Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.81. Договор за Наем – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

ДОГОВОР за Наем


                Днес, 01 октомври 2008 год. в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Наемодател

Наемател

                се подписа настоящият Договор за Наем, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване административен офис с обща площ 240 кв.м., находящ се на 4 етаж в бизнес сграда на бул. Витоша 160, в град София.

чл.2. Наемодателят предоставя имота на Наемателя за цената от 2 400 лева на месец, без включен ДДС, в която цена не се включват разходите за електроенергия, вода, телефон, отопление и други разходи, свързани с поддръжката на наетия имот. При подписване на Договора, Наемателят заплаща на Наемодателя депозит в размер на 2 400 лева и наема за първия месец. При прекратяване на Договора, Наемодателят дължи на Наемателя връщане на платения депозит.

чл.3. Наемодателят заплаща наемната цена на Наемодателя до пето число на всеки месец за текущия месец на ползване.

чл.4. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване.

чл.5. Договорът се сключва за срок от три години.

чл.6. Договорът се прекратява: с изтичане срока на Договора; с тримесечно предизвестие, направено от всяка от страните; или по взаимно споразумение на страните.

чл.7. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.8. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.Коментари

-->