Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.90. Договор за Продажба на Вземане (Договор за Цесия) – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

ДОГОВОР за Продажба на Вземане (Цесия)


                Днес, 01 октомври 2008 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Цедент

Цесионер

                се подписа настоящият Договор за Продажба на Вземане, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Цедентът прехвърля възмездно на Цесионера вземането си от ГАМА ООД в размер на 12 000 лева, наричан по-долу за краткост Длъжник, формирало се от доставка по ф-ра 13579 от 15.07.2008 год., а Цесионерът се съгласява да придобие вземането срещу заплащането на сума в размер на 9 000 лева.

чл.2. Цесионерът заплати сумата по чл.1 на Цедента в деня на подписването на Договора, с което придоби вземането от Длъжника.

чл.3. Цедентът предаде на Цесионера, в момента на подписване на Договора, всички документи във връзка с документиране на правата му по вземането от Длъжника.

чл.4. Цедентът се задължава писмено да уведоми Длъжника за прехвърленото вземане в срок до три работни дни от подписването на Договора.

чл.5. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.6. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.Коментари

-->