Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.69. Отчет за Паричните Потоци (косвен метод) по МСС

Публикувано на: 29.11.2010

(Консолидиран)

Отчет за Паричните Потоци (косвен метод)

на АЛФА ЕООД за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


наименование на паричните потоци

бележки

(стр.)

2010

2009

Парични потоци от оперативна дейност
1.Нетна печалба/загуба
2. Корекции за:
   - амортизация
   - обезценка на активи
   - загуба на валутни операции
   - приходи от инвестиции
   - разходи за лихви
   - разходи за данъци
   - други финансови разходи
3. Оперативни приходи преди промените в оперативните активи и пасиви (1+2)
4. Намаление на търговски и други вземания
5. Изменение на материалните запаси
6. Изменение на разходите за бъдещи периоди
7. Парични средства, генерирани от оперативна дейност (3+4+5+6)
8. Платени лихви
9. Платени данъци върху дохода
10. платени други финансови разходи
А. Нетни потоци от оперативна дейност (7+8+9+10)
Парични потоци от инвестиционна дейност
12. Придобиване на дъщерно предприятие нетно от придобитите парични средства
13. Закупуване на имоти, машини и съоръжения
14. Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения
15. Получени лихви
16. Получени дивиденти
17. Други плащания/постъпления от инвестиционна дейност
Б. Нетни потоци от инвестиционна дейност (12+13+14+15+16+17)
В. Парични потоци от финансова дейност
18. Изплатени дивиденти
19. Постъпления от текущи заеми
20. Изплащане на задължения по финансов лизинг
21. Други плащания/постъпления от финансова дейност
В. Нетни потоци от финансова дейност (18+19+20+21)
Нетно намаление/увеличение на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Ефекти от обменните курсове върху наличните парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Бележките от стр. ___ до стр. ___ са неразделна част от този финансов отчет.

Забележка: Всички плащания се показват в скоби и за изчисленията се сумират с отрицателен знак.


Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):Коментари

-->