Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Оповестявания към Финансовите Отчети по МСС

Публикувано на: 21.11.2010

МСС 1 – Представяне на Финансови Отчети

Не предвижда оповестявания.МСС 2 – Материални Запаси

• Предприятието оповестява:

(а) счетоводната политика, приета при оценката на МЗ, включително и използваните методи за изписване на себестойността;

(б) общата балансова сума на МЗ и балансовата сума по класификационни групи, подходящи за предприятието;

(в) балансовата сума на МЗ, отчитани по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба;

(г) сумата на МЗ, призната като разход за периода;

(д) сумата на всяка обезценка на МЗ, която е призната като разход за периода;

(е) сумата на всички обратно възстановени обезценки, които са признати като намаление на сумата на МЗ, признати като разход за периода;

(ж) условията или събитията, довели до обратно възстановяване на обезценки на МЗ; и

(з) балансовата сума на МЗ, които са дадени в залог за обезпечаване на пасиви.

• Информацията за балансовата сума, съдържаща се в различните класификации на материалните запаси, и степента на промените на тези активи е полезна за потребителите на финансовите отчети. Обичайни класификации на материалните запаси са стоки, производствени запаси, материали, незавършено производство и готова продукция. Материалните запаси на доставчиците на услуги могат да бъдат описани като незавършено производство.МСС 7 – Отчет за Паричните Потоци

• Предприятието трябва да оповестява заедно с коментар, даван от ръководството, размера на значителните наличности на парични средства и парични еквиваленти, държани от предприятието, които не са на разположение за ползване от групата.

• Сумата на неусвоените отпуснати кредити, които могат да бъдат на разположение за бъдещи оперативни дейности и за уреждане на капиталови ангажименти, като се посочват евентуалните ограничения върху ползването на тези кредити;

• Съвкупните суми на паричните потоци съответно от оперативна, инвестиционна и финансова дейност, свързани с дялово участие в съвместни предприятия, отчитани чрез използването на пропорционална консолидация;

• Съвкупната сума на паричните потоци, които представляват увеличения на оперативния капацитет отделно от тези парични потоци, които са необходими за поддържането на оперативния капацитет; и

• Сумата на паричните потоци, произтичащи от оперативната, инвестиционната и финансовата дейност от всеки отчитан сегмент (виж МСФО 8 Оперативни сегменти).МСС 8 - Счетоводни Политики, Промени в Счетоводните Оценки и Грешки

Не предвижда оповестявания.МСС 10 – Събития След Края на Отчетния Период

• Предприятието оповестява:

(а) дата на утвърждаване за издаване и кой е извършил това одобряване (ако собствениците на предприятието или други лица имат право да изменят и допълват финансовите отчети след тяхното издаване, предприятието оповестява този факт).

(б) информация относно съществени некоригиращи събития, настъпили след отчетния период но преди датата на утвърждаване на финасовите отчети за издаване, включваща: естеството на събитието и приблизителната оценка на финансовия му ефект или заявление, че не може да бъде направена такава оценка.МСС 11 – Договори за Строителство

• Предприятието оповестява:

(а) признатите суми като приход за периода;

(б) методите използвани за признаване на прихода;

(в) методите за определяне на етапа на завършеност на договорите в процес на изпълнение;

(г) всякакви условни активи и пасиви – разходи по гаранции, искове, неустойки или евентуални загуби.

(д) брутната сума дължима от клиенти за работа по договора (като актив) и брутната сума дължима на доставчици за работа по договора (като задължение). 

(е) сумата на направените разходи до момента и признатите печалби, намалени с признатите загуби до момента;

(ж) получените аванси;

(з) сумата на удръжките.

 

Забележка: Брутната сума дължима от клиенти е направените разходи плюс признатите печалби минус признатите загуби и междинните фактурирани суми за всички договори, които са в процес на изпълнение, за които направените разходи плюс признатите печалби (намалени с признатите загуби) превишава сумата на междинните фактурирани суми.

Брутната сума дължима на доставчици е направените разходи плюс признатите печалби минус сумата на признатите загуби и междинните фактурирани суми за всички договори, които са в процес на изпълнение, за които междинните фактурирани суми превишават направените разходи плюс признатите печалби (намалени с признатите загуби).МСС 12 – Данъци Върху Дохода

• Предприятието оповестява:

(а) Основните компоненти на данъчния разход/приход. Последните могат да включват: текущ данъчен разход/приход;  всички корекции на текущ данък от предходни периоди, признати през периода; сумата на разхода/прихода по отсрочени данъци,  отнасяща се до възникването и обратното проявление на временни разлики; сумата на отсрочения данъчен разход/приход, отнасяща се до промени в данъчните ставки или въвеждането на нови данъци; сумата на ползите, възникващи от непризната преди данъчна загуба, данъчен кредит или временна разлика за предходен период, използвана, за да се намали разходът за текущи данъци; сумата на ползите, възникващи от непризната преди данъчна загуба, данъчен кредит или временна разлика за предходен период, използвана, за да се намали отсрочения данъчен разход; отсрочения данъчен разход, възникващ в резултат на обезценката или отчитането с обратен ефект на предишна обезценка на отсрочен данъчен актив и др.

(б) Общата сума на текущите и отсрочените данъци отнасящи се до статии, които са дебитирани или кредитиране в собствения капитал

(в) Обяснение на връзката между данъчния разход/приход и счетоводната печалба

(г) Обяснение на промените в приложимата данъчна ставка в сравнение с предходен период

(д) Сумата и дата на изтичане на срока на приспадащи се временни разлики и неизползваните данъчни загуби и кредити за които в баланса не е бил признат отсрочен данъчен актив

(е) Обща сума на временните разлики от инвестиции в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия, за които не са били признати отсрочени данъчни пасиви

(ж) По отношение на всеки вид временна разлика и неизползвани данъчни загуби и неизползвани данъчни кредити:

1. Сумата на отсрочени данъчни активи и пасиви, призната в баланса за всеки представен период

2. Сумата на отсрочения данъчен приход или разход призната в отчета за доходите ако тя не очевидно от измененията на сумите признати в баланса

(з) По отношение на преустановени дейности, данъчният разход, отнасящ се до:

1. Печалбата или загубата от преустановяването;

2. Печалбата или загубата от обичайна дейност на преустановените дейности за периода заедно със съответните суми за всеки представен период

(и) сумата на ефектите на дивидентите на акционерите в предприятието върху данъка върху дохода, които са предложени или декларирани преди финансовите отчети да бъдат одобрени за издаване, но не са признати като пасиви във финансовите отчети.

• Предприятието оповестява сумата на отсрочен данъчен актив и естеството на доказателствата, подкрепящи неговото признаване, когато:

(а) усвояването на отсрочения данъчен актив зависи от бъдещите облагаеми печалби, превишаващи печалбите, възникващи в резултат от обратното проявление на съществуващите облагаеми временни разлики; и

(б) предприятието е претърпяло загуба в текущия или в предходния период в данъчната област, към която се отнася отсроченият данъчен актив.МСС 16 – Имоти, Машини и Съоръжения

• За всеки клас имоти, машини и съоръжения предприятието оповестява:

- базите за оценяване, използвани за определяне на брутната балансова стойност;

- използваните методи на амортизация;

- полезния живот или използваните норми на амортизация;

- брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) към началото и края на отчетния период; и

- активи, класифицирани като оставени на съхранение с цел продажба;

- придобивания чрез бизнескомбинации;

- увеличения или намаления, произтичащи от преоценки, загуби от обезценка и анулирания;

- амортизацията;

- нетните курсови разлики, признати според МСС 21;

- други промени;

- съществуването и сумите на ограниченията върху правото на собственост;

- активи, обявени като обезпечение на задължения;

- активи, които се строят в момента;

- задължения по договори за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване;

- компенсации за обезценени, изгубени или изоставени активи.

