Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.66. Отчет за Финансовото Състояние по МСС

Публикувано на: 29.11.2010

(Консолидиран)

Отчет за Финансовото Състояние

на АЛФА ЕООД към 31 Декември 2010 год.


наименование на активите и пасивите

бележки (стр.)

сума (хил. лева)

2010

2009

А.  АКТИВИ (общо)
I. Нетекущи Активи (общо)
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
2. Репутация
3. Нематериални активи
4. Финансови инвестиции и активи
5. Инвестиционни имоти
6. Отсрочени данъчни активи
7. Предоставени дългосрочни заеми
8. Предоставен дългосрочни заеми на свързани предприятия
9. Други нетекущи активи
II. Текущи Активи (общо)
1. Материални запаси
2. Търговски и други вземания
3. Вземания от свързани предприятия
4. Платени аванси (предплатени разходи)
5. Краткосрочни финансови инвестиции и активи
6. Парични средства и еквиваленти
7. Текущи данъци за възстановяване
8. Активи, класифицирани като държани за продажба
Б.  ПАСИВИ (общо)
I. Собствен Капитал (общо)
1. Регистриран капитал
2. Резерви
3. Неразпределена печалба (непокрита загуба)
4. Други компоненти на собствения капитал
5. Компоненти на собствения капитал, отнасящи се за активи (група активи) държани за продажба
6. Неконтролиращо участие
II. Нетекущи Пасиви (общо)
1. Дългосрочни заеми и кредити
2. Задължения към свързани предприятия
3. Задълженя по финансов лизинг
3. Задължения към персонала при пенсиониране
4. Данъчни задължения
5. Приходи за бъдещи периоди
6. Провизии
7. Отсрочени приходи
8. Други задължения
9. Отсрочени данъчни задължения
III. Текущи Пасиви (общо)
1. Краткосрочни заеми и кредити
2. Краткосрочна част на дългосрочни заеми
3. Търговски и други задължения
4. Задълженя към свързани предприятия
5. Задължения към персонала и за социално осигуряване
6. Краткосрочни провизии
7. Задължения за данъци
8. Задължения по активи, класифицирани като държани за продажба
Бележките от стр. ___ до стр. ___ са неразделна част от този финансов отчет.

(Консолидираният) Финансов Отчет от стр. ___ до стр. ___е одобрен за издаване от  Управителния Съвет (Съвета на Директорите или Общото Събрание) и е подписан от негово име на  31.03.2011 год. от _____ ______ - Изпълнителен Директор (Управител).


Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):Коментари

-->