Грешки и Промени в Счетоводната Политика

• Когато дадена промяна в счетоводната политика има съществен ефект върху текущия или върху предходен период или може да има съществен ефект върху следващи периоди, предприятието оповестява:

а) причината за промяната;

б) сумата на корекцията за текущия и за предходния период;

в) сумата на корекцията, отнасящата се за периоди, предхождащи периода, включен в сравнителната информация;

г) фактът, че сравнителната информация е била преизчислена или че това е практически неизпълнимо.НСС 9 – Представяне на Финансовите Отчети на Предприятия с Нестопанска Дейност

                Не предвижда оповестявания.НСС 10 – Събития, Настъпили След Датата на Годишния Финансов Отчет

• Предприятието оповестява:

а) датата, на която годишният финансов отчет е официално одобрен за публикуване;

б) органа, одобрил годишния финансов отчет за публикуване и решението за одобряване.

• Когато се получи информация след датата на годишния финансов отчет относно условия, които са съществували към датата на годишния финансов отчет, предприятието актуализира с новата информация оповестяванията, които се отнасят до тези условия.

• Предприятието оповестява за всички важни и/или значителни за дейността му некоригиращи събития следната информация:

а) естеството на събитията;

б) оценка на финансовия им ефект или изявление, че такава оценка не може да бъда направена.НСС 11 – Договори за Строителство

• В приложението към годишния финансов отчет предприятието оповестява:

а) сумата на приходите по договора, признати като приход през отчетния период;

б) начините, използвани за определяне на приходите по договора, признати през отчетния период;

в) начините, използвани за определяне на етапа на завършеност на договорите в процес на изпълнение;

г) договорите, които са в процес на изпълнение към датата на приключване на баланса, като за тях предприятието трябва да отрази поотделно:

- сумата на направените разходи и признатите печалби (минус признатите загуби) до момента;

- сумата на получените аванси;

- сумата на удръжките по договорите;

- вземането от клиентите за работата по договора;

- начислената провизия.НСС 12 – Данъци от Печалбата

• Предприятието оповестява в приложението отделно сумата на:

a) текущия данък от печалбата;

б) облагаемите временни разлики и пасива по отсрочен данък върху тях към датата на финансовия отчет;

в) намаляемите временни разлики, неизползваните данъчни загуби или кредити и актива по отсрочен данък върху тях към датата на финансовия отчет;

г) намаляемите временни разлики и неизползваните данъчни загуби или кредити, за които не е признат актив по отсрочен данък, както и причините за това;

д) преизчисленията на текущи данъци от печалбата за предходни периоди, признати през текущия период;

е) текущите и отсрочените данъци, дебитирани или кредитирани директно в собствения капитал;

ж) корекцията в отсрочените данъци в резултат на промяна в данъчното законодателство;

з) дължимите (възстановими) данъци от печалбата поотделно за обичайната и извънредната дейност, когато предприятието е реализирало печалба или загуба от извънредна дейност.НСС 13 – Отчитане при Ликвидация и Несъстоятелност

В приложението към финансовия отчет се оповестяват сумите на задълженията към кредиторите, които са получили и които не са получили своите вземания през отчетния период.НСС 16 – Дълготрайни Материални Активи

• В годишният финансов отчет на предприятието трябва да съдържа следната информация относно отчитането на дълготрайните материални активи:

а) възприетата от предприятието счетоводна политика относно дълготрайните материални активи, като се посочват:

- възприетият подход при класифициране на материалните активи като дълготрайни, включително и възприетият стойностен праг на същественост, под който материалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им;

- възприетият подход при определяне на първоначалната оценка на дълготрайните материални активи;

- възприетият подход за класифициране на последващите разходи по дълготрайните материални активи като разходи за увеличаване на балансовата стойност на активите или като текущи разходи за дейността;

- възприетият подход за отчитане при временното извеждане от употреба на дълготрайните материални активи;

- други - по усмотрение на предприятието.

