Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.82. Договор за Заем – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

ДОГОВОР за Заем


                Днес, 01 октомври 2008 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Заемодател

Заемател

                се подписа настоящият Договор за Заем, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Заемодателят предоставя в заем на Заемателя сума в размер на 100 000 лева, наричана по-долу Заемната Сума, а Заемателят се задължава да я върне при условията на Договора.

чл.2. Предаването на Заемната Сума от Заемодателя на Заемателя се извърши в брой (по банкова сметка) в деня на подписването на Договора.

чл.3. Заемателят се задължава да върне на Заемодателя Заемната Сума в срок до 01 октомври 2009 год. Заемателят има право да връща на Заемодателя всякакви суми до 100 000 лева до 01 октомври 2009 год.

чл.4. Заемателят дължи възнаграждение на Заемодателя под формата на лихва в размер на 1% месечно върху непогасената част от Заемна Сума, която се изплаща на всяко първо число на месеца, след месеца на сключване на договора до окончателното връщане на заемната сума.

чл.5. Заемателят обезпечава Заемната Сума пред Заемодателя с надлежно издаден Запис на Заповед на стойност 120 000 лева и падеж 01 октомври 2009 год.

чл.6. За всяка забава на плащане на лихва или на Заемната Сума, Заемателят дължи наказателна лихва в размер на 0,1% на ден за всеки просрочен ден върху забавената сума.

чл.7. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен, но не преди плащането на цялата Заемна Сума и дължимите лихви по нея, или по взаимно споразумение на страните.

чл.8. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.9. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.Коментари

-->