Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.87. Договор за Покупко-Продажба – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010ДОГОВОР за Покупко-Продажба


                Днес, 01 октомври 2008 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Продавач

Купувач

                се подписа настоящият Договор за Покупко-Продажба, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Продавачът продава на Купувача Влекач MAK-8000, за цена 160 000 лева, без включен ДДС.

чл.2. Купувачът заявява, че е съгласен и купува вещта на цената посочена в предходния член.

чл.3. Продавачът се задължава да достави на Купувача вещта по чл.1 в срок до 60 календарни дни, от подписване на договора, на адреса на Купувача.

чл.4. В деня на подписване на Договора, Купувача заплати на продавача гаранция за добросъвестно изпълнение на Договора в размер на 40 000 лева. При доставката на вещта по чл.1, Купувачът се задължава да доплати още 120 000 лева плюс ДДС върху цялата стойност на вещта и да получи собствеността върху нея. Ако Купувачът не изплати цената на вещта по чл.1 до пет работни дни от нейната доставка, Продавачът има право да задържи гаранцията за добросъвестно изпълнение, като неустойка по Договора.

чл.5. Продавачът се задължава да прехвърли собствеността на вещта по чл.1 в момента, в който Купувача плати изцяло нейната цена, освен ако Купувачът забави плащането с повече от пет работни дни от деня на доставката.

чл.6. Договорът се прекратява с доставката и плащането на вещта по чл.1 или по взаимно споразумение на страните.

чл.7. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.8. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.Коментари

-->