б) (отменена)

в) балансовата стойност на дълготрайните материални активи с ограничения върху правото на собственост - по групи активи;

г) сумата на поетите ангажименти за придобиване на дълготрайните материални активи, включително размерът на авансовите плащания;

д) стойността на ползваните в дейността дълготрайни материални активи - чужда собственост;

е) балансовата стойност на дълготрайните материални активи, които временно са изведени от употреба;

ж) отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи - по групи активи.НСС 17 – Лизинг

• В приложението към годишния финансов отчет се оповестява:

а) от наемодателя:

- стойността на предоставените по лизингов договор активи - поотделно по финансови и по експлоатационни лизингови договори;

- общата сума на вземанията по лизингови договори;

- сумата, отразена като финансови приходи за бъдещи периоди от финансови лизингови договори;

- отчетната стойност на активите по видове и начислената към датата на съставянето на отчета амортизация, когато експлоатационните лизингови договори обхващат значителна част от дейността на наемодателя;

- условните наеми, признати като приход;

- общо описание на значителните лизингови ангажименти на наемодателя;

б) от наемателя:

- стойността на получените по лизингов договор активи - поотделно за финансовите и за експлоатационните лизингови договори;

- общата сума на задълженията по лизингови договори;

- сумата, отразена като финансови разходи за бъдещи периоди по финансови лизингови договори.

• Изписванията за оповестяване се прилагат и при наличието на обратен лизинг.НСС 18 – Приходи

• В годишния финансов отчет предприятието оповестява:

а) счетоводната политика, приета за признаване на приходите, включително начините, приети за определяне етапа на завършеност на сделката за извършване на услуги;

б) сумата на всяка важна категория приходи, признати през периода, включваща:

- продажбата на продукция и стоки;

- извършването на услуги;

- лихви, лицензионни възнаграждения и дивиденти;

- други приходи;

в) сумата на прихода, създаден от размяната на стоки или услуги, включени във всяка важна категория приходи.НСС 19 – Доходи на Персонала

• Предприятието оповестява:

1. По програмата за краткосрочни доходи, предоставени на персонала:

а) сумата, призната като разход за доходи на персонала;

б) неизплатените доходи на персонала към датата на изготвяне на годишния финансов отчет.

2. По програмата за доходи, предоставени на персонала при напускане:

а) сумата, призната като разход;

б) непредвидимостта на разходите при напускане във връзка с непредвидимостта на броя на лицата от персонала, които ще напуснат.

3. По програмата за компенсации (доходи) под формата на акции или дялове от собствения капитал, предоставени на персонала:

а) естеството и условията на програмата за компенсации (доходи) под формата на акции или дялове от собствения капитал;

б) счетоводната политика за компенсации (доходи) под формата на акции или дялове от собствения капитал;

в) сумите, признати във финансовия отчет за компенсации (доходи) под формата на акции или дялове от собствения капитал;

г) броя и правата на финансовите инструменти, свързани със собствения капитал на предприятието, които са във владение напрограмата за компенсации (доходи) под формата на акции или дялове от собствения капитал в началото и в края на периода;

д) броя и правата на финансовите инструменти, свързани със собствения капитал на предприятието, и възнаграждението, получено от програмата за компенсации (доходи) под формата на акции или дялове от собствения капитал или от персонала;

е) упражнените права на дяловите опции, изпълнени по програмата за компенсации - брой, дата на упражняване на правата и цени;

ж) броя на дяловите опции, които са загубили сила (погасени) през периода, притежавани от персонала, съгласно програмата за компенсации (доходи) под формата на акции или дялове от собствения капитал;

з) размера и условията на заемите, предоставени от предприятието или от негово име по програмата за компенсации (доходи) под формата на акции или дялове от собствения капитал.

4. По програмата за други дългосрочни доходи, предоставени на персонала - сумата, призната като разход за други дългосрочни доходи.

