Мариела Борисова Мариела Борисова Потребител

Деклариране на доход от продажба на имотЗдравейте, моля за Вашия компетентен отговор, който ми е необходим за да попълня коректно ГДД за 2012г.

През 2010г. съгл. Нот.акт, ставам собственик на 9 бр. поземлени имоти – земеделски земи, заедно с още 2-ма собственици- също физически лица. В продължение на 2 години, същите тези имоти се преотреждат и стават в регулация, в следствие на извършени процедури, съгласувани с общината и всички институции свързани с този процес, за което съответно сме заплащали необходимите такси. През 2012г. извършваме продажби на 3 парцела от тези поземлени имоти, представляващи УПИ, като в Нот.акт е отразена данъчната оценка на имота и продажната цена, а също и като продавачи се посочват и съпрузите на собствениците- в случая общо 5 физически лица. Съгласно чл.33, ал.1 от ЗДДФЛ, получения доход е облагаем и следва да бъде деклариран в ГДД по чл.50 за 2012г. – Приложение 5. т.е. НЕ отговаряме на изискването за необлагаем доход съгл.чл.13, ал.1, т.1, б). Съгласно чл.33, ал. 1 от ЗДДФЛ и обл.доход от продажбата се определя като положителна разлика между продажна и цената на придобиване на имота минус 10 на сто разходи. Въпросите са ми следните:

1. Как да определим цената на придобиване в този случай като ФЛ, т.к. имотите са претърпели промяна на статута (за което са платени не малко такси) и реално цената е многократно по висока от цената на закупуване през 2010г.?

2. Мога ли да отразя като цена на придобиване данъчната оценка на имота, която е отразена в Нот.акт, основавайки се на отговор на НАП –ИТ-00-34/24.03.2008 ” Цената на придобиване , трябва да е документално доказаната цена на придобиване на имуществото. Разпоредбата на чл.18 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ посочва, че договорите за придобиване на собственост или на други вещни права върху недвижими имоти се извършват с нотариална заверка. Следователно, за целите на определяне на облагаемия доход от продажбата на недвижимо имущество, документално доказаната цена на придобиване е тази отразена в нотариалния акт.”

3. Следва ли и съпузите на собствениците/ от 2010/ да декларират облагаеми доходи от тези продажби?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  В отговор на въпроси 1 и 2 според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица е вярно, че цената на придобиване на недвижим имот от физическо лице е определена като документално доказаната цена на придобиване на имуществото. В Разяснение № 24-42-1 от 26.03.2012 г. на НАП обаче се посочва, че в тази цена следва да се включат и разходите, свързани с последващо строителство/подобрение върху имота, стига те да са надеждно документирани.

  В отговор на третия Ви въпрос в същото разяснение на НАП, както и в Семейния кодекс е посочено, че вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Доходите, придобити при продажба на имущество, което е съпружеска имуществена общност се разделят поравно между съпрузите, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго. Всеки от съпрузите е задължен да подаде годишна данъчна декларация за съответната част от облагаемия доход, придобит през течение на данъчната година.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 21, ал. 1 от Семейния кодекс и в Разяснение изх. № 24-42-1 от 26.03.2012 г. на НАП относно: Облагане на доход от продажба или замяна на недвижимо имущество по чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->