• Когато отделни имоти, машини или съоръжения се посочват по преоценени стойности, се оповестява следното:

- дата на преоценката;

- дали е участвал независим оценител;

- методите и значителните предположения, приложени в приблизителната оценка на справедливите стойности на активите;

- степента, до която справедливите стойности на активите са определени пряко чрез препратка към актуални цени на активен пазар или скорошни пазарни преки сделки между независими страни при справедливи пазарни условия или са оценени приблизително, като са използвани други техники на оценка;

- за всеки преоценен клас имоти, машини и съоръжения, балансовата сума, която би била призната, ако активите се отчитаха съгласно метода на цената на придобиване; и

- преоценъчният резерв, като се посочват движенията през отчетния период и всички ограничения върху разпределянето на резерва между акционерите.МСС 17 – Лизинг

Не предвижда оповестявания.МСС 18 – Приходи

• Предприятието оповестява:

а) счетоводната политика, приета по отношение на признаването на приходите, включително методите за определяне на етапа на завършеност на услуги;

б) сумата на всяка важна категория приходи, признати през периода, включително приходите от:

i) продажба на стоки;

ii) предоставяне на услуги;

iii) лихви;

iv) възнаграждения за права;

v) дивиденти;

в) сумата на прихода, създаден от размяната на стоки или услуги, включен във всяка важна категория приходи.МСС 19 – Доходи на Наети Лица

• Предприятието оповестява следната информация за плановете с дефиниран доход:

а) счетоводната политика на предприятието за признаване на актюерските печалби и загуби;

б) общо описание на типа на плана;

в) равнение на началните и крайните салда на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи, показвайки отделно: разходи по текущ трудов стаж, разходи за лихви, вноски от участниците в плана, актюерски печалби и загуби, промени от разликите във валутните курсове по плановете, изплатени доходи, разходи за минал трудов стаж, бизнес комбинации, съкращения и уреждания;

г) равнение на началните и крайните салда на справедливата стойност на активите на плана;

д) равнение на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинираните доходи и справедливата стойност на активите на плана и активите и задълженията, признати в отчета за финансово състояние;

е) общия разход, признат в текущата печалба или загуба за периода или за предприятия, които признават актюерските печалби и загуби в друг всеобхватен доход - кумулативната сума на актюерските печалби и загуби, признати в друг всеобхватен доход;

ж) използваните основните актюерски предположения (дисконтовите проценти, очакваните норми на възвръщаемост на всички активи на плана, очакваните норми на увеличения на заплатите и т.н.).

• Други стандарти също съдържат редица изисквания за оповестяване свързани с доходи на наети лицаМСС 20 – Отчитане и Оповестяване на Правителствени Дарения

• Предприятието оповестява:

- Счетоводната политика, възприета за безвъзмездните средства, предоставени от държавата, включително методите на представяне, прилагани във финансовите отчети;

- Естеството и степента на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, признати във финансовите отчети и посочване на други форми на държавна помощ, от които предприятието директно се е ползвало; и

- Неизпълнени условия и други условности, свързани с държавна помощ, която е била призната.МСС 21 – Ефекти от Промените във Валутните Курсове

• Предприятието оповестява:

а) сумата на курсовите разлики, призната в печалбата или загубата, с изключение на тези, възникнали при финансови инструменти, оценявани по справедлива стойност;

б) нетните курсови разлики, признати в друг всеобхватен доход и натрупани в отделен компонент на собствения капитал и равняването на сумата на тези курсови разлики в началото и края на периода.

г) функционалната валута и причината за използването на различна валута на представяне (когато валутата на представяне е различна от функционалната валута);

д) всяка промяна на функционалната валута на отчитащата се стопанска единица или на значителна чуждестранна дейност, включително причината за промяната.МСС 23 – Разходи по Заеми

• Предприятието оповестява:

- сумата на разходите по заеми, която е капитализирана през периода; и

- процента на капитализация, използван за определяне на размера на разходите по заемите, допустими за капитализиране.МСС 24 – Оповестяване на Свързани Лица

• Предприятието оповестява:

а) името на предприятието майка и контролиращото лице, ако е различно от предприятието майка. Ако нито предприятието майка, нито контролиращото лице представят финансови отчети за публично ползване, се оповестява името на следващото по степен на контрол предприятие майка, което представя финансови отчети.

б) взаимоотношения между предприятие майка и дъщерни предприятия в допълнение към изискванията за оповестяване в МСС 27, МСС 28 и МСС 31, които изискват подходящо изброяване и описание на значими инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместно контролирани предприятия;

в) доходите на ключовия ръководен персонал общо и за всяка от следните категории: (i) краткосрочни доходи на наети лица; (ii) доходи след прекратяване на трудовото правоотношение; (iii) други дългосрочни доходи; (iv) доходи при напускане; и (v) плащания на базата на акции;

д) при наличието на сделки между свързаните лица се оповестява естеството на взаимоотношенията между свързаните лица, както и информация за сделките и неуредените салда, нужни за разбиране на потенциалния ефект на взаимоотношението върху финансовите отчети, като посочва най-малко следното: (i) сумата на сделките; (ii) сумата на неуредените салда и техните срокове и условия, включително дали са обезпечени, както и естеството на обезщетението, което ще бъде дадено при уреждането, подробности за дадени или получени гаранции; (iii) провизии за съмнителни вземания, свързани със сумата на неуредените салда; и (iv) разходите, признати през периода по отношение на лоши или съмнителни вземания, дължими от свързани лица. Тези оповестявания, се правят поотделно за всяка от следните категории:

                - предприятието майка;

                - предприятия със съвместен контрол или значително влияние върху отчитащото се предприятие;

                - дъщерни предприятия;

                - асоциирани предприятия;

                - съвместни предприятия, в които предприятието е контролиращ съдружник;

                - ключов ръководен персонал на предприятието или неговото предприятие майка; и

                - други свързани лица.МСС 26 – Счетоводно Отчитане на Пенсионни Планове

• Предприятието оповестява:

1. Финансовите отчети на план за пенсионно осигуряване, независимо дали е с дефинирани доходи или с дефинирани вноски, съдържа също и следната информация:

(а) отчет за промените в наличните нетни активи за изплащане на доходи;

(б) обобщение на значимите аспекти на счетоводната политика;

(в) описание на плана и на влиянието на настъпилите през периода промени в него.

2. Ако е приложимо, финансовите отчети, представени от план за пенсионно осигуряване, включват следното:

(а) отчет за наличните нетни активи за изплащане на доходи, оповестяващ:

(i) активите в края на периода, класифицирани по подходящ начин

(ii) базата, на която са оценени активите;

(iii) подробности за всяка отделна инвестиция, надхвърляща 5% от наличните нетни активи за изплащане на доходи или 5% от отделен клас или вид ценни книжа;

(iv) подробности за всяка една инвестиция в предприятието на работодателя; и

(v) пасиви, различни от актюерската настояща стойност на обещаните пенсионни доходи;

(б) отчет за промени на наличните нетни активи за изплащане на доходи, представящ следното;

(i) вноските на работодателя;

(ii) вноските на служителя;

(iii) доход от инвестиции, като лихви и дивиденти ;

(iv) други доходи;

(v) изплатени или платими доходи (анализирани, например като доходи при пенсиониране, при смърт или инвалидност и изплащане на еднократни суми);

(vi) административни разходи;

(vii) други разходи;

(viii) данъци върху дохода;                     

(ix) печалби и загуби при освобождаване от инвестиции и промени в стойността на инвестициите;

(x) трансфери от или към други планове;

(в)описание на политиката на финансиране;

(г) при планове с дефинирани доходи, актюерската настояща стойност на обещаните пенсионни доходи (при която могат да се разграничат безусловно придобитите и небезусловно придобитите доходи) на базата на обещаните доходи, съгласно условията на плана, за отработения до момента стаж и като се използват нивата на текущите заплати или тези на прогнозни заплати. Тази информация може да се включи в придружаващ актюерски доклад, който да се чете съвместно със съответните финансови отчети; и

(д) при планове с дефинирани доходи, описание на направените значими актюерски предположения и на метода, използван при изчисляването на актюерската настояща стойност на обещаните пенсионни доходи.