5. По програмата за доходи, предоставени на персонала след напускане:

По програмата с определени вноски - сумата, призната като разход за доходи на персонала;

По програмата с определени доходи:

- Счетоводната политика на предприятието за признаване на статистическите актюерски печалби и загуби.

- Общо описание на типа на програмата.

- Компенсиране на активите и задълженията, признати в счетоводния отчет, представящи:

а) настоящата стойност на задълженията за изплащане на определени доходи, които са изцяло нефинансирани;

б) настоящата стойност на задълженията за изплащане на определени доходи (преди приспадане на справедливата стойност на активите по програмата), които са изцяло или отчасти финансирани;

в) справедливата стойност на всички активи по програмата към датата на финансовия отчет;

г) нетните статистически актюерски печалби или загуби, непризнати във финансовия отчет;

д) разходите за минал стаж, все още непризнати във финансовия отчет;

е) всяка сума, непризната като актив.

4. Сумите, включени в справедливата стойност на активите по програмата за:

а) всяка категория от собствените на предприятието финансови инструменти;

б) всяка собственост, използвана от предприятието.

5. Сумите на разходите за:

а) минал стаж;

б) лихви;

в) очаквана възвръщаемост на активите по програмата;

г) статистически актюерски печалби и загуби;

д) ефекта от всяко съкращаване и уреждане на програмата.

6. Фактическата възвръщаемост на активите по програмата.

7. Основните статистически актюерски предположения, използвани към датата на счетоводния баланс:

а) коефициент на дисконтиране;

б) очаквана норма на възвръщаемост на активите по програмата за периодите, представени в годишния финансов отчет;

в) очаквана норма на повишение на заплатите;

г) темп на растеж на медицинските разходи;

д) всички други съществени статистически актюерски предположения, които са използвани.

6. Когато предприятието има повече от една програма за доходи от един вид, оповестяването може да се извърши общо за вида програми от съответния вид.НСС 20 – Отчитане на Правителствени Дарения и Оповестяване на Правителствена Помощ

• Предприятието оповестява:

а) за правителствените дарения и за дарения от трети лица:

- условията, съпровождащи получаването им;

- критериите за признаването им като текущ приход;

- размерът на получените средства;

- неизпълнените условия и непредвидимите събития, попречили на изпълнението на условията (ако има такива);

б) за другите форми на правителствена помощ - формата и видът на помощта.НСС 21 – Ефекти от Промените във Валутните Курсове

• Предприятието оповестява

а) сумата на валутните курсови разлики, включени в печалбата или загубата за периода;

б) сумата на валутните курсови разлики, отчетени като резерв от преоценка;

в) причините за използване на валута, различна от валутата на страната, в която се намира чуждестранното предприятие;

г) наличие на промяна в класификацията на дейност в чужбина - естеството на промяната, причината за промяната, въздействието на промяната върху капитала и нетната печалба или загуба за всеки представен минал период, при положение че промяната би настъпила в началото на най-ранния от представените периоди.НСС 22 – Отчитане на Бизнес Комбинациите

• Предприятието оповестява:

1. Финансовите отчети на придобиващите предприятия трябва да съдържат следната информация относно осъществените през съответния период бизнескомбинации:

а) наименованията и описание на комбиниращите се предприятия;

б) принципните подходи при отчитане на бизнескомбинацията;

в) датата на влизане в сила на бизнескомбинацията от счетоводна гледна точка;

г) дейности - резултат от бизнескомбинации, от които предприятието е решило да се освободи.

