Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.77. Приложение №1 към Годишна Данъчна Декларация

Публикувано на: 30.11.2010


Национална Агенция по Приходите – Образец 1011


Приложение №1

за преобразуване на счетоводния финансов резултат за 2009 год.

на АЛФА ЕООД


Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. Приложението се попълва и подава само в случаите, когато данъчно задълженото лице е извършвало преобразуване на счетоводния финансов резултат на основание, различно от изброените в част VІ на декларацията, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна декларация (образец 1010).


ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ


А. УВЕЛИЧЕНИЯ

шифър

сума

 

Б. НАМАЛЕНИЯ

шифър

сума

1

Разходи за провизии за задължения (чл.38, ал.1)

1010


1

Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за провизии за задължения (чл.38, ал.2)

2010


2

Погасени задължения съгласно чл.39, ал.1

2020


3

Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод  признати провизии

(чл.38, ал.3, чл.39, ал.2)

2030


2

Сума на задълженията

(чл.46, ал.1)

1020


4

Сума на погасените задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година

(чл.46, ал.3, т.1)

2040


5

Приходи, отчетени по повод  отписване на задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година

(чл.46, ал.3, т.2)

2050


3

Разходи, отчетени във връзка с открита счетоводна грешка

(чл.75, ал.7)

1030


6

Приходи, отчетени във връзка с открита счетоводна грешка

(чл.75, ал.7)

2060


4

Суми при промяна на счетоводната политика

(чл.82, ал.1)

1040


7

Суми при промяна на счетоводната политика (чл.82, ал.1)

2070


5

Разходи, възникнали в резултат на променена счетоводна политика (чл.82, ал.4)

1050


8

Приходи, възникнали в резултат на променена счетоводна политика (чл.82, ал.4)

2080


6

Разходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизируем актив (чл.68)

1060


9

Приходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизируем актив (чл.68)

2090


7

Сума на приспаднатия данъчен кредит при регистрация по ЗДДС (чл.47, ал.1)

1070


10

Сума на приспаднатия данъчен кредит, с която през предходна година е увеличен счетоводният финансов резултат по реда на чл.47, ал.1 – при отписване на актив, който не е данъчен амортизируем актив (чл.47, ал.4)

2100


8

Разходи за учредяване, отчетени от учредителите (чл.32, ал.1)

1080


11

Разходи за учредяване, признати за данъчни цели при новоучреденото лице (чл.32, ал.1)

2110


12

Разходи за учредяване, признати за данъчни цели при учредителите (чл.32, ал.2)

2120


9

Печалба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност, в т.ч.:

1090


13

Загуба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност, в т.ч.:

2130


9.1

- при разпределение на ликвидационен дял (чл.165, ал.2)

1091


13.1

- при разпределение на ликвидационен дял (чл.165, ал.2)

2131


9.2

- при прекратяване на място на стопанска дейност (чл.161, ал.5)

1092


13.2

- при прекратяване на място на стопанска дейност (чл.161, ал.5)

2132


10

Разходи, отчетени от финансови институции съгласно счетоводната им политика (чл.95)

1100


14

Приходи, отчетени от финансови институции съгласно счетоводната им политика (чл.95)

2140


11

Приходи на финансови институции, определени съгласно нормативен акт (чл.95)

1110


15

Разходи на финансови институции, определени съгласно нормативен акт (чл.95)

2150


12

Печалби на финансови институции съгласно чл.97, ал.1

1120


16

Загуби на финансови институции съгласно чл.97, ал.2

2160


13

Загуби на финансови институции съгласно чл.97, ал.3

1130


17

Печалби на финансови институции съгласно чл.97, ал.3

2170


14

Неразпределяеми разходи на ЮЛНЦ (чл.30, ал.1)

1140


18

Частта от неразпределяемите разходи на ЮЛНЦ (чл.30, ал.2)

2180


15

Превишението на разходите над приходите (печалбите) при биологични активи и селскостопанска продукция

(чл.36, ал.2)

1150


19

Превишението на приходите (печалбите) над разходите при биологични активи и селскостопанска продукция

(чл.36, ал.1)

2190


16

Признаване за данъчни цели на превишението на приходите (печалбите) над разходите съгласно чл.36, ал.1

1160


20

Признаване за данъчни цели на превишението на разходите над приходите (печалбите) съгласно чл.36, ал.2

2200


17

Разходи на кооперациите за производствени и потребителски дивиденти съгласно чл.99, ал.3

