Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Критерии за подбор при уволение поради намаляване обема на работата

Публикувано на: 20.05.2013

РЕШЕНИЕ ОТ 09.07.2012 Г. ПО ГР. Д. № 1174/2012 Г. НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ПО АРГУМЕНТ ОТ ЧЛ. 329, АЛ. 1 КТ, КОГАТО СЕ ИЗВЪРШВА УВОЛНЕНИЕ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА РАБОТАТА И СЕ УВОЛНЯВАТ ЧАСТ ОТ РАБОТНИЦИТЕ, ЗАЕМАЩИ ЕДНА И СЪЩА ДЛЪЖНОСТ, РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ИЗВЪРШИ ПОДБОР. ПОДБОРЪТ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ, НО ТОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА ПОМОЩЕН ОРГАН - НАПРИМЕР КОМИСИЯ ПО ПОДБОРА.

СЪЩНОСТТА НА ПОДБОРА Е АНАЛИЗ И СЪПОСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КАЧЕСТВА /КВАЛИФИКАЦИЯТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА/ НА РАБОТНИЦИТЕ, МЕЖДУ КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ПОДБОРЪТ, С ЦЕЛ ДА ОСТАНАТ НА РАБОТА ПО-ДОБРИТЕ, КОЕТО Е В ИНТЕРЕС НА ПРОИЗВОДСТВОТО. ЗАТОВА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО МУ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЛАГАТ ОБЕКТИВНИ ДАННИ, ЧЕ УВОЛНЕНИЯТ РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ Е С ПО-СЛАБИ КАЧЕСТВА, А ПРЕДПОЧЕТЕНИЯТ ДА ОСТАНЕ НА РАБОТА Е ПО-ДОБЪР.

КРИТЕРИИТЕ, ОТ КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ РЪКОВОДИ РАБОТОДАТЕЛЯТ, СА ДВА - ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ /ВКЛЮЧВАЩА ОБРАЗОВАНИЕТО, СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ЗАВЪРШЕНИ КУРСОВЕ И ШКОЛИ ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ, ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ И ПР./, И НИВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНАТА РАБОТА. ДВЕТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДАДЕНИ КУМУЛАТИВНО И СА ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ. УРЕДБАТА Е ИМПЕРАТИВНА И НЕ ДОПУСКА УГОВАРЯНЕ НА ДРУГИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЗАКОННИТЕ КРИТЕРИИ, А САМО ТЯХНАТА КОНКРЕТИЗАЦИЯ.

ЛИЦАТА, МЕЖДУ КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПОДБОР, КОГАТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН, СА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ЗАЕМАЩИ ДЛЪЖНОСТТА, ЩАТНИ БРОЙКИ, ОТ КОЯТО СЕ СЪКРАЩАВАТ.

Чл. 329 КТ

Чл. 344 КТ

Чл. 225, ал. 1 и ал. 2 КТ


Софийският градски съд, гражданско отделение, ІІ-В въззивен състав, в открито съдебно заседание на двадесети април две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Чолева

ЧЛЕНОВЕ: Петя Алексиева

Васил Петров

при секретаря А. Л., като разгледа докладваното от младши съдия В. Петров гр. д. № 1174 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по реда на чл. 268 ГПК.

Обжалва се решение от 05.12.2011 г. по гр. д. № 58969/2010 г., на Софийския районен съд, 66 състав, с което са отхвърлени предявените от Е.Ц.К. срещу "Х.Х.И.К. Б." АД искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ за отмяна на уволнението на ищеца от длъжността "инженер-изпитател" в отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" в ответното дружество, извършено с акт за прекратяване на трудов договор № 233/04.10.2010 г., с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ за възстановяване на ищеца на длъжността "инженер-изпитател" в отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" в ответното дружество, както и с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 225 КТ за заплащане на сумата от 6189,06 лв., обезщетение за периода 05.10.2010-05.04.2011 г.