2. За бизнескомбинации, представляващи придобиване в приложението, се оповестяват:

а) процентът на придобитите акции/дялове с право на глас;

б) първоначалната стойност на придобиването и всякакви последващи промени;

в) описание на покупната цена, която е заплатена или платима в бъдеще, както и корекциите, които биха възникнали при настъпване на определени бъдещи събития;

г) същността и сумата на провизиите за потенциални задължения, освен изискванията за оповестяване, посочени в НСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи;

д) счетоводното третиране на репутацията, включително:

- възприетият срок (срокове) за погасяването й;

- причините, когато възприетият срок (срокове) за погасяването й се различава от посочените в този стандарт;

- причини, когато не се погасява по линейния метод;

- статиите в отчета за приходите и разходите, където се отразява погасяването й;

- всякакви корекции в размера на репутацията;

- загубите от обезценка и на репутацията;

- промените в преоценъчния резерв - при поетапно придобиване.

3. За бизнескомбинациите, представляващи обединяване на участия, се оповестяват:

а) описание и брой на емитираните акции/дялове заедно с процента от тях с право на глас на всяко от обединяващите се предприятия, които са били разменени за осъществяване на бизнескомбинацията;

б) размерът на активите и пасивите, внесени от всяко предприятие;

в) приходите, разходите, печалбите и загубите, които не са елиминирани и съответно са включени във финансовите отчети на обединените предприятия.

4. Финансовите отчети на придобиващите предприятия трябва да съдържат следната информация относно осъществените през предходни периоди бизнескомбинации, представляващи придобиване:

а) за движението в размера на провизиите за потенциални задължения освен изискванията за оповестяване, посочени в НСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи;

б) за движението в размера на репутацията, възникнало в резултат на:

- промяна в срока на погасяването й;

- промяна в метода на погасяването й;

- промяна в начина на отразяването й в финансовите отчети;

- отчетеното погасяване на репутацията през периода;

- брутната и балансовата стойност на репутацията в началото и в края на периода.НСС 24 – Оповестяване на Свързани Лица

• Предприятието оповестява:

1. Взаимоотношения между свързани лица, при които е налице контрол, се оповестяват задължително независимо от наличието или липсата на сделки между свързаните лица.

2. При наличието на сделки между свързаните лица в годишните им финансови отчети се оповестяват:

а) видът на сделката:

- прехвърляне или учредяване на вещни права;

- покупко-продажба на продукция или стоки;

- оказване или получаване на услуги;

- договор за посредничество;

- лизингов договор;

- лицензионен договор;

- финансиране (дарение);

- заем;

- гаранция;

- управленски договор;

б) елементите на сделката:

- обемът на сделката - като стойност или в процент от нетния обем на продажбите;

- сумите или процентите на неуредените разчети по сделката;

- ценовата политика - отклонения от характерната справедлива стойност за дадената сделка.

3. В консолидираните финансови отчети се оповестяват сделките със свързаните лица извън икономическата група.

4. На оповестяване подлежат и сделките между предприятието и:

- членовете на органите на управление;

- административния персонал.


НСС 27 – Консолидирани Финансови Отчети и Отчитане на Инвестиции в Дъщерни Предприятия

• Освен оповестяванията, изисквани от Закона за Счетоводството, от този и останалите счетоводни стандарти, в приложението към консолидирания финансов отчет предприятието допълнително оповестява:

1. основанията, на които дъщерните предприятия са включени в консолидирания финансов отчет съгласно Закона за Счетоводството, освен ако консолидацията е извършена на основание контрол върху повече от половината от правата на глас в друго предприятие и при условие, че делът от притежавания капитал е равен на дела от притежаваните гласове;

2. наименованията и седалищата на предприятията, включени в консолидацията;

3. делът от капитала на дъщерните предприятия, притежаван от предприятието майка и неговите дъщерни предприятия или от лица, които действат от свое име, но за сметка на тези предприятия;

4. методите за оценка на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите, приложени в консолидирания финансов отчет;

5. методите за изчисляване на загубите от обезценка;

6. валутният курс, използван за преизчисляване на паричните позиции в чуждестранна валута в отчетната валута на консолидирания финансов отчет;

