Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.74. VIES – Декларация по ЗДДС

Публикувано на: 30.11.2010

VIES - ДЕКЛАРАЦИЯ

ТД / офис


Входящ №                                            /                               год.

Попълва се от приходната администрация

01/2010

А. Данни за регистрираното лице

   Идентификационен Номер по ЗДДС: BG 123456789

   Име / Наименование: АЛФА ЕООД

   Адрес за кореспонденция: ул. Иван Иванов №111

Б. Данни за лицето, подаващо декларацията

   Име: Георги Георгиев Георгиев

   ЕГН/ЛНЧ: 8010101234

   Адрес за кореспонденция: ул. Иван Иванов №111

   Населено място: София

   Пощенски код: 1000

   В качеството на: представляващ      /  пълномощник

В. Извършени вътреобщностни доставки на стоки, доставки на стоки като посредник в тристранна операция, както и услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка.

   Данъчна основа – общо в лева (сума на колони к3 + к4 + к5), това число

100.00

   Данъчна основа на ВОД (сума на колона к3)

0.00

   Общ брой редове в декларацията

1

по ред

ИН по ДДС на

получателя

Данъчна Основа в лева


вътреобщностни доставки на стоки

доставки на стоки като посредник в тристранна операция

доставка на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка

Данъчен период, през който данъкът

е станал изискуем (мм/гггг)

к1

к2

к3

к4

к5

к6

1

NL987654321

0.00

0.00

100.00

01/2010


Долуподписаният Георги Георгиев Георгиев, декларирам, че представлявам лицето, посочено в клетка А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.Коментари

-->