Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.76. Годишна Данъчна Декларация

Публикувано на: 30.11.2010

Национална Агенция по Приходите – Образец 1010


Годишна Данъчна Декларация за 2009 год.


на АЛФА ЕООД

по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък
Част IV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

 

1. Код на основната дейност:

2. Наименование на дейността:

3. Приложими

счетоводни стандарти

3.1. Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия     


3.1.1. Предприятието отговаря на критериите за ”малко предприятие” съгласно т.4.11 от общите разпоредби на НСФОМСП във връзка с §1, т.15 от ДР на ЗСч 

  да 

  не

3.2. Международни

счетоводни стандарти         

4. Задължение за извършване на финансов одит, съгласно Закона за счетоводството

  да 

  не

5. Място на стопанска дейност в чужбина

  да 

  не

6. Получени доходи от източници в чужбина

  да 

  не

7. Преотстъпване и/или намаление на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО

(при даден отговор ”да”, попълнете ред 7.1)

  да 

  не

7.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО

(този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)

  да 

  не

8. Прилагане на  чл.189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие

  да 

  не

9. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция се осъществява в съответната община по чл.189, ал.1, т.3 от ЗКПО за период от поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция (изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция)

  да 

  не

Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейнсти КИД-2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП - www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.

При дадени положителни отговори на ред 5 и/или ред 6, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение №3.

При дадени положителни отговори на ред 7 или 8, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение №2. Приложение № 2 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл.177 от ЗКПО.

Обстоятелството по ред 9 се декларира всяка година, до изтичане на 5 годишния  срок с годишните данъчни декларации на основание чл.189, ал.1, т.4 от ЗКПО.
Част V – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията

 

вид

(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ, само когато го прилагате към декларацията)

1.

Образец 1011: Приложение №1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат

 

2.

Образец 1012: Приложение №2 за преотстъпване на корпоративен данък

 

3.

Образец 1013: Приложение №3 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане

 

4.

Годишен отчет за дейността (статистически отчет)

 

4.1

Вх. № и дата на годишния отчет за дейността (от НСИ)

 

5.

Други (посочете вид на документа)

  

5.1

 

5.2

 

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.Част VI – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

 

показатели

шифър

сума

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

ОБЩО ПРИХОДИ  (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите)2.

ОБЩО РАЗХОДИ  (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите)

0200


СЧЕТОВОДЕН  ФИНАНСОВ  РЕЗУЛТАТ  (р.1 – р.2)

(Ако получената разлика е по-голяма от нула, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е по-малка от нула, попълнете ред 3.2.)


3.1

СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА

0310


3.2

СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА

0320


Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат

за данъчно преобразуване


4.

Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване  (посочете сумата от ред 4 на Справка 1)

0400


5.

Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване  (посочете сумата от ред 8 на Справка 1)

0500


СЧЕТОВОДЕН  ФИНАНСОВ  РЕЗУЛТАТ  ЗА  ДАНЪЧНО  ПРЕОБРАЗУВАНЕ (р.1 – р.4) – (р.2 – р.5)

(Ако получената разлика е по-голяма от нула, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е по-малка от нула, попълнете ред 6.2.)


6.1

ПОЛОЖИТЕЛЕН

0610


6.2

ОТРИЦАТЕЛЕН

0620


ПРЕОБРАЗУВАНЕ  НА  СЧЕТОВОДНИЯ  ФИНАНСОВ  РЕЗУЛТАТ

(Тук са посочени най-често прилаганите увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат. Останалите са посочени в Образец 1011 на Приложение №1 и тяхната обща сума трябва да бъде посочена на ред 20 от колона А, съответно ред 17 от колона Б)

А. УВЕЛИЧЕНИЯ

шифър

сума

Б. НАМАЛЕНИЯ

шифър

сума

1

Годишни счетоводни разходи за амортизации

(чл.54, ал.2)

7010


1

(преди да попълните този ред, попълнете Справка 2)

Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1)

8010


2

Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план

(чл.66, ал.1)

7020


2

Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2)

8020


3

Разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)

7030


3

Приходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)

8030


4

Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34), в т.ч.:

7040


4

Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34), в т.ч.:

8040


4.1

Разходи от последващи оценки и отписване на вземания като несъбираеми (чл.34)

7041


4.1

приходи от последващи оценки на вземания

(чл.34)

8041


5

Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35)

7050


5.