7. за предприятията, които са асоциирани на предприятия от групата, се посочва следната информация, отделно за всяко асоциирано предприятие:

- наименованието и седалището на предприятието;

- делът от капитала на асоциираното предприятие, притежаван от предприятия от групата или от лица, които действат от свое име, но за сметка на тези предприятия;

8. за участията в смесени предприятия, отчетени в консолидирания финансов отчет по метода на пропорционална консолидация, се посочва следната информация, отделно за всяко смесено предприятие:

а) наименованието и седалището на предприятието;

б) делът от капитала на смесеното предприятие, притежаван от предприятия от групата или от лица, които действат от свое име, но за сметка на тези предприятия;

в) условията, при които е установен съвместният контрол;

9. за предприятията, в които предприятия от групата или лица, действащи от свое име, но за сметка на тези предприятия, притежават 20 на сто или повече от капитала им, се посочва следната информация, отделно за всяко предприятие:

- наименованието и седалището на предприятието;

- притежаваният дял от капитала, собственият капитал и печалбата или загубата на предприятието за последния отчетен период, за който е налице приет годишен финансов отчет.

Информация по тази точка не се оповестява за предприятията, посочени в точки 2, 7 и 8, както и когато предприятието е несъществено за целите на вярното и честно представяне.

10. общата сума на условните задължения на предприятията от групата, доколкото тази информация е необходима за оценка на финансовото състояние на групата като цяло; условните задължения, свързани с пенсии и с предприятия от групата, невключени в консолидацията, се оповестяват отделно;

11. средносписъчният брой на персонала в предприятията от групата по категории, с отделно оповестяване на средносписъчния брой на персонала в смесените предприятия, които са отчетени в консолидирания финансов отчет по метода на пропорционална консолидация; когато консолидираният отчет за приходите и разходите е представен в едностранна форма, се оповестяват и разходите за персонала, с отделно посочване на:

а) разходите за възнаграждения;

б) разходите за осигуровки, като отделно се оповестяват осигуровките, свързани с пенсии;

12. размерът на възнагражденията, изплатени през отчетния период на административния персонал и членовете на органите на управление на предприятието майка във връзка със функциите им в предприятието майка и дъщерните предприятия, и всички задължения, възникнали или поети по отношение пенсиите на бивши членове на тези органи, като се посочва общата сума за всяка категория;

13. размерът на авансите и кредитите, предоставени от предприятието майка или негово дъщерно предприятие на административния персонал и членовете на органите на управление на предприятието майка, като се посочват лихвеният процент, основните условия и върнатите суми, както и задълженията, поети в полза на тези лица чрез всякакъв вид гаранции, с посочване на общата сума за всяка категория;

14. характерът и стопанската цел на договореностите на предприятията от групата с други лица, които не са представени в консолидирания счетоводен баланс, при условие че рисковете или изгодите от такива договорености са съществени и доколкото оповестяването на тези рискове или изгоди е необходимо за оценяване финансовото състояние на групата като цяло, например: договорености за споделяне на риска и изгодите, произтичащи от факторинг, продажба с уговорка за обратно изкупуване, продажба на консигнация, продажба с предварително плащане на цената и други подобни;

15. общата сума на задълженията в консолидирания счетоводен баланс, които стават дължими и изискуеми след повече от 5 години;

16. общата сума на задълженията в консолидирания счетоводен баланс, за които са предоставени обезпечения от предприятия от групата, с описание на естеството и формата на всяко обезпечение;

17. по отношение на сделките между предприятия от групата и свързани с тях лица, които не са включени в консолидацията, се посочва сумата по сделките, характерът на взаимоотношенията между свързаните лица и друга информация, необходима за оценяване на финансовото състояние на групата като цяло, когато тези сделки са значителни и не са сключени при пазарни условия; за целите на оповестяването по тази точка свързани лица са свързаните лица по смисъла на Международните счетоводни стандарти;