1170


21

Изплатени на член-кооператорите производствени и потребителски дивиденти съгласно чл.99, ал.1

2210


18

(Преди да попълните този ред, попълнете Справка  1)

Разходи за дарения

(чл.26, т.7 и чл.31)

118019

Разходи за работна заплата в търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие, превишаващи определените с нормативни актове средства (чл.26, т.9)

1190


20

Разходи за данък при източника (чл.26, т.8)

1200


21

Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на начислен данък или ползван данъчен кредит по чл.26, т.3, 4, 8 и 10 (чл.26, т.5)

1210


22

Разход, отчетен при реализиране на отговорност за дължимия и невнесен ДДС в случаите по чл. 177 от ЗДДС  (чл.26, т.10)

1220


23

Разходи, които представляват скрито разпределение на печалбата (чл.26, т.11)

1230


24

Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчни амортизируеми активи (чл.45)

1240


25

Загуби от обезценка и при отписване на репутация

(чл.49, ал.2)

1250


26

Разходи, формиращи данъчен амортизируем актив (чл.67)

1260


27

Част от финансиране, отчетено по повод на преотстъпен данък

(§ 57 от ПЗР на ЗКПО)

127022

Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от дъщерно дружество от държава членка съгласно чл.105

2220


23

Приходи, възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26 (чл. 27, ал.1, т.2) 

2230


24

Изплатени суми за трудово възнаграждение и внесени за сметка на работодателя вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и НЗОК при наемане на безработни лица (чл.177)

2240


25

Внесени за сметка на работодателя задължителни осигурителни вноски за текущата година за новоразкрити работни места (чл.192)

(Ако сте попълнили този ред, попълнете и Приложение № 2)

2250


26

Историческа цена на дълготраен нематериален актив (чл.69)

2260


Увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат в случаите на преобразуване на дружества и кооперации по глава деветнадесета от ЗКПО

28

Разходи, извършени по повод преобразуване и отчетени при преобразуващото се дружество (чл. 121, ал.1).

1280


27

Признаване за данъчни цели при приемащото или новоучреденото дружество на разходи, извършени по повод преобразуване (чл.121, ал.1)

2270


28

Признаване за данъчни цели при преобразуващото се дружество на разходи, извършени по повод преобразуване (чл.121, ал.2)

2280


29

Непризнати за данъчни цели разходи и загуби, отчетени от новоучредените или приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели

(чл.122, ал.2)

1290


29

Непризнати за данъчни цели приходи и печалби, отчетени от новоучредените или приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели

(чл.122, ал.2)

2290


30

Признаване за данъчни цели при преобразуващите се дружества на непризнати приходи и печалби при новоучредените и приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели (чл.122, ал.2)

1300


30

Признаване за данъчни цели при преобразуващите се дружества на непризнати разходи и загуби при новоучредените и приемащите дружества,  при избор на по-ранна дата за счетоводни цели

(чл.122, ал.2)

2300


31

Загуби, отчетени от акционери или съдружници в резултат на придобиване на акции или дялове при преобразуване (чл.149, ал.1)

1310


31

Печалби, отчетени от акционери или съдружници в резултат на придобиване на акции или дялове при преобразуване (чл.149, ал.1)

2310


32 

Загуби, отчетени при преобразуващо се дружество в резултат на прехвърляне на обособена дейност (чл.150)

1320


32

Печалби, отчетени при преобразуващо се дружество в резултат на прехвърляне на обособена дейност (чл.150)

2320

 

33

Печалба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването, в т.ч:

1330


33

Загуба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването, в т.ч:

2330


33.1

- съгласно чл.115, ал.3

1331


33.1

- съгласно чл.115, ал.3

2331


33.2

- съгласно чл.142, ал.4

1332


33.2

- съгласно чл.142, ал.4

2332


34

Загуби, отчетени във връзка с отписване на дял в капитала на преобразуващо се дружество (чл.148, ал.1)

1340


34

Печалби, отчетени във връзка с отписване на дял в капитала на преобразуващо се дружество (чл.148, ал.1)

2340


35 

Загуби, отчетени при отписване на активи и пасиви в резултат на преобразуване, в т.ч.:

1350


35

Печалби, отчетени при отписване на активи и пасиви в резултат на преобразуване, в т.ч.:

