Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.88. Договор за Прехвърляне на Дялове – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

ДОГОВОР за Прехвърляне на Дялове


                Днес, 01 октомври 2008 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Продавач

Купувач

                се подписа настоящият Договор за Прехвърляне на Дялове, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Продавачът прехвърля на Купувача своите 10 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 1 000 лева от капитала на ГАМА ООД, град София с ЕИК 999888777, по тяхната номинална стойност. (на цена от 2 000 лева.)

чл.2. Купувачът заявява, че е съгласен и приема да закупи от Продавача 10 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 1 000 лева от капитала на ГАМА ООД, град София с ЕИК 999888777, по тяхната номинална стойност. (на цена от 2 000 лева.)

чл.3. Продавачът заявява, че в момента на подписване на Договора получи изцяло дължимата от Купувача сума.

чл.4. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.5. Договорът се подписа в присъствие на нотариус в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.Коментари

-->