Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.64. Отчет за Паричните Потоци по НСС

Публикувано на: 29.11.2010

Отчет за Паричните Потоци

на АЛФА ЕООД за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


наименование на паричните потоци

2010 год.

2009 год.

постъ-пления

плащ-ания

нетен поток

постъ-пления

плащ-ания

нетен поток

А. Парични потоци от основна дейност (всичко)1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти2. Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търговски цели3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики6. Платени и възстановени данъци от печалбата7. Плащания при разпределения на печалби8. Други парични потоци от основна дейностБ. Парични потоци от инвестиционна дейност (всичко)1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи3. Парични потоци, свързани лихви, комисионни, дивиденти и други подобни4. Парични потоци от бизнес комбинации – придобивания5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики6. Други парични потоци от инвестиционна дейностВ. Парични потоци от финансова дейност1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни5. Плащания на задължения по лизингови договори6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики7. Други парични потоци от финансова дейностГ. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)Д. Парични средства в началото на периодаЕ. Парични средства в края на периода
Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):Коментари

-->