Въззивникът, ищец в първата инстанция, Е.Ц.К. обжалва решението като неправилно поради противоречие с материалния закон, съществено процесуално нарушение и неправилна оценка на представените по делото доказателства. Поддържа, че не е доказано основанието за уволнение - намаляване обема на работа. Поддържа, че от значение за преценката за наличието на това основание за уволнение е установяването на обстоятелството намален ли е обемът на работа на всички лица, заемащи длъжността, от която въззивникът е освободен - "инженер-изпитател". Тъй като това обстоятелство не било установено по делото, а тежестта за установяването му била на въззиваемата страна, то не било доказано и намаление на обема на работа. По делото било доказано единствено, че е намалял обемът на продажба на трансформаторите, произвеждани по поръчка, но изпитването на такива трансформатори не било единственото задължение на въззивника, нито производството и продажбата им - единствената стопанска дейност на въззиваемата страна. На следващо място, поддържа, че няма доказателства за извършен подбор съобразно критериите по чл. 329 КТ. Представеният протокол за подбор представлявал бланка, в която били посочени четири показателя за подбор, както и четири оценки от подбора, без да е посочено как всеки един от участвалите в подбора е оценяван по тези показатели, нито тяхната относителна тежест.

Въз основа на горното въззивникът моли за отмяна на обжалваното решение и уважаване на предявените искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ. Претендира разноски.

Въззиваемата страна, ответник в първата инстанция, "Х.Х.И.К. Б." АД в подадения по реда и срока на чл. 263, ал. 1 ГПК отговор на въззивната жалба поддържа, че същата е неоснователна, а постановеното решение - законосъобразно, по изложените от първоинстанционния съд мотиви, като излага подробни съображения в тази насока. Поддържа, че е налице намаление на работата, както и законосъобразно извършен подбор. Въз основа на горното моли за отхвърляне на жалбата като неоснователна и потвърждаване на обжалваното решение.

В съдебно заседание страните, чрез процесуалните си представители, поддържат заявените тези.

За да се произнесе, настоящата съдебна инстанция взе предвид следното:

Пред Софийския районен съд са били предявени искови претенции с правно основание чл. 344, а. 1, т. 1, чл. 344, ал. 1, т. 2 и чл. 344, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 225, ал. 1 КТ.

Ищецът Е.Ц.К. твърди, че е бил в трудово правоотношение с ответника "Х.Х.И.К. Б." АД, по силата на което е заемал длъжността "инженер-изпитател" в отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори". Поддържа, че трудовото му правоотношение е прекратено незаконосъобразно със заповед № 233/04.10.2010 г., тъй като към момента на уволнението му не е било налице основанието за уволнение, изтъкнато в заповедта - не е имало реално намаляване обема на работа в ответното дружество. Оспорва и законосъобразността на извършеното уволнение с доводи за незаконосъобразност на извършения от работодателя подбор. Поддържа, че има по-висока квалификация и по-високи умения за изпълняване на длъжността. Въз основа на горното ищецът моли съда да отмени уволнението, да го възстанови на заеманата до уволнението длъжност, както и да осъди ответника да му заплати обезщетение за времето, през което е останал без работа в резултат на незаконното уволнение за периода от 05.10.2010 г. до 05.04.2011 г. в размер на 5082,97 лв. /уточнение и намаление на предявения иск в съдебно заседание на 26.09.2011 г. пред първоинстанционния съд/, ведно със законна лихва върху главницата, считано от предявяване на иска до окончателното изплащане, както и разноски.

Ответникът "Х.Х.И.К. Б." АД в отговора си по реда и в срока на чл. 131 ГПК оспорва исковете. Поддържа, че към момента на уволнение на ищеца е имало намаляване обема на работа в ответното предприятие, както и че уволнението му е извършено след законосъобразно проведен подбор измежду всички лица заемащи същата и сходна длъжност. Моли за отхвърляне като неоснователни на предявените искове. В условията на евентуалност заявява възражение за прихващане между претендираното от ищеца обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ и изплатените от ответника 2219,88 лв. през м. 10.2010 г. и м. 11.2010 г. суми, представляващи обезщетения по чл. 220 КТ, чл. 224 КТ и чл. 222 КТ.

В първото съдебно заседание ищецът е уточнил и допълнил твърденията за незаконосъобразност на подбора, като е посочил и, че в подбора не са участвали служителите на сходната длъжност "ел. техник-изпитател".

В съдебното заседание, в което е даден ход на устните състезания, страните, чрез процесуалните си представители, са поддържали заявените процесуални тези. В допълнително даден срок са представили писмени бележки по съществото на спора. В депозираните от ответника писмени бележки в дадения от съда срок е заявено искане за разноски.