3. Отчетът на план за пенсионно осигуряване съдържа описание на плана като част от финансовите отчети или в отделен доклад. То може да съдържа следното:

(а) имената на работодателите и на групите служители, включени в плана;

(б) броя на получаващите доходи участници и броя на останалите участници, класифицирани по подходящ начин;

(в) вида на плана - с дефинирани вноски или с дефинирани доходи;

(г) бележка за това дали участниците правят вноски в плана;

(д) описание на пенсионните доходи, обещани на участниците;

(е) описание на всички условия за прекратяване на плана; и

(ж) промени в т. (а) до (е), настъпили през периода, покрит от отчета.

4. Не е необичайно да се препраща към други леснодостъпни за ползвателите документи, в които е описан планът, и да се включва единствено информация за последващи промени.МСС 27 – Консолидирани и Индивидуални Финансови Отчети

• Предприятието оповестява:

1. В консолидираните финансови отчети се правят следните оповестявания:

(а) характерът на взаимоотношението между компанията-майка и дъщерното предприятие, когато компанията-майка не притежава, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, повече от половината от правата на глас;

(б) причините, поради които притежанието, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, на повече от половината права на глас или потенциални права на глас в предприятието, в което е инвестирано, не представлява контрол;

(в) краят на отчетния период на финансовите отчети на дъщерното предприятие, когато тези финансови отчети са използвани за изготвяне на консолидирани финансови отчети, и когато те са към отчетна дата или за период, различни от тези на компанията-майка и причината за използване на различна отчетна дата или период;

(г) характерът и степента на всякакви съществени ограничения (например, възникващи в резултат на договорености за заеми или регулаторни изисквания) върху способността на дъщерните предприятия да прехвърлят средства на компанията-майка под формата на парични дивиденти или за изплащане на заеми или аванси;

(д) приложение, което показва ефектите от всякакви промени в участието на компанията- майка в собствеността на дъщерното предприятие, които не водят до загуба на контрол над собствения капитал, относим към собствениците на компанията-майка; и

(е) ако контролът над дъщерно предприятие бъде изгубен, компанията-майка оповестява печалбата или загубата, ако има такива, признати в съответствие с параграф 34, както и:

(i) дела от тази печалба или загуба, относими към признаването на всякаква инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие по справедливата й стойност към датата на загуба на контрол; и

(ii) статията (статиите) в отчета за всеобхватния доход, в който е призната печалбата или загубата (ако не е представена отделно в отчета за всеобхватния доход).

2. Когато индивидуалните финансови отчети се изготвят за компания-майка, която е избрала да не изготвя консолидирани финансови отчети, в тези индивидуални финансови отчети се оповестява:

(а) фактът, че финансовите отчети са индивидуални финансови отчети; че е използвано освобождаването от изискването за консолидация; наименованието и страната на учредяване или местоживеене (пребиваване) на предприятието, чиито консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, са представени за обществено ползване; както и адресът, на който тези консолидирани финансови отчети могат да се получат;

(б) списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, включително търговската фирма, държавата на учредяване или пребиваване, дела на притежаваното участие и, ако е различен, дела на притежаваните права на глас;

(в) описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в подточка (б).

3. Когато дадена компания-майка (различна от компанията-майка, обхваната в параграф 42), контролиращ съдружник с участие в съвместно контролирано предприятие или инвеститор в асоциирано предприятие изготвя индивидуални финансови отчети, в тези индивидуални финансови отчети се оповестява:

(а) фактът, че отчетите представляват индивидуални финансови отчети и причините, поради които те са изготвени, ако това не се изисква по закон;

(б) списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, включително търговската фирма, държавата на учредяване или пребиваване, делът на притежаваното участие и, ако е различен, дела на притежаваните права на глас; и

(в) описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в подточка (б); и се идентифицират финансовите отчети, изготвени в съответствие с параграф 9 от настоящия стандарт, МСС 28 и МСС 31, за които те се отнасят.МСС 28 – Инвестиции в Асоциирани Предприятия

• Предприятието оповестява:

(а) справедливата стойност на инвестициите в асоциирани предприятия, за които има публикувани ценови котировки;

(б) обобщена финансова информация за асоциираните предприятия, включваща общата сума на активите, пасивите, приходи и печалбата или загубата;

(в) причините, поради които предположението, че липсва значително влияние, ако инвеститорът държи, пряко или косвено чрез дъщерни дружества, по-малко от 20 процента от правото на глас или потенциалните права на глас в предприятието, в което е инвестирано, отпада и е направено заключение за наличие на значително влияние;

(г) причините, поради които предположението, че е налице значително влияние, ако инвеститорът държи, пряко или косвено чрез дъщерни дружества, 20 процента или повече от правото на глас или потенциалното право на глас в предприятието, в което е инвестирано, отпада и е направено заключение за липса на значително влияние;

(д) отчетната дата на финансовите отчети на асоциираното предприятие, когато са използвани при прилагане на метода на собствения капитал и са към дата или период, различен от тези на инвеститора, както и причините за използването на различни отчетни дати или различни отчетни периоди;

(е) характерът и степента на всякакви значими ограничения (например произтичащи от кредитни ангажименти или регулаторни изисквания), които намаляват възможността на асоциираното предприятие да прехвърля средства към инвеститора под формата на дивиденти или погасяване на заеми или изплащането на аванси;

(ж) непризнатия дял на загубите на асоциираното предприятие, за даден период и общо, ако инвеститорът е преустановил включването на своя дял в загубите на асоциираното предприятие;

(з) фактът, че асоциираното предприятие не е отчетено чрез използването на метода на собствения капитал съгласно параграф 13; и

(и) обобщена финансова информация за асоциираните предприятия, индивидуално или по групи, които не са отчетени по метода на собствения капитал, включваща общата сума на активите, общата сума на пасивите, приходите и печалбата или загубата.Инвестиции в асоциирани предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал, се класифицират като нетекущи активи. Делът на инвеститора в печалбите и загубите на асоциираното предприятие и балансовата стойност на тези инвестиции се оповестяват отделно. Делът на инвеститора в преустановени сделки на асоциираното предприятие също се оповестява отделно.

Делът на инвеститора в промените, признат директно в капитала на асоциираното предприятие, се признава директно и в капитала на инвеститора и се оповестява в отчета за промените в собствения капитал, съгласно МСС 1 Представяне на финансови отчети.

В съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, инвеститорът следва да оповести:

(а) своя дял в условните задължения на асоциираното предприятие, направен съвместно с другите инвеститори; и

(б) условните задължения, възникнали в резултат на това, че инвеститорът е изцяло отговорен за всичките или част от задълженията на асоциираното предприятие.МСС 29 – Финансово Отчитане при Свръхинфлационни Икономики

• Предприятието оповестява:

(а) фактът, че финансовите отчети и съответните данни за предходни периоди са били преизчислени с оглед отразяване на промените в общата покупателна сила на функционалната валута и в резултат на това са изразени в мерните единици, валидни към датата на баланса;

(б) дали финансовите отчети са основани на подхода на историческата стойност или на подхода на текущата стойност; и

(в) естеството и равнището на ценовия индекс към датата на баланса и движението на индекса през текущия и предходния отчетен период.МСС 31 – Дялове в Съвместни Предприятия

• Контролиращият съдружник оповестява:

а) общата сума на следните условни задължения отделно от другите условни задължения, освен ако съществува малка вероятността от загуби:

- всякакви условни задължения, които контролиращият съдружник е поел по отношение на своите дялове в съвместните предприятия и собствения си дял във всяко от условните задължения, поети съвместно с другите контролиращи съдружници;

- собствения дял в условните задължения на самите съвместни предприятия, с които условно е обвързан;

- условните задължения, които възникват поради това, че контролиращият съдружник по някакъв начин е отговорен за пасивите на другите контролиращи съдружници в съвместното предприятие.

б) общата сума на следните ангажименти, свързани с дяловете му в съвместното предприятие:

- всякакви ангажименти с инвестиционен характер, които контролиращият съдружник е поел по отношение на своите дялове в съвместни предприятия, и собствения си дял във всеки инвестиционен ангажимент, поет съвместно с другите контролиращи съдружници;

- собствения си дял в инвестиционни ангажименти на самите съвместни предприятия;

в) списък и описание на дяловете си във всички значими съвместни предприятия, както и дела на собственото си участие в съвместно контролирани предприятия. Контролиращ съдружник, който отчита дяловете си в съвместно контролирано предприятие ред за ред, чрез пропорционална консолидация или по метода на собствения капитал, освен това оповестява и общата сума на всеки от текущите активи, дългосрочните активи, текущите пасиви, дългосрочните пасиви, приходите и разходите, свързани с неговите дялове в съвместни предприятия;

г) метода, който е използвал, за да отчете дяловете си в съвместно контролирано предприятие.МСС 32 – Финансови Инструменти: Представяне

Не предвижда оповестявания.МСС 33 – Нетна Печалба на Акция

• Предприятието оповестява:

(а) сумите, използвани като числители при изчисляването на основните нетна печалба на акция, и нетната печалба на акция с намалена стойност, и равнението между тези суми и нетната печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение към предприятието майка. Равняването включва индивидуалния ефект от всеки клас инструменти върху нетната печалба на акции;

(б) среднопретегления брой обикновени акции, използвани като знаменател при изчисляването на основната нетна печалба на акция, и нетната печалба на акция с намалена стойност, и равнението на тези знаменатели помежду им. Равняването включва индивидуалния ефект от всеки клас инструменти върху нетната печалба на акции;

(в) инструментите (включително емитируемите под условие акции), които могат да повлияят върху оценката на нетната печалба на акция с намалена стойност в бъдещ период, но които не са били включени в изчислението на нетната печалба на акция с намалена стойност, тъй като за представения(те) период(и) имат ненамаляващ ефект;

(г) описание на сделки с обикновени акции или с потенциални обикновени акции, различни от осчетоводените в съответствие с параграф 64, които възникват след датата на баланса, които биха променили значително броя на обикновените или потенциалните обикновени акции в обръщение в края на периода, в случай че тези сделки са възникнали преди края на отчетния период.МСС 34 – Междинно Финансово Отчитане

Не предвижда оповестяване.МСС 36 – Обезценка на Активи

• За всеки вид активи предприятието оповестява:

а) сумата на загубите от обезценка, и статиите в отчета, където са включени тези загуби;

б) сумата на обратно възстановените загуби от обезценка, и статиите в отчета, където са възстановени обратно

тези загуби;

в) сумата на загубите от обезценка по преоценени активи;

г) сумата на възстановените загуби от обезценка по преоценени активи през периода;

д) събитията или обстоятелствата, довели до признаването или възстановяване на загубата от обезценка;

е) други.

Предприятие, което отчита информация по сегменти съгласно MСФО 8, оповестява, горната информация за всеки сегмент поотделно.МСС 37 – Провизии, Условни Пасиви и Условни Активи

• За всеки клас провизии предприятието оповестява:

а) балансовата сума в началото и в края на периода;

б) допълнителни провизии, направени през периода, включително увеличенията в съществуващите провизии;

в) използваните суми (т.е. възникналите и отписаните разходи срещу провизии) през периода;

г) неизползвани суми, които са отменени през периода;

д) увеличението през периода на дисконтираните суми, произлизащо от изминалото време, и ефекта от настъпили промени в дисконтовия процент.

е) кратко описание на характера на задължението и очакваното разположение във времето на изходящите потоци;

ж) елементите на несигурност относно разположението във времето и сумата на тези потоци, основните предположения, направени по отношение на бъдещи събития;      

з) сумата на очакваните възстановени суми с отразяване на сумата на актива, който е бил признат за тези очаквани възстановени суми;

и) кратко описание на характера на условните пасиви за всеки клас условни пасиви (с изключение на случаите, в които вероятната необходимост от изходящи потоци от ресурси е отдалечена във времето);

к) когато провизия и условно задължение възникват поради един и същи набор от обстоятелства, предприятието извършва оповестяванията, изискващи се според параграфи 84—86, по начин, показващ връзката между провизията и условното задължение;

л) когато има вероятност от постъпването на поток икономически ползи, предприятието оповестява кратко описание на характера на условните активи.МСС 38 – Нематериални Активи

• За всяка група нематериални активи, разграничавайки ги на вътрешно създадени и други нематериални активи, предприятието оповестява:

а) дали полезните животи са ограничени или неограничени (ако са ограничени, прилаганите полезни животи или амортизационни норми);

б) използваните методи за амортизация на нематериални активи с ограничен полезен живот;

в) брутната балансова стойност и всяка натрупана амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) в началото и в края на периода;

г) позицията в отчета за всеобхватния доход, в която се включва амортизацията на нематериалните активи;

д) равнение на балансовата стойност в началото и в края на периода;

е) информация за обезценени нематериални активи в съответствие с МСС 36;

ж) за нематериален актив, оценен като имащ неограничен полезен живот - балансовата стойност на актива и причините, аргументиращи оценката на неограничения полезен живот;          

з) ако нематериалните активи са отчетени по преоценени стойности –

- датата на влизане в сила на преоценката;

- балансовата стойност на преоценени нематериални активи и балансовата стойност, която би била призната, ако като се използва модела на цената на придобиване;

- сумата на преоценъчния резерв в началото и в края на периода и всякакви ограничения за разпределението на остатъка сред акционерите; и

- методите и съществените предположения, прилагани при изготвянето на приблизителна оценка на справедливите стойности.

и) общата сума на разходите за научноизследователска и развойна дейност, признати като разход през периода.МСС 39 – Финансови Инструменти: Признаване и Оценяване

Изискванията за оповестяване на информацията за финансовите инструменти са изложени в МСФО 7 Финансови инструменти. МСС 40 – Инвестиционни Имоти

Оповестяванията, изложени по-долу, се прилагат в допълнение към тези в МСС 17. Съгласно МСС 17, собственикът на инвестиционен имот оповестява лизингите, в които е встъпил като наемодател. Предприятие, което държи инвестиционен имот по финансов лизинг или оперативен лизинг, оповестява финансовия лизинг като лизингополучател и всякакви оперативни лизинги, в които е встъпило, като лизингодател.

