Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.67. Отчет за Доходите и Всеобхватния Доход по МСС

Публикувано на: 29.11.2010

(Консолидиран)

Отчет за Доходите и Всеобхватния Доход

на АЛФА ЕООД за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


наименование на приходите и разходите

бележки (стр.)

сума (хил. лева)

2010

2009

1. Приходи продажби от основна дейност (общо)
2. Себестойност (отчетна стойност) на продажбите (общо)
I. Брутна печалба/загуба от основна дейност (1-2)
1. Други печалба/загуба, нетно
2. Разходи за продажби (дистрибуция)
3. Административни разходи
4. Други разходи за дейността
II. Оперативна печалба/загуба от дейността (I+1-2-3-4)
1. Финансови приходи
2. Финансови разходи
III. Финансови приходи/разходи, нетно (1-2)
IV. Дял от печалбата на асоциирани предприятия
V. Печалба/загуба преди данъци (II-III+IV)
1. Разходи за данък върху печалбата
А.  Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности (V-1)
Б. Печалба/загуба за периода от прекратени дейности
В. Нетна печалба/загуба за периода (А-Б)
Други компоненти на всеобхватния доход:
1. Печалба/загуба от преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване
2. Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни операции и дейности
3. Нетна промяна в справедливата стойност при хеджиране на пар. потоци, прекласифицирани в печ./загуба
4. Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба
5. Актюерски печалби/загуби по пенсионни планове с дефинирани доходи
6. Дял от друг всеобхаватен доход на асоциирани предприятия
I. Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци (1+2+3+4+5+6)
1. Данък върху друг всеобхватен доход
Г.  Общо всеобхватен доход за периода (I-1)

Печалба, отнасяща се към:

1. Собственици на дружеството майка
2. Неконтролиращо участие
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:

1. Собственици на дружеството майка
2. Неконтролиращо участие
Доход на акция
Бележките от стр. ___ до стр. ___ са неразделна част от този финансов отчет.


Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):Коментари

-->