Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.91. Договор за Безвъзмездно Финансиране на ДМА – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

ДОГОВОР за Безвъзмездно Финансиране на ДМА


                Днес, 01 октомври 2009 год., в град София, между страните:


фирма:

Оперативна Програма Конкурентоспособност

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, пл. Св. Неделя 1

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

777888999

111222333

представляващ:

Георги Георгиев

Иван Иванов

наричан:

Финансиращ Орган

Бенефициент

                се подписа настоящият Договор за Банков Кредит, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Финансиращият Орган предоставя безвъзмездна финансова помощ на Бенефициента за изпълнение на проект „Разширяване на производството – чрез закупуване на четири броя нови автоматични струга”.

чл.2. Проектът трябва да бъде изпълнен в срок до 3 месеца от датата на подписването на Договора.

чл.3. Общия размер на допустимите разходи за изпълнение на проекта е в размер на 400 000 лева.

чл.4. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта е в максимален размер на 200 000 лева, което представлява 50% от общия размер на допустимите разходи.

чл.5. Отчитането на изпълнението на проекта ще се извърши с представянето на фактурата за доставка, банков документ за извършеното плащане към доставчика и документацията за надлежно изпълнена тръжна процедура.

чл.6. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ от страна на Финансиращия Орган към Бенефициента ще се извърши в 10 дневен срок от представянето на документите по предходния член.

чл.7. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 3 месеца.

чл.8. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

чл.9. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.10. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.Коментари

-->