• Предприятието оповестява:

(а) дали прилага модела на справедливата стойност или модела на цената на придобиване

(б) ако прилага модела на справедливата стойност, дали и при какви обстоятелства имуществените дялове, държани по оперативен лизинг, се класифицират и отчитат като инвестиционен имот;

(в) когато класификацията е трудна (вж. параграф 14), критериите, които предприятието използва, за да разграничи инвестиционен имот от ползван от собственика имот и от имот, държан за продажба в обичайната дейност;

(г) прилаганите методи и съществените предположения при определяне на справедливата стойност на инвестиционния имот, включително изявление дали определянето на справедливата стойност е подкрепено с пазарни доказателства, или се базира основно на други фактори (които предприятието трябва да оповести) поради естеството на инвестиционния имот и липсата на сравними пазарни данни;

(д) степента, до която справедливата стойност на инвестиционния имот (както е оценен или оповестен във финансовия отчет) се основава на оценяването от независим оценител, който притежава призната и подходяща професионална квалификация и който има скорошен опит в местонахождението и категорията на оценявания имот; ако няма такова оценяване, този факт се оповестява;

(е) сумите, включени в отчета за доходите, за:

(i) дохода от наеми от инвестиционен имот;

(ii) преки оперативни разходи (включително ремонт и поддържане), възникващи от инвестиционния имот, които са генерирали приходи от наеми през периода; и

(iii) преки оперативни разходи (включително ремонт и поддържане), възникващи от инвестиционния имот, които не са генерирали доход от наеми през периода;

(iv) кумулативната промяна в справедливата стойност, призната в отчета за доходите, при продажба на инвестиционен имот от група активи в които се използва модела на цената на придобиване в група активи, за които се използва модела на справедливата стойност (вж. параграф 32В);

(ж) съществуването и сумите на ограниченията за реализуемостта на инвестиционни имоти или паричния превод на доходи и постъпления от освобождаване на инвестиционни имоти;

(з) договорни задължения за покупка, изграждане или разработване на инвестиционни имоти или за ремонти, поддържане или подобрения.


Модел на справедливата стойност

В допълнение към оповестяванията по-горе, предприятие, което прилага модела на справедливата стойност в параграфи 33-35, трябва също да оповести равнение между балансовите суми на инвестиционния имот към началото и края на периода, показващо следното:

(а) нараствания, оповестяващо поотделно нараствания, възникващи от придобивания, и нараствания в резултат на последващи разходи, признати в балансовата сума на актив;

(б) нараствания в резултат на придобивания посредством бизнес комбинации;

(в) активи, класифицирани като държани за продажба или включени в група за освобождаване, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 и други освобождавания;

(г) нетни печалби и загуби от корекции на справедливата стойност;

(д) нетните курсови разлики от преобразуването на финансовите отчети в различна валута на представяне и преобразуване на чуждестранните операции във валутата на представяне на отчитащото се предприятие;

(е) прехвърляния към и от материални запаси и ползван от собственика имот; и

(ж) други движения.


Когато оценка, получена за инвестиционен имот, е коригирана съществено за целите на финансовия отчет, например, за да се избегне двойно отчитане на активи и пасиви, които са признати като отделни активи и пасиви, както е описано в параграф 50, предприятието оповестява равнение между получената оценка и коригираната оценка, включена във финансовия отчет, показвайки отделно съвкупната сума на всички признати лизингови задължения, които са прибавени обратно, и други съществени корекции.


В изключителни случаи, споменати в параграф 53, когато предприятието оценява инвестиционен имот, използвайки модела в МСС 16, изискваното от параграф 76 равнение оповестява сумите, отнасящи се до този инвестиционен имот, отделно от сумите, отнасящи се до други инвестиционни имоти. В допълнение предприятието оповестява:

(а) описание на инвестиционния имот;

(б) обяснение защо справедливата стойност не може да бъде достоверно оценена;

(в) ако е възможно, интервала на оценките, в който е силно вероятно да лежи справедливата стойност; и

(г) при освобождаване от инвестиционен имот, който не се отчита по справедлива стойност:

(i) факта, че предприятието се е освободило от инвестиционен имот, който не е отчитан по справедлива стойност;

(ii) балансовата сума на този инвестиционен имот към момента на продажбата; и

(iii) сумата на признатата печалба или загуба.


Модел на цената на придобиване

В допълнение към оповестяването, предприятие, което прилага модела на цена на придобиванията, трябва също да оповести:

(а) използваните методи на амортизация;

(б) полезния живот или използваните амортизационни норми;

(в) брутната балансова сума и натрупаните амортизации (заедно с натрупаните загуби от обезценка на актива) в началото и в края на периода;

(г) равнение на балансовата сума на инвестиционен имот в началото и в края на периода, показващо следното:

(i) нараствания, като се оповестяват поотделно придобиванията и нарастванията в резултат на последващи разходи, признати като актив;

(ii) нараствания в резултат на придобивания посредством бизнес комбинации;

(iii) активи, класифицирани като държани за продажба или включени в група за освобождаване, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 и други освобождавания;

(iv) амортизации;

(v) сумата на признатите загуби от обезценка и сумата на възстановените загуби от обезценка през периода съгласно МСС 36;

(vi) нетните курсови разлики от преобразуването на финансовите отчети в различна валута на представяне и преобразуване на чуждестранните операции във валутата на представяне на отчитащото се предприятие;

(vii) преобразуване в и от материален запас и ползван от собственика имот; и

(viii) други движения; и

(д) справедливата стойност на инвестиционния имот; в изключителните случаи, описани в параграф 53, когато предприятието не може достоверно да определи справедливата стойност на инвестиционния имот, предприятието оповестява:

(i) описание на инвестиционния имот;

(ii) обяснение защо справедливата стойност не може да бъде достоверно определена;

(iii) ако е възможно, интервала на оценките, в който е силно вероятно да лежи справедливата стойност.МСС 41 – Земеделие

• Предприятието оповестява:

- Предприятието оповестява съвкупната печалба или загуба за текущия период при първоначалното признаване на биологични активи и земеделска продукция и от промяната на справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба на биологичните активи.

- Предприятието осигурява описание на всяка група биологични активи.         Методите и предположенията, използвани, за да се определи справедливата стойност на активите, също трябва да бъдат оповестени.

- Предприятието оповестява методите и значимите предположения, приложени при определянето на справедливата стойност на всяка група земеделска продукция към момента на прибиране на реколтата и всяка група биологични активи.

- Предприятието оповестява справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба на земеделската продукция, прибрана през периода, определена към момента на прибиране на реколтата.Съществуването и балансовата стойност на биологични активи, чието право на собственост е ограничено и всякакви биологични активи, предоставени в залог, трябва да бъдат оповестени.

- Предприятието представя равнение на промените в балансовите стойности на биологичните активи между началото и края на текущия период.

- Когато определянето на справедливата стойност е невъзможно, трябва да се направи допълнително оповестяване, включващо описание на актива, обяснение на обстоятелствата и по възможност диапазона от цени, в който попада справедливата му стойност, всички печалби или загуби, признати при разпореждането с актива, метода на амортизация и полезния живот или амортизационната норма.

- Използваните методи на амортизация, брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) към началото и края на периода

- Ако стане възможно справедливата стойност на биологичните активи, оценявани преди по тяхната себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка, да бъде надеждно оценена през текущия период, предприятието оповестява за тези биологични активи: обяснение защо справедливата стойност вече може да се определи по надежден начин и как ще се отрази промяната.

