Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.83. Договор за Финансов Лизинг – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010


ДОГОВОР за Финансов Лизинг


                Днес, 01 октомври 2008 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Лизингодател

Лизингополучател

                се подписа настоящият Договор за Финансов Лизинг, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Лизингодателят предоставя за временно ползване на Лизингополучателя ”Лек Автомобил – Форд Фокус”, наричан по-долу за краткост ”Лизинговата Вещ”, срещу възнаграждение, което Лизингополучателят се задължава да заплаща под формата на Лизингови Вноски, съгласно условията на Договора.

чл.2. Цената на Лизинговата Вещ е в размер на 20 000 лева, без включен ДДС, която Лизингополучателят ще заплати на Лизингодателя така: 2 000 лева при подписване на Договора и 18 месечни Лизингови Вноски от по 1 000 лева главница, без включен ДДС, плюс лихва върху остатъка от стойността на Лизинговата Вещ в размер на 12% годишно. При подписване на Договора, Лизингополучателя заплаща еднократна такса за управление в размер на 500 лева, без включен ДДС.

чл.3. След изплащане на последната Лизингова Вноска, Лизингополучателят става собственик на Лизинговата Вещ.

чл.4. Лизингополучателят се задължава да заплаща лизинговите вноски и дължимите заедно с тях лихви на Лизингодателя, на всяко първо число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложения Погасителен План.

чл.5. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 18 месеца.

чл.6. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен или по взаимно споразумение на страните.

чл.7. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.8. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


ПОГАСИТЕЛЕН  ПЛАН  по Договор за Финансов Лизинг от 01 октомври 2008 год.

Ст-ст на Лизинг. Вещ:

20 000

Първонач. Вноска:

2 000

Такса за Управл.:

500

Остатъчна Ст-ст:

0


мес

главница

остатък

за олихв.

лихва

лиз. вноска

ДДС

лиз.внос.

с ДДС

мес

главница

остатък

за олихв.

лихва

лизингова вноска

ДДС

лиз. внос.

с ДДС

1

1 000

18 000

180

1180

200,00

1 380,00

11

1 000

8 000

80

10802

1 000

17 000

170

117012

1 000

7 000

70

10702

1 000

16 000

160

116013

1 000

6 000

60

10604

1 000

15 000

150

115014

1 000

5 000

50

10505

1 000

14 000

140

114015

1 000

4 000

40

10406

1 000

13 000

130

113016

1 000

3 000

30

10307

1 000

12 000

120

112017

1 000

2 000

20

10208

1 000

11 000

110

111018

1 000

1 000

10

10109

1 000

10 000

100

1100
10

1 000

9 000

90

1090сума

18 000


1 710

19 710

3 942

23 652Коментари

-->