Въз основа на доказателствата по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

Няма спор между страните, а това се установява и от трудов договор № 135/2009 г., че между тях е съществувало трудово правоотношение, по което ищецът е престирал труд на ответника на длъжността "ел. инженер-изпитател".

Видно от акт за прекратяване на трудов договор № 233/04.10.2010 г., връчена на ищеца срещу подпис на същата дата, трудовото правоотношение на ищеца е прекратено, считано от 04.10.2010 г., на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ /намаляване обема на работата/. В акта е разпоредено на ищеца да бъдат изплатени, както следва: обезщетение по чл. 224 КТ за един ден за 2010 г., обезщетение по чл. 220 КТ в размер на брутното трудово възнаграждение поради неотработено предизвестие от един месец.

Представени са баланс на ответника към 30.09.2010 г. и отчет за доходите му за периода 01.01.2010 г.-30.09.2010 г. От тях се установява, че в сравнение със същия период за предходната 2009 г. както печалбата, така и приходите на ответника са намалели. Представена е справка за реализираните продажби на трансформатори и стъпални регулатори и комутатори за деветмесечието на 2010 г. и за същия период на 2009 г., видно от която е налице намаляване на обема на продажбите. Посочените документи са били предмет и на заключението на вещото лице.

По делото е изслушано заключение на вещото лице В. К., изготвило съдебно-счетоводна експертиза, неоспорено от страните, от които се установява, че пред деветмесечието на 2010 г. се наблюдава намаление на реализираните продажби на транформатори с 18%, което се равнява на стойностно изражение с 13%. Щатът на отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" е намален през м. 10.2010 г. с 1 служител, заемащ длъжността "инженер-изпитател". В отдела след това няма назначени нови служители. В частта му досежно елементите на брутното трудово възнаграждение по чл. 228 КТ, което служи за база за обезщетението по чл. 225 КТ, вещото лице е посочило, че елементи от трудовото възнаграждение с постоянен характер са основната заплата, клас професионален опит и ДМС за квалификация.

Видно от протокол от заседание на Съвета на директорите на ответника от 27.09.2010 г. е взето решение, след запознаване с резултатите от дейността на дружеството по представения баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричния поток за трето тримесечие на 2010 г., както и със справка за произведена и реализирана продукция до 30.09.2010 г., и след констатация, че е налице намаляване обема на работа, че следва да бъде намалена числеността на персонала на дружеството - от 650 на 591 служители. Конкретно за отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" е решено да се освободи един работник, заемащ длъжността "инженер-изпитател" от общо четирима такива, както и един работник, заемащ длъжността "ел. техник - изпитател" от общо четирима такива.

Със заповед № 200/28.09.2010 г. и в изпълнение на горното решение изпълнителният директор на ответното дружество е заповядал да се пристъпи към процедура за извършване на подбор на работниците и служителите, заемащи посочени в заповедта длъжности, измежду които и длъжностите "инженер-изпитател" и "ел. техник - изпитател". Определена е шестчленна комисия за провеждане на подбор в едноседмичен срок. Определени са следните пет критерия за подбор: ниво на изпълнение на възложената задача, притежаваната квалификация, практическите умения, свързани с изискванията на заеманата длъжност и вложените при изпълнението задачи, нивото на изпълнение и качеството на поставената и извършена работа и личностните качества и способността за вземане на решения при изпълнение на поставените задачи.

Представен е протокол на комисията, извършила подбор № 97/29.09.2010 г., от който е видно, че комисията се е събрала на същата дата и е извършила подбор съобразно критериите, установени в заповедта на изпълнителния директор от 28.09.2010 г. За длъжността "инженер-изпитател" в отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" са оценени четирима души: В. К. Х. с добра оценка, Н.Х.Х. с много добра оценка, С.П.Д. с отлична оценка, а ищецът - със слаба оценка. За длъжността "ел. техник - изпитател" в отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" са оценени четирима души: Е. Д.И. и Н.Л.Г. с добра оценка, С.Д.С. с отлична оценка, а С.Ц.С. - със слаба оценка. Въз основа на горната оценка комисията по подбора е предложила за освобождаване от длъжност ищеца и С.Ц.С.

Представени са поименните щатни разписания на ответника в сила към 28.09.2010 г. и от 04.10.2010 г. От последното е видно, че ищецът и С.Ц.С. са освободени от длъжност.

