Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.68. Отчет за Промени в Собствения Капитал по МСС

Публикувано на: 29.11.2010

(Консолидиран) Отчет за Промени в Собствения Капитал

на АЛФА ЕООД за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


Отчет за промени в собствен капитал


Бележките от стр. ___ до стр. ___ са неразделна част от този финансов отчет.


Забележка   В Отчета за Промени в Собствения Капитал не са представени всички възможни резерви, затова в зависимост от спецификата и дейността на компанията, всички съществени изменения в Собствения Капитал трябва да се представят индивидуализирано, а не в обобщен показател.


Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):Коментари

-->