VALENTINA MILANOVA VALENTINA MILANOVA Счетоводна кантора Прима консулт TRZ

Подаване на Декларация 6 за въстановен от съда работникПодава ли се Декларация 6 за възстановен от съда работни? Какви са особеностите?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,


  Прилагам разяснение на НАП, какви точно са процедурите и реда за подаване на осигурителна информация на служители възстановени от съда на работа.

  На основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването им на работа; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
  Съгласно чл. 298, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс решенията на съда са задължителни за страните, следователно дължимите от осигурителя осигурителни вноски за периода на оставане без работа по чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО стават изискуеми от датата на влизане в сила на решението, с което уволнението е признато за незаконно от съда. По отношение на периода, за който се дължат осигурителните вноски, следва да се има предвид, че възстановеното от съда лице има право да заеме предишната длъжност, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини (чл. 345, ал. 1 от КТ). осигурителят дължи осигурителни вноски за целия период, ако лицето не е било осигурявано, или за част от периода, през който същото е осигурявано върху по-малък осигурителен доход - от датата на уволнението до датата на възстановяването му на предишната работа, но не по-късно от датата, на която изтича срока за заемането й по чл. 345, ал. 1 от КТ.
  Осигурителните вноски са в размера за фонд "Пенсии", в зависимост от категорията труд. Доходът, върху който се внасят осигурителни вноски за времето на оставане без работа след незаконно уволнение не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.
  За периода на незаконното уволнение, който се зачита за осигурителен стаж, не се внасят здравноосигурителни вноски от работодателя, извършил уволнението. За това време, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
  В случаите на възстановяване на работа след незаконно уволнение, работодателят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП декларации съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО за целия период, през който лицето не е работило - от уволнението до възстановяването му на работа. Информацията се подава по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица.
  Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" се подава за всеки един месец от периода на оставане без работа или от периода на осигуряване върху по-малък осигурителен доход като в т. 12 "Вид осигурен" от декларацията се попълва код 18. В тези случаи следва да се подаде и декларация образец № 6, в която се включват дължимите осигурителни вноски.
  Според регламента на чл. 7, т. 2 от Наредба№ 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ, уведомление (приложение № 1) се изпраща когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление, ако уволнен работник или служител бъде възстановен на работа. при отмяна на заповедта на уволнението. Уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.
  Относно полученото от уволненото и възстановеното лице обезщетение от Бюрото по труда за времето, през което е било незаконно уволнено следва да имате предвид разпоредбата на чл. 54е от КСО.
  Съгласно ал. 1 на чл. 54е, изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата, чието уволнение е отменено като незаконно, за периода на полученото обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда.
  В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията по ал. 1 осигурителят е длъжен да представи копия от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, на основание чл. 54е, ал. 2 от КСО.
  С оглед установяване на осигурителния доход на лицето за периода на незаконното уволнение следва да изискате съдействие от ТД на НАП ….

  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->