Представена е длъжностна характеристика на длъжност "изпитател" и списък с лица, заявили срещу подпис, че са запознати с длъжностната характеристика. В списъка фигурират, както ищецът и лица, посочени в длъжностните разписания и в протокола за подбор като заемащи длъжност "инженер-изпитател", така и лица, заемащи длъжност "ел. техник - изпитател". Въпреки че ищецът е оспорил да е запознат именно с тази длъжностна характеристика, той не е оспорил пописа си под същия, а с оглед обстоятелството, че длъжностната характеристика и списъкът са изготвени на една бланка с непрекъсната номерация на страниците, съдът приема, че ищецът е бил запознат с длъжностната характеристика на "изпитател".

Ответникът е представил трудов договор от 26.08.2005 г. на лицето С.Д.С. и длъжностна характеристика. Длъжността на посоченото лице в договора е "монтьор изпитател". Представената длъжностна характеристика въззивният съд не цени като достоверна, както поради обстоятелството, че тя е представена едва след изричното възражение на ищеца досежно лицата и длъжностите, които е следвало да участват в подбора, така и най-вече поради ръкописните добавки в текста на характеристиката. Отделно, че същата не касае и длъжността на Стайков по договор - "монтьор изпитател".

Ищецът е представил доказателство за образователна степен диплома за висше образование - магистър по специалност "Радио- и телевизионна техника" с професионална квалификация "инженер по електроника и автоматика", изд. от ТУ - гр. С., през 2006 г.

Видно от представените фишове за трудовото възнаграждение на ищеца за същият е имал основна заплата от 831,50 лв., 106,97 лв. клас и професионален опит, ДМС за квалификация от 95,45 лв. за 21 о.д., суми за "допълнителни задачи", за 1 ден платен годишен отпуск, суми за храна, за транспорт и за извънреден труд.

Представено е копие от трудовата книжка на ищеца, а в съдебно заседание пред първата инстанция е извършена констатация със същата, видно от която след прекратяването на трудовото правоотношение с ответника ищецът е започнал работа при И. - Б.С. при основно месечно възнаграждение от 450 лв. Последното обстоятелство се установява и от трудов договор, сключен на 15.02.2011 г. между И. - Б.С. и ищеца, по силата на който ищецът е постъпил на работа при това трето за спора лице на длъжността "инженер по електроника" при основно трудово възнаграждение от 450 лв. и допълнително възнаграждение за прослужено време в размер на 130,50 лв., общо 580,50 лв.

Видно от молба от ищеца, адресирана до изпълнителния директор на ответника от 04.11.2010 г. същият е помолил да му бъде изплатена една заплата за оставането му без работа за периода 04.10.2010 г.-03.11.2010 г. Видно от заповед № 308 от 05.11.2010 г. изпълнителният директор на ответника е наредил да се удовлетвори това искане на ищеца.

При така установената фактическа обстановка от правна страна намира следното:

Съгласно чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта - в обжалваната му част. По останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.

Обжалваното решение не страда от пороци, опорочаващи неговата действителност, ето защо същото е валидно.

Същото обаче е частично недопустимо. В съдебно заседание на 26.09.2011 г. след изрично искане на ищеца за оттегляне на част от исковата му претенция по чл. 225 КТ е допуснато изменение на иска от такъв за сумата от 6189,06 лв. в такъв за сумата от 5082,97 лв. Като се е произнесъл по иска при първоначално заявения размер, за разликата, за която е допуснато изменението на иска, решението е недопустимо и следва да бъде обезсилено.

За да се произнесе по неговата правилност в останалата му допустима част, въззивният съд съобрази следното:

По иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ

Същият представлява иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. Доказателствената тежест по този иск е на работодателя, който следва да установи, че законосъобразно е упражнил своето право на уволнение, като е уволнил работника или служителя на основанието за уволнение, посочено в заповедта на работодателя.