- По отношение на правителствените помощи, трябва да се направи оповестяване за характера и размера им, за всички условия, които не са изпълнени, както и за всякакви значителни увеличения в размера на помощите.МСФО 1 - Прилагане за Първи Път на МСФО

• Предприятието оповестява:

- Всяко предприятие, което приема МСФО за първи път предоставя сравнителна информация за най-малко една година. Ако предприятието посочи информация за периоди, предшестващи периода, за който има пълна сравнителна информация съгласно МСФО и тази информация не се изисква да бъде в съответствие с МСФО, то трябва да бъде оповестена като несъответстваща с МСФО. Освен това трябва да се посочат необходимите преизчислявания, така че тази информация да стане в съответствие с МСФО.

- Всяко предприятие, което приема МСФО за първи път е необходимо подробно да обясни как преминаването към МСФО се отразява на позициите във финансовите отчети. В първият си отчет за финансовото състояние по МСФО предприятието трябва да изравни собствения капитал, печалбите и загубите, които са били отчетени съгласно предишните общоприети счетоводни принципи.

- Ако във встъпителния баланс по МСФО предприятието е приело да използва справедлива стойност за имоти, машини, съоръжения и оборудване, инвестиционни имоти или нематериални активи, то е необходимо подробно оповестяване на съвкупността от тези справедливи стойности или съвкупността от преизчисленията на балансовите стойности за всяка позиция от встъпителния баланс.

- В междинен финансов отчет по МСС 34 за част от периода, обхванат от първия финансов отчет по МСФО предприятието трябва да представи равняване по МСФО на собствения капитал, на печалбите и загубите, отчетени по предишните общоприети счетоводни принципи за същия период.МСФО 2 - Плащане на Базата на Акции

• Предприятието оповестява:

- Информация, която дава възможност на ползвателите на финансовите отчети да разберат естеството и степента на споразуменията за плащане на базата на акции, съществуващи през периода.

- Информация, която дава възможност на ползвателите на финансови отчети да разберат как е определена справедливата стойност на получените стоки или услуги или справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал през периода.;

- Информация, която дава възможност на ползвателите на финансовите отчети да разберат ефекта от сделките с плащане на базата на акции върху печалбата или загубата на предприятието за периода и върху финансовото му състояние.МСФО 3 - Бизнес Комбинации

• Предприятието оповестява:

1. Придобиващият оповестява информация, която да даде възможност на ползвателите на финансовите отчети да оценят характера и финансовия ефект от бизнес комбинациите, които са осъществени:

- през периода;

- след датата на баланса, но преди финансовите отчети да са одобрени за публикуване.

2. За всяка бизнес комбинация трябва да бъде оповестена следната информация: 

- Имена и описания на комбиниращите се предприятия или бизнеси;

- Датата на придобиване;

- Процентът на придобитите капиталови инструменти с право на глас;

- Цената на комбинацията и описание на компонентите на тази цена,;

- Стойностите, признати към датата на придобиване за всеки клас активи, пасиви и условни задължения на придобивания и, освен ако оповестяването е практически невъзможно, балансовите суми на всеки от тези класове, определени в съответствие с МСФО, непосредствено преди комбинацията., освен в случаите, когато това не е уместно от практична гледна точка;

- Сумата на всяка отрицателна репутация, която е била посочена в ОПР;

- Факторите, допринесли за признаване на положителна репутация;

- Сумата и обяснение на всяка печалба или загуба, признати в текущия период, освен ако, отново, това не е уместно от практична гледна точка;

- Приходът на комбинираната компания за периода, при условие че комбинацията е възникнала в началото на този период;

- Печалбата или загубата на комбинираната компания за периода, при условие че комбинацията е била осъществена в началото на периода

- Брутната сума и натрупаните загуби от обезценка в началото и края на периода.МСФО 4 - Застрахователни Договори

• Застрахователят оповестява:

1. Застрахователят оповестява информация, която идентифицира и обяснява сумите в неговите финансови отчети, възникващи в резултат от застрахователни договори.

(а) своите счетоводни политики за застрахователни договори и свързани активи, пасиви, приходи и разходи;

(б) признатите активи, пасиви, приходи и разходи (и ако той представя своя отчет за паричните потоци, като използва прекия метод - паричните потоци), възникващи в резултат от застрахователни договори. Нещо повече, ако застрахователят е цедент, той оповестява:

(i) печалби и загуби, признати в печалбите или загубите при покупка на презастраховка; и

(ii) ако цедентът отсрочва и амортизира печалбите и загубите, възникващи при покупката на презастраховка, амортизацията за периода и сумите, оставащи неамортизирани в началото и в края на периода;

(в) процесът, използван за определяне на предположенията, които имат най- голямо влияние върху оценката на признатите суми, описани в подточка (б). Когато е практично, застрахователят предоставя и количествено оповестяване на тези предположения;

(г) ефектът от промените в предположенията, използвани за оценка на застрахователните активи и застрахователните пасиви, като посочи поотделно ефекта от всяка промяна, която оказва съществено влияние върху финансовите отчети;

(д) равнения на промените в застрахователните пасиви, презастрахователните активи и, ако има такива, свързаните отсрочени разходи за придобиване.

2. Застрахователят оповестява информация, която помага на ползвателите да разберат размера, разположението във времето и степента на несигурност на бъдещите парични потоци от застрахователни договори.

3. Информация за застрахователния, кредитен, ликвиден, лихвен и пазарен риск, на които е изложен застрахователят.МСФО 5 - Нетекущи Активи, Държани за Продажба и Преустановени Дейности

• Предприятието оповестява следната информация в пояснителните приложения в периода, в който нетекущият актив (или група за изваждане от употреба) или е бил класифициран като държан за продажба, или е бил продаден:

(а) описание на нетекущия актив (или група за изваждане от употреба);

(б) описание на фактите или обстоятелствата на продажбата или водещи до очаквано освобождаване и очаквания начин и момент на това освобождаване;

(в) печалбата или загубата по отношение на обезценката и, ако не е представена отделно в отчета за доходите, разделът в него, който включва тази печалба или загуба;

(г) ако е приложимо, сегментът, в който нетекущият актив (или група за изваждане от употреба) е представен в съответствие с МСФО 8 Оперативни сегменти.МСФО 6 - Проучване и Оценка на Минерални Ресурси

• Предприятието оповестява:

1. Предприятието оповестява информация, която установява и обяснява сумите, признати в неговите финансови отчети, които са възникнали от проучването и оценката на минерални ресурси.

2. За да отговаря на предното изискване, предприятието оповестява:

(а) своята счетоводна политика за разходите по проучване и оценка, включваща признаването на активи по проучване и оценка;

(б) сумите на активите, пасивите, приходите и разходите, както и оперативните и инвестиционни парични потоци, възникнали от проучване и оценка на минерални ресурси.

3. Предприятието разглежда активите по проучване и оценка като отделена група от активи и оповестяванията, изисквани от МСС 16 или МСС 38, се правят в зависимост от това как са класифицирани активите.

МСФО 7 - Финансови Инструменти: Оповестяване


ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И НИВО НА ОПОВЕСТЯВАНЕ

• Предприятието оповестява информация, която позволява на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят значението на финансовите инструменти за неговото финансово състояние и резултатите от дейността. За да се постигне тази цел МСФО 7 изисква оповестяване относно записите в балансовия отчет, записите в ОПР и собствения капитал, счетоводните политики, осчетоводяване на хедж и справедливата стойност.


БАЛАНСОВ ОТЧЕТ

• Балансовите стойности на всяка от следните категории, както са дефинирани в МСС 39, се оповестяват или в баланса, или в пояснителните приложения:

(а) финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, показващи поотделно

(i) определените като такива при първоначалното признаване и

(ii) класифицираните като държани за търгуване в съответствие с МСС 39;

(б) инвестиции, държани до падеж;

(в) кредити и вземания;

(г) финансови активи на разположение за продажба;

(д) финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност чрез печалбата или загубата, показващи поотделно

(i) определените като такива при първоначалното признаване и

(ii) класифицираните като държани за търгуване в съответствие с МСС 39; и

(е) финансови пасиви, оценени по амортизирана стойност.

