Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.84. Договор за Оперативен Лизинг – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010


ДОГОВОР за Оперативен Лизинг


                Днес, 01 октомври 2008 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Лизингодател

Лизингополучател

                се подписа настоящият Договор за Оперативен Лизинг, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Лизингодателят предоставя за временно ползване на Лизингополучателя ”Лек Автомобил – Форд Мондео”, наричан по-долу за краткост ”Лизинговата Вещ”, срещу възнаграждение, което Лизингополучателят се задължава да заплаща под формата на Лизингови Вноски, съгласно условията на Договора.

чл.2. Срокът на ползването на Лизинговата Вещ е 24 месеца.

чл.3. Цената на Лизинговата Вещ е в размер на 40 000 лева, без включен ДДС, а нейната Остатъчна Стойност в края на периода ще бъде 12 000 лева, без включен ДДС.

чл.4. Лизингополучателят ще заплати на Лизингодателя ползването на Лизинговата Вещ така: 4 000 лева при подписване на Договора и 24 месечни Лизингови Вноски от по 1 000 лева главница, без включен ДДС, плюс лихва върху остатъка от стойността на Лизинговата Вещ в размер на 12% годишно. При подписване на Договора, Лизингополучателя заплаща еднократна такса за управление в размер на 500 лева, без включен ДДС.

чл.5. След изплащане на последната Лизингова Вноска, Лизингополучателят има право да заплати Остатъчната Стойност на Лизинговата Вещ и да стане неин собственик.

чл.6. Лизингополучателят се задължава да заплаща лизинговите вноски и дължимите заедно с тях лихви на Лизингодателя, на всяко първо число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложения Погасителен План.

чл.7. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 24 месеца.

чл.8. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен или по взаимно споразумение на страните.

чл.9. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.10. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


ПОГАСИТЕЛЕН  ПЛАН  по Договор за Финансов Лизинг от 01 октомври 2008 год.

Ст-ст на Лизинг. Вещ:

40 000

Първонач. Вноска:

4 000

Такса за Управл.:

500

Остатъчна Ст-ст:

12 000


мес

главница

остатък

за олихв.

лихва

лиз. вноска

ДДС

лиз.внос.

с ДДС

мес

главница

остатък

за олихв.

лихва

лизингова вноска

ДДС

лиз. внос.

с ДДС

1

1 000

36 000

360

1360

207,20

1 243,20

14

1 000

23 000

230

12302

1 000

35 000

350

135015

1 000

22 000

220

12202

1 000

34 000

340

134016

1 000

21 000

210

12104

1 000

33 000

330

133017

1 000

20 000

200

12005

1 000

32 000

320

132018

1 000

19 000

190

11906

1 000

31 000

310

131019

1 000

18 000

180

11807

1 000

30 000

300

130020

1 000

17 000

170

11708

1 000

29 000

290

129021

1 000

16 000

160

11609

1 000

28 000

280

128022

1 000

15 000

150

115010

1 000

27 000

270

127023

1 000

14 000

140

114011

1 000

26 000

260

126024

1 000

13 000

130

113012

1 000

25 000

250

1250
13

1 000

24 000

240

1240сума

24 000


5 880

29 880

5 976

35 856Коментари

-->