Признаване за данъчни цели на непризнати разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 и чл.37), в т.ч.:

8050


5.1

от последващи оценки и от отписване на вземания (чл.37)

8051


6

Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ и разходи за задължителни осигурителни вноски, свързани с тях (чл.42, ал.1, 5 и 8)

7060


6

Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и 8

(чл.42, ал.3 и ал.6, изречение първо)

8060


7

Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по чл.42, ал.1 и на задължения за невнесени задължителни осигурителни вноски по чл.42, ал.5 (чл.42, ал.4 и ал.6, изречение второ)

8070


7

Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване (чл.41, ал.1 и ал.6)

7070


8

Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.3)

8080


9

Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за задължително обществено осигуряване, свързани с натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.3)

8090


10

Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод задължения по чл.41, ал.1 (чл.41, ал.4)

8100


8

(преди да попълните този ред, попълнете Справка 3)

Разходи за лихви от прилагане на режима на слабата капитализация (чл.43, ал.1)

7080


11

(преди да попълните този ред, попълнете Справка 3)

Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.2)

8110


9

Загуби от разпореждане с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар (чл.44, ал.2)

7090


12

Печалби от разпореждане с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар (чл.44, ал.1)

8120


10

Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.2)

7100


13

Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл.28 липси и брак на активи (чл.29)

8130


11

Разходи от липси и брак на материални запаси

(чл.28, ал.5)

7110


12

Разход за данък по чл.79, ал.3 от ЗДДС

(чл.28, ал.4)

7120


13

Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5)

7130


14

Разходи, несвързани с дейността (чл.26, т.1)

714015

Разходи, които не са документално обосновани

(чл.26, т.2)

7150


16

Разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС (чл.26, т.3)

7160


17

Разход, отчетен от доставчик за начислен ДДС

(чл.26, т.4)

7170


18

Разходи за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6)

7180


19

Отписан преоценъчен резерв

(§11 от ПРЗ на ЗКПО) 

719014

Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП (чл.27, ал.1, т.1)

8140


15

Приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както върху невъзстановен в срок ДДС

(чл.27, ал.1, т.3)

8150


16

(преди да попълните този ред, попълнете Справка 5)

Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:

8160


16.1

данъчна загуба от източник в страната

8161


16.2

данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода ”освобождаване с прогресия”

8162


16.3

данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода ”данъчен кредит”

8163


20

Сума на увеличенията на счетоводни финансов резултат от колона А на Приложение №1

7200


17

Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение №1

8170


7.

ВСИЧКО  УВЕЛИЧЕНИЯ

(от ред 1 до ред 20 на колона А)

0700


8.

ВСИЧКО  НАМАЛЕНИЯ

(от ред 1 до ред 17 на колона Б) 

0800


СЧЕТОВОДЕН  ФИНАНСОВ  РЕЗУЛТАТ  ЗА  ДАНЪЧНО  ПРЕОБРАЗУВАНЕ (р.1 – р.4) – (р.2 – р.5)

(Ако получената разлика е по-голяма от нула, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е по-малка от нула, попълнете ред 6.2.)


9.1

ДАНЪЧНА  ПЕЧАЛБА

0910


9.2

ДАНЪЧНА  ЗАГУБА

0920


10.

ДАНЪЧНА  СТАВКА

1000


11.