• Ако предприятието е определило кредит или вземане (или група от кредити или вземания) като справедлива стойност в печалбата или загубата, то оповестява:

(а) максималната изложеност на кредитен риск на отчетната дата;

(б) стойността, с която всякакви свързани кредитни деривативи или подобни инструменти намаляват тази максимална изложеност на кредитен риск;

(в) стойността на промяната през периода и с натрупване в справедливата стойност на кредита или вземането (или групата от кредити или вземания), която произтича от промени в кредитния риск на финансовия актив, определена:

(i) като стойност на промяната в неговата справедлива стойност, която се дължи на промени в пазарните условия, които пораждат пазарен риск; или

(ii) чрез използване на алтернативен метод, за който предприятието счита, че представя по-достоверно стойността на промяната в справедливата стойност, която се дължи на промени в кредитния риск на актива. Промените в пазарните условия, които пораждат пазарен риск, включват промени в един наблюдаван (отправен) лихвен процент, цена на стока, валутен курс или ценови или курсов индекс;

(г) стойността на промяната в справедливата стойност на всички свързани кредитни деривативи или подобни инструменти, която е възникнала през периода и с натрупване от момента, когато са определени кредитът или вземането.

• Ако предприятието е определило финансов пасив като отчитан по справедлива стойност в печалбата или загубата в съответствие с параграф 9 от МСС 39, то оповестява същите данни, както и за финансови активи по справедлива стойност (посочени в горния параграф) без т.Г. Освен тях за пасивите се оповестява и:

(а) разликата между балансовата стойност на финансовия пасив и сумата, която предприятието по договор трябва да плати на притежателя на облигацията при настъпване на падежа.

Пример:

Компания Алфа издава облигационно задължение по номинална стойност и съответно за нея възниква финансов пасив. Впоследствие Алфа значително влошава своята кредитоспособност поради сериозни финансови затруднения. Това дава предпоставка, че справедливата стойност на пасива значително ще намалее и да стане по-малка от предстоящите главници и суми за погасяване. В този случай съгласно МСФО 7 е необходимо да се оповести разликата между балансовата и справедливата стойност на пасива, която представлява разлика между балансовата стойност на пасива и сумата, която Алфа реално ще изплати, за да погаси задължението.


ПРЕКЛАСИФИКАЦИИ

• Ако предприятието е прекласифицирало финансов актив (в съответствие с параграфи 51 —54 от МСС 39) като такъв, оценяван:

(а) по цена на придобиване или по амортизирана стойност, а не по справедлива стойност; или

(б) по справедлива стойност, а не по цена на придобиване или амортизирана стойност,

то оповестява стойността, която е прекласифицирана във или от всяка категория, както и причината за тази прекласификация.

• МСС 39 строго ограничава възможността за прекласификация на даден финансов актив от една категория в друга.ОТПИСВАНЕ

• Предприятието може да е прехвърлило финансови активи по такъв начин, че всички финансови активи да не отговарят на условията за отписване (виж параграфи 15-37 на МСС 39). Предприятието оповестява всяка група от такива финансови активи:

(а) естеството на активите;

(б) характера на рисковете и ползите от собствеността, на които предприятието остава изложено;

(в) когато предприятието продължава да признава всичките активи, балансовите стойности на активите и на свързаните пасиви; и

(г) когато предприятието продължава да признава активите до степента на своето продължаващо участие, общата балансова стойност на първоначалните активи, стойността на активите, които предприятието продължава да признава, и балансовата стойност на свързаните пасиви.


ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

• Предприятието оповестява:

(а) балансовата стойност на финансовите активи, които е заложило като обезпечение за пасиви или условни пасиви, включително сумите, които са прекласифицирани в съответствие с параграф 37(а) от МСС 39; и

(б) сроковете и условията, отнасящи се до залога.

• Когато предприятието държи обезпечение (на финансови или нефинансови активи) и му е позволено да продава или да залага на свой ред обезпечението, дори когато няма неизпълнение от страна на собственика на обезпечението, то оповестява:

(а) справедливата стойност на държаното обезпечение;

(б) справедливата стойност на всяко такова обезпечение, продадено или заложено повторно, и дали предприятието има задължение да го върне; и

(в) сроковете и условията, свързани с използване на обезпечението.


КОРЕКТИВНА СМЕТКА ЗА КРЕДИТНИ ЗАГУБИ

• Когато финансовите активи са обезценени от кредитни загуби и предприятието записва обезценката в отделна сметка (например, корективна сметка, използвана, за да се записват индивидуалните обезценки, или подобна сметка, използвана, за да се записва съвкупната обезценка на активи) вместо директно да намалява балансовата стойност на актива, то оповестява равнението на промените в тази сметка през периода за всяка група финансови активи.


НЕИЗПЪЛНЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ

• За задълженията по кредити, признати на отчетната дата, предприятието оповестява:

(а) подробностите за всички неизпълнения през периода на главницата, лихвите, погасителния фонд или сроковете на обратно изкупуване на тези задължения по кредити;

(б) балансовата стойност на задълженията по кредити, които са в неизпълнение на отчетната дата; и

(в) дали неизпълнението  е поправено  или сроковете на задълженията по  кредити са предоговорени преди финансовите отчети да са одобрени за издаване.


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

• Изискваните оповестявания включват:

(а) нетните печалби или загуби в ОПР относно всяка една категория финансови активи и пасиви в МСС 39;

(б) Общата сума на приходите от лихви и общата сума на разходите за лихви (изчислени с използване на метода на ефективния лихвен процент) за финансови активи или финансови пасиви, които не са отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

(в) приходи и разходи за такси (различни от сумите, включени при определяне на ефективния лихвен процент),  възникващи в резултата на финансови активи или пасиви, финансови активи или финансови пасиви, които не са отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; както и тръстови и други доверителни дейности, които имат за резултат държането или инвестирането на активи от името на физически лица, тръстове, планове за пенсионни доходи и други институции;

(г) приходите от лихви по обезценени финансови активи, начислени съгласно МСС 39;

(д) размера на всички загуби от обезценка за всяка група финансови активи.


ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

• В съответствие с параграф 108 на МСС 1 Представяне на финансови отчети, предприятието оповестява в резюмето на съществената счетоводна политика базата (или базите) за оценяване, използвани при изготвянето на финансовите отчети и другите въпроси, свързани с използваната счетоводна политика, които са уместни за разбирането на финансовите отчети.

• Предприятието оповестява следните неща поотделно за всеки вид хеджиране, описан в МСС 39 (тоест, хеджиране на справедлива стойност, хеджиране на паричен поток и хеджиране на нетни инвестиции в чуждестранни дейности):

(а) описание на всеки вид хеджиране;

(б) описание на финансовите инструменти, определени като хеджиращи инструменти, и техните справедливи стойности на отчетната дата; и

(в)  естеството на хеджираните рискове.

• Относно хеджирания на парични потоци, компанята ще оповести, също така, периодите, когато се очаква да възникнат паричните потоци, и кога се очаква те да повлияят на печалбата или загубата, и описание на всяка прогнозна сделка, за която преди е било използвано отчитане на хеджиране, но която вече не се очаква да се осъществи.

