Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.85. Договор за Банков Кредит – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

ДОГОВОР за Банков Кредит


                Днес, 01 октомври 2008 год., в град София, между страните:


фирма:

ОББ АД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, ул. Света София 1

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

777888999

111222333

представляващ:

Георги Георгиев

Иван Иванов

наричан:

Банка

Кредитополучател

                се подписа настоящият Договор за Банков Кредит, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Банката предоставя на Кредитополучателя банков кредит в размер на 48 000 лева за срок от 24 месеца.

чл.2. Банковият кредит се обезпечава чрез договорна ипотека върху административната сграда на Кредитополучателя.

чл.3. Кредитополучателят се задължава да изплаща на Банката отпуснатия кредит, на равни месечни вноски от по 1 000 лева плюс дължимите за всеки месец лихви върху непогасената част от кредита.

чл.4. Банката събира лихва за предоставения банков кредит в размер на 12% годишно.

чл.5. Когато кредитът или някоя от погасителните вноски не бъде издължен в срок, и това забавяне продължи повече от 30 календарни дни, Банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем и да предприеме мерки за принудително събиране на вземането си, в т.ч. и продажба на ипотекирания имот.

чл.6. Кредитополучателят се задължава да заплаща погасителните вноски на Банката, на всяко първо число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложения Погасителен План.

чл.7. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 24 месеца.

чл.8. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен или по взаимно споразумение на страните.

чл.9. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.10. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


ПОГАСИТЕЛЕН  ПЛАН  по Договор за Банков Кредит от 01 октомври 2008 год.

мес.

главница

остатък

за олихвяване

лихва

погасителна

вноска

мес.

главница

остатък

за олихвяване

лихва

погасителна

вноска

1

2 000

48 000

480

2480

14

2 000

22 000

220

2220

2

2 000

46 000

460

2460

15

2 000

20 000

200

2200

2

2 000

44 000

440

2440

16

2 000

18 000

180

2180

4

2 000

42 000

420

2420

17

2 000

16 000

160

2160

5

2 000

40 000

400

2400

18

2 000

14 000

140

2140

6

2 000

38 000

380

2380

19

2 000

12 000

120

2120

7

2 000

36 000

360

2360

20

2 000

10 000

100

2100

8

2 000

34 000

340

2340

21

2 000

8 000

80

2080

9

2 000

32 000

320

2320

22

2 000

6 000

60

2060

10

2 000

30 000

300

2300

23

2 000

4 000

40

2040

11

2 000

28 000

280

2280

24

2 000

2 000

20

2020

12

2 000

26 000

260

2260


13

2 000

24 000

240

2240

сума

48 000


6 000

54 000Коментари

-->