Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.89. Договор за Насрещно Прихващане на Вземания – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

ДОГОВОР за Насрещно Прихващане на Вземания


                Днес, 01 октомври 2008 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Първа Страна

Втора Страна

                се подписа настоящият Договор за Насрещно Прихващане на Вземания, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Страните констатират, че:

                               • Първата Страна има вземане от Втората Страна по фактура 12345 от 15.04.2008 год. в размер на 6 000 лева;

                               • Втората Страна има вземане от Първата Страна по фактура 23456 от 20.06.2008 год. в размер на 9 000 лева.

чл.2. Страните се споразумяват, че погасяването на посочените взаимни задължения ще се извърши в чрез:

                               • прихващане съгласно изискванията на чл.103 и следващите от Закона за Задълженията на взаимно дължимите суми; и

                               • доплащане от Първата Страна на Втората Страна в размер на 3 000, направено в деня на Договора (което ще се направи в срок до пет работни дни).

чл.3. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.Коментари

-->