18. разпределението на консолидираните нетни приходи от продажби по видове дейности и по географски пазари, ако дейностите и пазарите съществено се различават помежду си по начина на организиране на продажбите от обичайната дейност в предприятията от групата, взети като цяло;

19. за финансовите инструменти, отчитани по справедлива стойност, се оповестяват:

а) използваните модели и техники за определяне на справедливата стойност на финансовите инструменти;

б) за всяка категория финансови инструменти:

- справедливата стойност;

- разликите от промените в оценките, отчетени в отчета за приходите и разходите;

- разликите от промените в оценките, отчетени в резерва от преоценка;

в) изменението в резерва от преоценка през отчетния период, както и стойността му в началото и в края на отчетния период;

г) за всеки клас дериватив:

- размерът и естеството;

- значимите условия, които могат да повлияят върху сумата, срочността и сигурността на бъдещите парични потоци;

20. за деривативите, които не се отчитат по справедлива стойност, се оповестява следната информация за всеки клас дериватив:

а) размерът и естеството;

б) справедливата стойност, при условие че тя може да се определи съгласно НСС 32 - Финансови инструменти;

21. отделно сумата на положителната и отрицателната репутация, както и промяната в стойността на репутацията спрямо предходния отчетен период.НСС 28 – Отчитане на Инвестициите в Асоциирани Предприятия

• Инвеститорът оповестява:

а) методите, използвани при отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия;

б) разликата между себестойността на инвестицията в асоциирано предприятие и дела на инвеститора в балансовата стойност на собствения капитал на асоциираното предприятие към датата на придобиване на инвестицията, когато инвестицията се отчита по метода на собствения капитал;

в) своя дял в условните задължения на асоциираното предприятие;

г) условните задължения, възникнали в резултат на това, че инвеститорът е отговорен за всичките или за част от задълженията на асоциираното предприятие.НСС 31 – Отчитане на Дялове в Смесени Предприятия

• Съдружниците оповестяват:

а) описанието и размера на дяловете в смесеното предприятие;

б) дела от печалбата (загубата), реализиран от участник в смесеното предприятие;

в) непредвидимите събития по отношение на своя дял в смесеното предприятие;

г) дела от възникналите задължения, произтичащи от участието в смесеното предприятие.НСС 32 – Финансови Инструменти

• Предприятието оповестява:

1. Финансовите инструменти:

а) създадените портфейли от финансови инструменти в предприятието;

б) възприетата в предприятието фирмена политика относно:

- признаването, отчитането и оценката (първоначална и последваща) на финансовите инструменти;

- създадените портфейли - цел, вид и специфики;

в) всички значими финансови рискове от гледна точка на финансовата стабилност на предприятието, които:

- са възникнали през отчетния период, както и действията, които са предприети за предотвратяването им в бъдеще;

- се съдържат в наличните финансови инструменти към датата на финансовия отчет;

- се съдържат по принцип в създадените от предприятието портфейли.

г) за финансовите инструменти, отчитани по справедлива стойност, се оповестяват допълнително:

аа) използваните модели и техники за определяне на справедливата стойност на финансовите инструменти;

бб) за всяка категория финансови инструменти:

- справедливата стойност;

- разликите от промените в оценките, отчетени в отчета за приходите и разходите;

- разликите от промените в оценките, отчетени в резерва от преоценка;

вв) изменението в резерва от преоценка през отчетния период, както и стойността му в началото и в края на отчетния период;

гг) за всеки клас дериватив:

- размерът и естеството;

- значимите условия, които могат да повлияят върху сумата, срочността и сигурността на бъдещите парични потоци;

д) за деривативите, които не се отчитат по справедлива стойност, се оповестява следната информация за всеки клас дериватив:

- размерът и естеството;

- справедливата стойност, при условие че тя може да се определи съгласно изискванията на този стандарт.

