Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.71. Дневник за Продажбите по ЗДДС

Публикувано на: 29.11.2010

ДНЕВНИК  ЗА  ПРОДАЖБИТЕ на АЛФА ЕООД за месец 01.2010 год. Идентификационен Номер по ЗДДС1: BG123456789


Където:

*1 Идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона.

*2 Идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на § 1 ППЗДДС или идентификационния номер на контрагента за целите на ДДС, издаден от друга държава членка (вкл. знака на държавата членка).

*3 Данъчни основи.

*4 Вътреобщностни придобивания на стоки.

*5 Вътреобщностни доставки на стоки.Коментари

-->