Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.80. Данъчен Ревизионен Акт

Публикувано на: 30.11.2010

НАЦИОНАЛНА  АГЕНЦИЯ  ПО  ПРИХОДИТЕ

РЕВИЗИОНЕН  АКТ

№/дата

№1234567890 / 01.02.2010

                Настоящият ревизионен акт се издава от Данаил Данаилов Данаилов – главен инспектор по приходите, ръководител екип, на основание чл.119, ал.3, т.1 от ДОПК, съгласно Заповед № К112233/01.10.2009, на

                АЛФА ООД, с ЕИК 111222333, град София, ул. ”Алабин” 100, представлявано от Иван Иванов Иванов – управител,

                за която е съставен Ревизионен Доклад №112233/15.01.2010, който е неразделна част от настоящия Ревизионен Акт.

                Настоящият Ревизионен Акт обхваща установяването на следните задължения по видове и периоди, както следва:

вид задължение

период:

от

до

1

Корпоративен данък

01.01.2009

01.01.2010

2

Данък по чл.194, 195, 204 от ЗКПО

01.01.2009

01.01.2010

3

Данък върху Добавената Стойност

01.01.2009

01.01.2010

                МОТИВИ за издаване на акта: …

                I. УСТАНОВЯВАМ:

                Размера на задълженията по видове и периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 01.02.2010, както следва:

вид на задълж.

правно основание

ревизиран период

размер на задълж.

начислена сума от ревизираното лице

внесена сума

приспад. сума

сума за приспад. по ДДС

дължима сума

наднесена сума / сума за възстанов.

дължима

преотстъп.

1
2
3
ВСИЧКО

                ДДС за приспадане по чл.92, ал.1 от ЗДДС по процедура, започнала от мес. ---, остатък в размер на --- лева.

                II. ПРИХВАЩАМ:

                Недължимо платени и събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване срещу изискуеми публични вземания, събирани от НАП, както следва:

изискуеми вземания

суми за възстановяване

прихван. сума

остатък за прихващ. / възстанов.

вид докум.

№ и дата

вид

код за плащ.

период

сума

вид

код за плащ.

период

сума

1

2

3

ВСИЧКО
                III. ВЪЗСТАНОВЯВАМ:

                Недължимо платени и събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване общо в размер на --- лева, в това число по видове: ---, по следната банкова сметка: ---

                        Установените с настоящия Ревизионен Акт задължения за довнасяне в размер общо на --- лева, следва да бъдат внесени в съответните суми, по съответните кодове за плащане в съответните банкови сметки: ---

                        По посочените банкови сметки и кодове за вид плащане за лихви, следва да бъдат внесени и съответните лихви за просрочия, изчислени до деня на плащането.

                        На основание чл.127, ал.1 от ДОПК, задълженията за довнасяне подлежат на доброволно плащане в 14 дневен срок от връчване на акта. След изтичане на този срок, Ревизионният Акт подлежи на принудително изпълнение, включително и когато е обжалван, освен ако изпълнението е спряно по реда на ДОПК.

                        На основание чл.152 от ДОПК, Ревизионният Акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14 дневен срок от връчването му пред Директора на Дирекция ”Обжалване и Управление на Изпълнението” – град София, като жалбата се подава чрез Териториалната Дирекция.

                        Съгласно чл.153, ал.3 от ДОПК, при искане за спиране на изпълнението се представят доказателства за направено обезпечение или предложение за обезпечение в размер на главницата и лихвите към датата на подаване на искането. Предложение за обезпечение може да се направи пред съответната Териториална Дирекция и преди подаване на жалбата.

                        Настоящия Ревизионен Акт се състави в два еднакви екземпляра – един за органа по приходите и един за ревизираното лице.Коментари

-->