Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.79. Приложение №3 към Годишна Данъчна Декларация

Публикувано на: 30.11.2010

Национална Агенция по Приходите – Образец 1013


Приложение №3

за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане за 2009 год.

на АЛФА ЕООД

Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението се попълва и подава само когато е налице място на стопанска дейност в чужбина и/или са получени доходи от източници в чужбина, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна декларация (образец 1010).Справка 1 – Данни за печалби (доходи), обложени в чужбина при прилагане на метода „освобождаване с прогресия”и/или методи на данъчен кредит


по ред 

държава 

вид доход 

приложен метод

брутен размер на дохода от съответната държава 

данъчна печалба от съответната държава 

дължим данък по ЗКПО 

платен данък в чужбина 

размер на данъчния кредит 

освобож-даване с про-гресия

данъ-чен кредит

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.


2.


3.


4.


5.

Всичко:

х

х

х


В колона 7 на таблицата се записва данъчната печалба, реализирана в съответната държава и формирана съгласно българското вътрешно законодателствоКоментари

-->