• Когато печалба или загуба от хеджинг инструмент при хеджиране на паричен поток е призната директно в собствения капитал, чрез отчета за промените в собствения капитал, компанията трябва да оповести:

(а) стойността, която е призната по този начин в собствения капитал през периода;

(б) стойността, която е извадена от собствения капитал през периода и е включена в печалбата или загубата за периода, показвайки стойността, включена на всеки ред от отчета за доходите; и

(в) стойността, която е извадена от собствения капитал през периода и е включена в първоначалната цена на придобиване или друга отчетна стойност на нефинансов актив или нефинансов пасив, чието придобиване или възникване е било хеджирано като много вероятна прогнозна сделка.

• Предприятието оповестява отделно:

(а) при хеджиране на справедливата стойност, печалбата или загубата:

(i) по хеджиращия инструмент; и

(ii) по хеджираната позиция, която се дължи на хеджирания риск;

(б) неефективната част, призната в печалбата или загубата, която възниква от хеджирания на паричен поток; и

(в) неефективната част, призната в печалбата или загубата, която възниква от хеджирания на нетни инвестиции в чуждестранни дейности.


СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ

• Предприятието оповестява справедливата стойност за всяка група финансови активи и финансови пасиви по начин, който позволява тя да бъде сравнена с балансовата й стойност.

• При оповестяване на справедливите стойности, предприятието обобщава финансовите активи и финансовите пасиви в групи, но ги компенсира само до степента, до която техните балансови стойности са компенсирани в баланса.

• Ако пазарът за финансовия инструмент не е активен, предприятието установява справедливата му стойност, използвайки техника за оценяване (виж параграфи НП74- НП79 на МСС 39). Независимо от това, най-доброто доказателство за справедливата стойност при първоначалното деклариране е цената на сделката (т. е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение), освен ако има съвпадение с условията на параграф НП-76 от МСС 39). Следователно би могло да има разлика между справедливата стойност при първоначалното признаване и стойността, която би била определена на тази дата с използване на техника за оценяване. Ако съществува такава разлика, предприятието оповестява за всяка група финансови инструменти съвкупната разлика и счетоводната си политика за отчитане на тези разлики.


ЕСТЕСТВО И СТЕПЕН НА РИСКОВЕТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

• Предприятието оповестява информация, която позволява на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят естеството и степента на рисковете, възникващи от финансови инструменти, на които е изложено предприятието на отчетната дата. Оповестяванията, които се изискват, се фокусират върху рисковете, които възникват от финансови инструменти, и как те са управлявани. Тези рискове обикновено включват, но не се ограничават до, кредитен риск, ликвиден риск и пазарен риск.

• За всеки вид риск, възникващ от финансови инструменти, предприятието оповестява:

(а) излаганията на риск и как възникват те;

(б) своите цели, политика и процеси за управление на риска и методите, използвани за оценяване на риска; и

(в) всякакви промени в (а) или (б) от предходния период.

• За всеки вид риск, възникващ от финансови инструменти, предприятието оповестява обобщени количествени данни за своята изложеност на този риск на отчетната дата. Ако количествените данни, оповестени към отчетната дата, са непредставителни за изложеността на предприятието на риск през периода, предприятието предоставя допълнителна информация, която е представителна.


КРЕДИТЕН РИСК

• Предприятието оповестява по групи финансови инструменти:

(а) стойността, която най-добре представя неговата максимална изложеност на кредитен риск на отчетната дата, без да се вземат предвид каквито и да било държани обезпечения или други кредитни разширения (например споразумения за нетиране, които не отговарят на условията за компенсиране в съответствие с МСС 32);

(б) по отношение на стойността, оповестена в (а), описание на обезпечението, държано като гаранция, и другите кредитни разширения;

(в) информация за кредитното качество на финансовите активи, които нито са просрочени, нито са обезценени; и

(г) балансовата стойност на финансовите активи, които иначе биха били просрочени или обезценени, но чиито срокове са били предоговорени.

• Предприятието оповестява по групи финансови активи, които са просрочени или обезценени:

(а) анализ на периода на съществуване на финансовите активи, които са просрочени към отчетната дата, но не са обезценени;

(б) анализ на финансовите активи, които са индивидуално определени да бъдат обезценени към отчетната дата, включително факторите, които предприятието е взело предвид при определянето, че са обезценени; и

(в) за сумите, оповестени в (а) и (б) - описание на обезпечението, държано от предприятието като гаранция, и другите кредитни разширения, и, освен когато е практически неприложимо, оценка на тяхната справедлива стойност.

• Когато предприятието придобива финансови или нефинансови активи през периода чрез придобиване на собственост върху обезпечение, което държи, или чрез мобилизиране на други ресурси за повишаване качеството на кредита (например гаранции), и тези активи отговарят на критериите за признаване в други стандарти, предприятието оповестява:

(а) естеството и балансовата стойност на придобитите активи; и

(б) когато активите не са лесно обратими в парични средства, политиката си за освобождаване от тези активи или за използването им в своята дейност.


ЛИКВИДЕН РИСК

• Предприятието оповестява:

(а) анализ на падежите за финансови пасиви, който показва оставащите по договорите падежи; и

(б) описание как то управлява присъщия на (а) ликвиден риск.


 ПАЗАРЕН РИСК

• Необходимите оповестявания са:

(а) анализ на чувствителността към всеки вид пазарен риск, на който е изложено предприятието на отчетната дата, показващ как са щели да бъдат повлияни печалбата, загубата или собственият капитал от промените в съответната променлива на риска, които са били разумно възможни на тази дата;

(б) методите и предположенията, използвани при изготвянето на анализа на чувствителността; и

(в) промените от предходния период в използваните методи и предположения, както и причините за тези промени.

• Ако предприятието изготвя анализ на чувствителността, като например „стойност, изложена на риск", който отразява взаимозависимостите между рисковите променливи (например лихвени проценти и валутни курсове) и го използва, за да управлява финансовите рискове, то може да използва този анализ на чувствителността на мястото на анализа, предвиден в предния параграф. Предприятието оповестява също:

(а) обяснение на метода, използван при изготвянето на такъв анализ на чувствителността, и на главните параметри и предположения, залегнали в основата на предоставяните данни; и

(б) обяснение на целта на използвания метод и ограниченията, които могат да доведат до информация, непълно отразяваща справедливата стойност на въпросните активи и пасиви.

Пример:

Опростен анализ на чувствителността. Функционалната валута на Алфа е български лева. Дружеството има банков заем в щатски долари в размер на 1 млн. Прогнозите за промени на валутния курс на долара са в диапазона от -0.03 до 0.03 за 1 щ.д. При спад на долара балансовата стойност на кредита ще намалее с 300 000 и съответно печалбата ще се увеличи със същата сума (чрез преоценка на валутата). При увеличение на курса с 0.03 балансовата стойност на заема ще се увеличи с 300 000 и съответно печалбата ще намалее с 300 000.МСФО 8 - Оперативни Сегменти

• Предприятието оповестява информация, за да позволи на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят естеството и финансовите резултати на бизнес дейностите, които то е предприело, и икономическите среди, в които оперира. За да приложи тези принципи, предприятието оповестява следното за всеки период, за който се представя отчет за доходите:

(а) обща информация;

(б) информация относно отчетената печалба или загуба на сегмента, включително определени приходи и разходи, включени в отчетената печалба или загуба на сегмента, активите на сегмента, пасивите на сегмента и базата за оценяване; и

(в) равненията на общите суми на приходите на сегмента, отчетената печалба или загуба на сегмента, активите на сегмента, пасивите на сегмента и други съществени позиции на сегмента, с кореспондиращите им суми на предприятието.

Равнение на балансовите суми за сегментите на отчитане с балансовите суми на предприятието се изисква за всяка дата, на която се представя баланс. Информацията за предходни периоди се преизчислява.Коментари

-->