Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.75. Опис на Активи по ЗДДС

Публикувано на: 30.11.2010

Опис на активи по ЗДДС


Долуподписаният, Иван Иванов Иванов декларирам, че представлявам лицето, посочено в клетка А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.

Дата:                    / Длъжност:                                        / Подпис:


Забележка: Формулярът се попълва машинно, а стойностите се посочват в левове и стотинки.Коментари

-->