Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.73. Справка Декларация по ЗДДС

Публикувано на: 29.11.2010

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


ТД на НАП / офис

Входящ №                                                            /                               год.

А. Наименование и адрес за кореспонденция на регистр. лице

Попълва се от приходната администрация

АЛФА ЕООД

гр. София, ул. Иван Иванов №111

Данъчен период: 01/2010

ИН по ЗДДС: BG123456789

ИН: 123456789

Раздел А: Данни за извършените доставки и начисления на данък върху добавената стойност

Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС

(сума от кл.11 до кл.16)

0.00

01

   Всичко начислен ДДС

   (сума от кл.21 до кл.24)

0.00

20

 Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 20%

 - данъчна основа на облагаемите доставки, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната

0.00

11

   Начислен ДДС

0.00

21


 - данъчна основа на ВОП и данъчна основа на получени доставки по чл.82, ал.2-5 от ЗДДС

0.00

12

   Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по

   чл.82, ал.2-5 от ЗДДС

0.00

22


   Начислен данък (20%) в други случаи,

   предвидени в ЗДДС

0.00

23

 Дан. основа на облагаеми доставки със ставка 7%

0.00

13

   Начислен ДДС (7%)

0.00

24

 Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 0%

 - данъчна основа на доставки по глава трета от ЗДДС

0.00

14


 - данъчна основа на ВОД на стоки

0.00

15

 - данъчна основа на доставки по чл.140, чл.146 и

чл.173, ал.1 и 4 от ЗДДС

0.00

16

Данъчна основа на доставки на услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка

0.00

17

Данъчна основа на доставки на услуги по чл.69, ал.2, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и на доставки, като посредник в тристранна операция. 


0.00

18


Данъчна основа на освободените доставки и освободените ВОП

0.00

19

Раздел Б: Данни за упражнено право на данъчен кредит

Данъчна основа и данък за получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-5 от ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или без данък


0.00

30Данъчната основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-5 от ЗДДС, вноса, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС:

 - с право на пълен данъчен кредит

0.00

31

   - ДДС с право на пълен данъчен кредит

0.00

41

 - с право на частичен данъчен кредит

0.00

32

   - ДДС с право на частичен данъчен кредит

0.00

42


   Годишна корекция по чл.73, ал.8 (+/-)

0.00

43

Коефициент по чл.73, ал.5 от ЗДДС

0.00

33

   Общо данъчен кредит

   (кл.41 + кл.42 х кл.33 + кл.43)

0.00

40

Раздел В: Резултат за периода

ДДС за внасяне

(кл.20 – кл.40) >= 0

0.00

50

   ДДС за възстановяване

   (кл.20 – кл.40) < 0

0.00

60

Раздел Г: ДДС за внасяне

Данък за внасяне от кл.50, приспаднат по реда на чл.92, ал.13 от ЗДДС

0.00

70

   Данък за внасяне от кл.50, внесен ефективно

0.00

71

Раздел Д: ДДС, подлежащ на възстановяване

Съгласно чл.92, ал.1 от ЗДДС, в 30 дневен срок от подаването на тази декларация

0.00

80

   Съгласно чл.92, ал.3 от ЗДДС, в 30-дневен срок

   от подаването на тази декларация

0.00

81


   Съгласно чл.92, ал.4 от ЗДДС, в 30-дневен срок

   от подаването на тази декларация

0.00

82

Долуподписаният Иван Иванов, декларирам че:

Х

 представлявам лицето, посочено в кл.А и че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.


 са налице обстоятелствата по чл.92, ал.3 от ЗДДС

Известно ми е, че за неверни данни носа отговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.


Дата на съставяне: 14.02.2010                                                        Длъжност: Управител                                                        подпис и печат:Коментари

-->