ПОЛАГАЩ  СЕ  КОРПОРАТИВЕН  ДАНЪК (р.9.1 х р.10)

1100


ПЕЧАЛБИ/ЗАГУБИ  ОТ  ИЗТОЧНИЦИ  В  ЧУЖБИНА


ДАНЪЧЕН  ФИНАНСОВ  РЕЗУЛТАТ от източници в чужбина, за които се прилага метода

”Освобождаване с прогресия”


12.1

Данъчна печалба

1000


12.2

Данъчна загуба

1100


13.

ДАНЪЧНА  ПЕЧАЛБА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  РАЗМЕРА  НА  КОРПОРАТИВНИЯ  ДАНЪК

при прилагане на метода ”Освобождаване с прогресия” (р.9.1 или р.9.2 – р.12.1 – р.12.2)

1300


14.

ПОЛАГАЩ  СЕ КОРПОРАТИВЕН  ДАНЪК при прилагане на метода ”Освобождаване с прогресия” (р.13 х р.10)

1400


15.

РАЗМЕР  НА  ПРИЗНАТИЯ  ДАНЪЧЕН  КРЕДИТ  ЗА  УДЪРЖАНИЯ  ДАНЪК  В  ЧУЖБИНА

1500


16.

ПОЛГАЩ  СЕ  КОРПОРАТИВЕН  ДАНЪК, намален с размера на удържания в чужбина данък, за който е признат данъчен кредит (р.1 или р.14 – р.15)

1600


КОРЕКЦИЯ  НА  КОРПОРАТИВНИЯ  ДАНЪК,  СЪГЛАСНО чл.75, ал.3 от ЗКПО

(не се попълва за грешки, установени с ревизионен акт)


година на допускане

на грешката

преди 2004*

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

причина за корекцията

(ако мястото не е достатъчно, приложете допълнителна справка)

Причината за корекцията се описва поотделно за съответните години, когато произходът на грешките е различен и те са възникнали през различни години. Ако една грешка се повтаря в няколко години, причината за корекцията се описва общо за всички години.

* Тази колона се попълва, когато се касае за грешки, които, ако не са били допуснати, биха довели до увеличаване на данъчния финансов резултат за съответната минала година.

17.1

КОРЕКЦИЯ  В  УВЕЛИЧЕНИЕ

1710


17.2

КОРЕКЦИЯ  В  НАМАЛЕНИЕ

1720


18.

ПРЕОТСТЪПЕН  КОРПОРАТИВЕН  ДАНЪК

1800


19.

ГОДИШЕН  КОРПОРАТИВЕН  ДАНЪК след корекцията и преотстъпването

(р.11 или р.14 или р.16 + р.17.1 – р.17.2 – р.18)

1900


20.

ОТСТЪПКА  СЪГЛАСНО  чл.92, ал.5 от ЗКПО – 1 на сто от сумата по ред 19, но не повече от 1 000 лева

(Този ред се попълва само от лица, които подадат годишната си данъчна декларация и годишния отчет за дейността до 31 март 2010г. по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица, на този ред следва да запишат нула.)

2000


21.

ГОДИШЕН  КОРПОРАТИВЕН  ДАНЪК след приспадане на отстъпката (р.19 – р.20)

2100


22.

НАДВНЕСЕН  ДАНЪК  ОТ  МИНАЛИ  ГОДИНИ

2200


23.

НАПРАВЕНИ  АВАНСОВИ  ВНОСКИ  ЗА  ГОДИНАТА

2300


24.

ВНЕСЕН  ДАНЪК  В  РЕЗУЛТАТ  ОТ КОРЕКЦИЯТА  СЪГЛАСНО чл.75, ал.3

2400


РАЗЛИКА  ЗА  ВНАСЯНЕ/ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (р.21 – р.22 – р.23 – р.24)


25.1

РАЗЛИКА  ЗА  ВНАСЯНЕ

(този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина)

2510


25.2

РАЗЛИКА  ЗА  ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

(този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула)

2520


В случай, че е попълнен ред 25.2, посочете реда, който избирате да приложите спрямо

надвнесения данък, като попълните или ред 26.1 или ред 26.2 


26.1

Приспадане по реда на чл.94 и/или чл.217 от ЗКПО

2610

чл.94   

чл.217    

26.2

Възстановяване по реда на раздел I от глава шестнадесета на ДОПК

(в случай, че на този ред сте отбелязали с ”х”, посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице,

по която да бъде възстановен данъка)

2620

 


БУЛСТАТ/ЕИК по ЗРТ ____________________

Банка ______________________________, IBAN ________________________________________, BIC ____________________
Справка 1 – Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат

за данъчно преобразуване

 

показатели

сума

1.

Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък


2.

Приходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор,

С изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия


3.

Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване


4.

Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (р.1 + р.2 + р.3) (сумата от този ред се попълва на ред 4 от част VI)


5.

Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък


6.

Разходи за дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия


7.

Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване


8.

Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (р.5 + р.6 + р.7) (сумата от този ред се попълва на ред 5 от част VI)
Справка 2 – Амортизируеми активи

 

категория активи

по чл.55, ал.1 от ЗКПО

годишна данъчна амортизация за 2009

стойност на амортизируемите активи към 31.12.2009

данъчна амортизируема стойност

начислена данъчна амортизация

данъчна стойност

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Категория I

2.

Категория II

3.

Категория III

4.

Категория IV

5.

Категория V

6.

Категория VI

7.

Категория VII

8.

Всичко (от р.1 до р.7)

9.

Корекции


Забележка: Сумата от ред 10 на колона 3 се попълва на ред 1 от колона Б на част VI. В случай, че на ред 10, колона 3, се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус и я пренесете също със знак минус на ред 1 от колона Б на част VI. На редове от 1 до 7 в колона 3 се посочва сумата на годишните данъчни амортизации за 2008г. определени по реда на чл.58, ал.3 за съответната категория активи. Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа на информация от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите на активите към 31.12.2009г. В случай, че през 2009г. е отписан данъчен амортизируем актив от данъчния амортизационен план, за който е начислена годишна данъчна амортизация по реда на чл.58, ал.3 през 2009г., за този актив се попълва само колона 3. ЮЛНЦ посочват на редове от 1 до 7 в колона 3 годишната данъчна амортизация, съответстваща на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък.

9.1

Увеличение, съгласно чл.62, ал.4 от ЗКПО


9.2

Намаление, в т.ч.:


9.2.1

 - съгласно чл.62, ал.4


9.2.2

 - съгласно чл.59, ал.2


10

Годишни данъчни амортизации

(р.8 + р.9.1 + р.9.2)
Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация

 

показатели

сума

1.

Счетоводен финансов резултат


2.

Общ размер на приходите от лихви


3.

Общ размер на разходите за лихви


4.

Счетоводен финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи за лихви (р.1 – р.2 – р.3)


5.

Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл.43, ал.3


6.

0,75 х ред 4, когато сумата по ред 4 е положителна или нула, когато сумата по ред 4 е отрицателна или нула


7.

р.5 – р.2 – р.6


7.1

- получената разлика е положителна величина (сумата от този ред се попълва на ред 8 от колона А на част VI)


7.2

- получената разлика е отрицателна величина


8.

Непризнати разходи за лихви след 01.01.2004г., съгласно чл.26 от отменения ЗКПО, подлежащи на приспадане и неприспаднати до 31.12.2006г. и непризнати разходи за лихви през 2008г. по реда на чл.43, ал.1 от ЗКПО


9.

В случай, че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред запишете сумата от ред 7.2, ограничена до размера на сумата по ред 8 (сумата от този ред се попълва на ред 11 от колона Б на част VI)
Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация

 

година

данъчна печалба преди пренасяне на данъчната загуба през съответната година

данъчна загуба през съответната година, подлежаща на пренасяне

обща сума на данъчни-те загуби от предходни години, подлежащи на пренасяне

размер на данъчната загуба, приспадната през съответната година

корекция на данъчната загуба за пренасяне по реда на чл.76

остатък от данъчната загуба за пренасяне в следващи години

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3.1

страната

3.2

чужбина

4.1

страната

4.2

чужбина

4.1

страната

4.2

чужбина

4.1

страната

4.2

чужбина

4.1

страната

4.2

чужбина

4.1

страната

4.2

чужбина

1.