2350


35.1

- съгласно  чл. 140, ал.1

1351


35.1

- съгласно  чл. 140, ал.1

2351


35.2

- съгласно  чл. 142, ал.1

1352


35.2

- съгласно  чл. 142, ал.1

2352


36

Разходи, отчетени от получаващо дружество  по повод активи и пасиви, които не са били признати счетоводно при преобразуващото се дружество (чл.140, ал.7, изречение първо)

1360


36

Приходи, отчетени от получаващо дружество по повод активи и пасиви, които не са били признати счетоводно при преобразуващото се дружество (чл.140, ал.7)

2360


37

Печалба, съответно приходи, отчетени по повод възникнала отрицателна репутация, в резултат на преобразуване (чл.140, ал.7, изречение трето)

2370


37

Пасиви на преобразуващото се дружество, непризнати при получаващото дружество (чл.140, ал.8)

1370


38

Активи на преобразуващото се дружество, непризнати при получаващото дружество (чл.140, ал.8)

2380


38

ДРУГИ (правно основание)

1380


39

ДРУГИ (правно основание)

2390


38.11381


39.1


2391


38.21382


39.2


2392


38.3


1383


39.3


2393


39

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ

(от ред 1 до ред 38)

Сумата от този  ред се посочва на ред 20 от колона А на част VІ на декларацията

1390


40

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ

(от ред 1 до ред 39)

Сумата от този ред се посочва на ред 17 от колона Б на част VІ на декларацията

2400


• В случай, че е налице основание за данъчно преобразуване, което не е изрично посочено в декларацията или в настоящото приложение, правното основание (конкретна разпоредба) и сумата следва да се посочат на отделен ред в ред „ДРУГИ”.

• Когато за актив или пасив са налице едновременно непризнати разходи и приходи от последващи оценки, в годината на признаването им сумата, с която се преобразува счетоводния финансов резултат, може да се посочи компенсирано (нетно).


Справка 1 – Разходи за дарения


код

(посочете код от Номен-клатурата)

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО

размер на дарението

Наименование/Име, презиме, фамилия

БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/ЕГН/

ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

4

5

6

Общо за код от 1 до 17


7

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1  (за код от 1 до 17)

(до 10% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)


8

Превишение (р.6 - р.7)


9

18

Център „Фонд за лечение на деца”

131326059


10

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 (за код 18)

(до 50% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)


11

Превишение (р.9 - р.10) 


12

19 
13

19
14

19
15

Общо за код 19


16

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.3 (за код 19)

(до 15% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)


17

Превишение (р.15 - р.16)


18

20
19

20
20

20
21

Общо за код 20


22

Общ размер на разходите за дарения (р.6 + р.9 + р.15 + р.21)


23

Общ размер на превишението (р.8 + р.11 + р.17)


24

Разходи за дарения, признати за данъчни цели по чл.31, ал.1-4 (р.22 – р.23)


25

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5

(до 65% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)


26

Превишение (р.24 - р.25)


27

Непризнати разходи за дарения съгласно чл.31, ал.6


28

Непризнати разходи за дарения, направени в полза на лица, извън посочените в чл.31, ал. 1 - 4


29

Общ размер на непризнатите разходи за дарения (р.23 + р.26 + р.27 + р.28) 

(сумата от този ред се посочва на ред 18 от колона А на приложението)


В колона 2 се посочва съответния код от Номенклатурата за кодовете по видове лица, поместена след таблицата. На редове 1 - 5 от колона 2 се посочват кодове от 1 до 17 включително.  На редове 12 - 14 се посочват безвъзмездно предоставените помощи по реда и при условията на Закона за меценатството.  На редове 18 – 20 се посочват даренията по код 20 в полза на български училища. В случай, че броят на редовете е недостатъчен, приложете справка в същата форма и отбележете с „х”   


Номенклатура за кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение

 

код

лице, в чиято полза е извършено дарението

1

Здравни и лечебни заведения

2

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика

3

Специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно Закона за народната просвета

4

Детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии

5

Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството

6

Регистрирани в страната вероизповедания

7

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания

8

Хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях

9

Лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или на семействата им

10

Българския Червен кръст

11

Социално слаби лица

12

Деца с увреждания или без родители

13

Културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна

14

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството

15

Ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение

16

Фонд "Енергийна ефективност"

17

Комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение

18

Център „Фонд за лечение на деца”

19

безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството

20

Дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на български училища, включително висши училищаКоментари

-->