2. Хеджирането:

а) общата стойност на:

- хеджиращите инструменти - по вид;

- резерва от хеджиране към датата на финансовия отчет;

- хеджираните позиции (единици) - по вид на позициите и по вид на хеджираните финансови рискове;

- средната ефективност от хеджирането за отчетния период в предприятието - общо за предприятието като цяло и по вид на хеджиращите инструменти, без да се взема под внимание ефективността, произтичаща от наличните хеджиращи инструменти към датата на финансовия отчет;

б) документираната фирмена политика в предприятието относно хеджирането;

в) възприетия начин за оценка на ефективността на хеджирането.НСС 34 – Междинно Счетоводно Отчитане

• Сумите, отчетени в междинните финансови отчети през първия период (месец, тримесечие, шестмесечие), не се коригират със задна дата. Значимите корекции само се оповестяват.

• Други оповестявания:

1. Когато изискванията на този стандарт са спазени при съставянето на междинния финансов отчет, този факт не се оповестява. Оповестяването е задължително, ако не са спазени някои изисквания на стандарта.

2. При предприятия със сезонна дейност се представя информация за една година - от датата, към която се съставя междинният финансов отчет, до съответната дата на предходната година. И за сравнение - от съответната дата на предходната година до съответната дата една година преди предходната.

3. Сделките между свързани лица се оповестяват в междинните финансови отчети по правилата на СС 24 - Оповестяване на свързани лица.НСС 36 – Обезценки на Активи

• Предприятието оповестява:

а) сумите на загубите от обезценка на активи, включени в отчета за приходите и разходите за отчетния период, и статиите, в които са включени тези суми;

б) сумите на възстановените загуби от обезценка, включени в отчета за приходите и разходите за отчетния период, и статиите, в които са включени тези суми;НСС 37 – Провизии, Условни Задължения и Условни Активи

• Предприятието оповестява

1. За всеки вид провизии предприятието следва да оповестява:

а) отчетната стойност в началото и в края на периода;

б) допълнителни провизии, направени през периода, включително увеличенията в съществуващите провизии;

в) използваните суми (т.е. отписаните провизии) през периода, и

г) увеличението през периода на дисконтираните суми, произлизащо от изминалото време, и ефекта от настъпили промени в дисконтовата ставка (норма).

2. Предприятието оповестява следната информация за всеки вид провизии:

а) кратко описание на характера на задължението и очакваното разположение във времето на изходящите парични потоци икономически ползи;

б) посочване елементите на несигурност относно разположението във времето и размера на тези потоци; когато е необходимо да се предостави съответната информация, предприятието следва да оповести основните предположения, направени по отношение на бъдещи събития;

в) размера на очакваните възстановени суми с отразяване размера на актива, който е бил признат за тези очаквани възстановени суми.

3. С изключение на случаите, в които вероятната необходимост от изходящи потоци от ресурси, включващи икономически ползи, е отдалечена във времето, предприятието следва да оповести кратко описание на характера на условните задължения за всеки клас условни задължения, а при необходимост и:

а) оценка на техния финансов ефект;

б) посочване елементите на несигурност, отнасящи се до разположението във времето на потоците, и

в) вероятността да бъдат възстановени суми от трети лица.

4. Когато има вероятност от постъпването на поток икономически ползи, предприятието следва да оповести кратко описание на характера на условните активи към датата на баланса и където е необходимо, оценка на техния финансов ефект, измерен според принципите, определени за провизии. От съществена важност е при оповестяването на условните активи да се избягва даването на заблуждаващи индикации за вероятността да бъдат реализирани приходи.