2004

2.

2005

3.

2006

4.

2007

5.

2008

6.

2009

1. Тази справка се попълва само от данъчно задължените лица, които:

   * през 2009 год. формират данъчна загуба за пренасяне, и/или

   * имат право да пренасят данъчни загуби през 2009 год. и/или следващи данъчни години, и/или

   * имат корекции на данъчната загуба за пренасяне по чл.76 от ЗКПО.

2. Съгласно чл..71, ал.1, данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният й размер.

3.                    Данъчни загуби от чужбина се пренасят през следващи години само от данъчни печалби от същия източник в чужбина, с изключение на случаите, предвидени в чл.73, ал.3 и чл.74, ал.3 от ЗКПО. В тези случаи е възможно данъчни загуби от чужбина да се пренасят за сметка на данъчни печалби от страната или от данъчни печалби от други източници в чужбина.

4. Някои от възможните хипотези, във връзка с посоченото в т.3, са следните:

   * При данъчна загуба за пренасяне в размер на 200 единици, от които 50 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл.73, ал.3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната е в размер на 300 единици, от сумата е колона 3.1 (300 единици), ще бъдат приспаднати 200 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2).

   * При данъчна загуба за пренасяне от предходни години в размер на 500 единици, от които 150 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл.74, ал.3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната е в размер на 400 единици и от източник е чужбина в размер на 200 единици от сумите в колона 3.1 и 3.2 (40О + 200 = 600 единици) ще бъдат приспаднати 500 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2 за предходни години).

5. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.1 следва да е равна на сумата, посочена наред 16.1 от колона Б на част VI. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.2 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.2 и/или 16.3 от колона Б на част VI.

6. В случаите на корекция на загубата по реда на чл.76 от ЗКПО, корекцията се посочва на реда за годината, за която се отнася. Сумата, посочена в колона 8 за годината, за която корекцията се отнася, и сумите в колони 5, 6 и 8 за следващите години следва да отразяват ефекта от корекцията.

7. В случаите, когато ДЗЛ е формирало данъчна загуба за пренасяне от източници извън България, за всяка отделна загуба от всеки отделен източник извън България се попълва самостоятелна справка за пренасяне на загуби. В случаите, в които се прилагат чл.73, ал.3 и чл.74, ал.3, както и при приспадане на загуба от текущата година, за която се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане, данъчен кредит, в колона 3.1 на тези справки, следва да се попълни размера на данъчната печалба от източник в страната, за сметка на която се пренася данъчната загуба от конкретния източник в чужбина. В останалите случаи в колоните, касаещи печалби и загуби от източник в страната, при попълването на тези справки не следва да се посочват суми. Част VII – Данък върху разходите

 

вид разход

данъчна основа

данъчна ставка

дължим данък

внесен данък

разлика

(к.5-к.6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

По чл.204, т.1 – представителни разходи


2.

По чл.204, т.2 – социални разходи, представени в натура – общо, в т.ч.:


2.1

по чл.204, т.2, б.(а) – доброволно осигуряване и/или застраховане


2.2

по чл.204, т.2, б.(б) – ваучери за храна


2.3

- всички останали


3.

По чл.204, т.3 – разходи, свързани с експлоатация на превозни средства


Съгласно чл.215, ал.3 от ЗКПО, когато основата за облагане с данък върху разходите по чл.204, ал.3 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите месеци. Когато данъчната основа на ред 3, колона 3 е отрицателна величина, запишете сумата със знак минус, а в колона 5 запишете нула. В колона 6 се посочва внесения данък до 15 януари 2010 год. включително. В случай че в колона 7 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.Коментари

-->