Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.86. Договор за Дарение – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

ДОГОВОР за Дарение


                Днес, 01 октомври 2008 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Дарител

Надарен

                се подписа настоящият Договор за Дарение, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Дарителят дарява и предава веднага на Надарения парична сума в размер на 10 000 лева, която Надареният се  задължава да използва за подкрепа на своя бизнес.

(чл.1. Дарителят дарява и предава веднага на Надарения лаптоп Toshiba, който Надареният се  задължава да използва за своята дейност.)

чл.2. Договорът служи и за разписка/протокол за предаване на дарението по чл.1.

чл.3. Надареният приема с благодарност направеното дарение

чл.4. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.Коментари

-->