5. В изключително редки случаи оповестяването на цялата информация може да доведе до сериозно предубеждение към позицията на предприятието при спорове с други страни по въпросите на провизиите, условните задължения или условните активи. В такива случаи не е необходимо предприятието да оповестява тази информация, но трябва да оповести общата същност на спора заедно с факта, че информацията не е оповестена, и причините за това.НСС 38 – Нематериални Активи

• Предприятието оповестява:

а) възприетата от предприятието счетоводна политика относно нематериалните активи, като се посочват:

- възприетият подход при признаване на разходи за развитие като нематериални активи;

- възприетият подход при определяне на първоначалната оценка на нематериалните активи;

- възприетият подход за определяне на последващите разходи по нематериалните активи;

- възприетият подход при отразяването на разходите за усъвършенстване;

- възприетият подход при временното извеждане от употреба на нематериални активи;

- други - по усмотрение на предприятието;

б) (отменена)

в) нетните валутни разлики, получени в резултат на превеждането на финансови отчети на чуждестранно предприятие;

г) балансовата стойност на нематериалните активи с ограничения върху правото на собственост - по групи активи;

д) стойността на поетите ангажименти за придобиване на нематериални активи, включително размера на авансовите плащания;

е) стойността на ползваните в дейността нематериални активи - чужда собственост;

ж) балансовата стойност на нематериалните активи, които временно са изведени от употреба;

з) отчетната стойност на напълно амортизираните нематериални активи - по групи активи;

и) за изследователската дейност - общата сума на разходите за текущия отчетен период;

к) за развитие:

- общата сума на разходите за текущия отчетен период и с натрупване;

- стойността на нематериалните активи, придобити от развитие през текущия отчетен период.НСС 40 – Отчитане на Инвестиционни Имоти

• Предприятието, което отчита инвестиционни имоти, оповестява възприетата от предприятието счетоводна политика за:

- критериите относно класификацията и отличаването на инвестиционните имоти от имотите, ползвани от собственика, и от имотите, държани за продажба в хода на обичайната икономическа дейност;

- критериите за класифициране на имотите, когато предполагаемото им предназначение е повече от едно;

- прилаганите методи на оценяване на инвестиционните имоти според конкретния им вид;

- последващите разходи, свързани с инвестиционните имоти;

- сумите, признати като текущи приходи и разходи, които са свързани с отчитането на инвестиционните имоти;

- сумата на договорните задължения за покупка, изграждане или разработване на инвестиционни имоти или за ремонт, поддържане или подобрения на същите имоти;

- преобразуването във и от стоково-материален запас и имот, ползван от собственика;

- други движения.НСС 41 – Селско Стопанство

• Предприятието оповестява:

а) видовете, естеството и характера на селскостопанските дейности;

б) базите за определяне на справедливите стойности на биологичните активи и селскостопанската продукция по групи;

в) причините за съществени колебания на справедливите стойности на биологичните активи и на селскостопанската продукция в рамките на отчетния период;

г) печалбите и загубите, възникнали през текущия период, при първоначалното признаване на биологичните активи и селскостопанската продукция; отделно се посочва онази част от тях, която се полага на наличностите в края на отчетния период;

д) печалбите и загубите, възникнали от промяната на справедливата стойност, намалена с предварително начислените разходи при продажбата за биологичните активи в края на отчетния период;

е) наличностите и движението на биологичните активи по групи и видове в количествени измерители и по справедливи цени;

ж) произведената селскостопанска продукция по количества и справедливи цени при първоначалното й признаване;

з) съществуването и стойността на биологичните активи, заложени като гаранция и обезпечения;

и) стратегии за управление на финансовия риск, свързани със селскостопанската дейност;

к) увеличение и намаление на запасите от биологични активи и селскостопанска продукция;

л) начислени амортизации и обезценки на биологичните активи;

м) описание на причините и невъзможността биологичните активи да бъдат оценени по справедливи цени;

н) характера и размера на правителствените дарения, признати във финансовите отчети;

о) неизпълнени условия и други непредвидими обстоятелства, свързани с правителствените дарения.

• В приложението към годишния финансов отчет предприятията със селскостопанска дейност изготвят и представят отчет за движението на животните и отчет за движението на животните по видове и възрастови групи.Коментари

-->