В случая ответникът е посочил, че упражнява правото си на уволнение поради намаляване обема на работата. Намаляването на обема на работа е самостоятелно основание за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя. При намаляването обема на работа не се преустановява изцяло една или няколко конкретни стопански дейности на работодателя, а намалява обема, в който тя е била осъществявана до този момент. Това обстоятелство води до намаляване на необходимостта от съответната част от трудовите функции, имащи за задача нейното осъществяване. Новият, по-малък обем на работа, обективно ще се изпълнява с по-малко на брой работници или служители. Това прави излишна част от длъжностите на съответните трудови функции и обективно има за последица прекратяване на част от трудовите договори по излишните длъжности. Намаляването на обема на работата трябва да се отнася към дейността, в която е бил зает уволненият работник. То е обективен факт. При настъпването му, въпрос на работодателска преценка е дали да намали персонала в цялото предприятие, или в отделни негови звена. Поради намаления обем на работа, работодателят може да изготви и по-малък щат, който да съответства на намаления обем на работа.

В настоящия случай въз основа на приетото по делото заключение на съдебно-счетоводната експертиза и писмените доказателства по делото безспорно се установява, че към прекратяването на трудовото правоотношение е налице такова обективно състояние на намаляване на обема на работата на ответника, дължащо се спад на продажбите и на паричните потоци. Посоченото обективно състояние на намаляване обема на работата е мотивирало ответника да предприеме и действия по оптимизиране на разходите, посредством прекратяване на трудовите правоотношения с част от работниците и служителите, заети в посочената дейност.

Неоснователно е възражението на въззивника за липса на доказателства за намаление на обема на работата в цялото предприятие, тъй като по делото било доказано единствено, че е намалял обемът на продажба на трансформаторите, произвеждани по поръчка, но изпитването на такива трансформатори не било единственото задължение на въззивника, нито производството и продажбата им - единствената стопанска дейност на въззиваемата страна. Напротив от представените и неоспорени по делото баланс на ответника към 30.09.2010 г. и отчет за доходите му за периода 01.01.2010 г.-30.09.2010 г., се установява, че в сравнение със същия период за предходната 2009 г. както печалбата, така и приходите на ответника са намалели, като са посочени конкретни цифрови изражения на намалението. Представена е справка за реализираните продажби на трансформатори и стъпални регулатори и комутатори за деветмесечието на 2010 г. и за същия период на 2009 г., видно от която е налице намаляване на обема на продажбите на посочените важни за стопанската дейност на ответника артикули предмет на продажба от страна на последния.

По аргумент от чл. 329, ал. 1 КТ, когато се извършва уволнение поради намаляване обема на работата и се уволняват част от работниците, заемащи една и съща длъжност, работодателят е задължен да извърши подбор. Подборът се извършва от работодателя, но той може да ползва помощен орган - например комисия по подбора.

Същността на подбора е анализ и съпоставяне на професионалните качества /квалификацията и резултатите от работата/ на работниците, между които се извършва подборът, с цел да останат на работа по-добрите, което е в интерес на производството. Затова при извършването му трябва да се излагат обективни данни, че уволненият работник или служител е с по-слаби качества, а предпочетеният да остане на работа е по-добър.

Критериите, от които следва да се ръководи работодателят, са два - професионалната квалификация /включваща образованието, следдипломна квалификация, допълнителна професионална квалификация - завършени курсове и школи за компютърна грамотност, владеене на езици и пр./, и нивото на изпълнение на възложената работа. Двете изисквания са дадени кумулативно и са законоустановени. Уредбата е императивна и не допуска уговаряне на други, различни от законните критерии, а само тяхната конкретизация.

Лицата, между които следва да се извърши подбор, когато е задължителен, са всички работници и служители, заемащи длъжността, щатни бройки, от която се съкращават.

В настоящия случай работодателят е извършил подбор, поради което и при изричното оспорване на същия от ищеца съдът следва да проверява законността на му - дали той съответства на критериите по чл. 329, ал. 1 КТ. Доказателствената тежест за доказване извършването и законосъобразността на подбора е на работодателя. Настоящата съдебна инстанция приема, че ответникът не е доказал при условията на пълно и главно доказване, че е извършил законосъобразен подбор, съобразно изрично изтъкнатите от ищеца пороци на последния.

Неоснователно е възражението на въззивника за незаконност на подбора поради това, че в същия не са участвали всички лица, които е следвало да участват, конкретно, че не е извършена съпоставка по критериите на чл. 329, ал. 1 КТ между всички лица, заемали сходните длъжности "инженер-изпитател" и "ел. техник - изпитател". Когато се съкращават част от длъжностните бройки на една длъжност, задължението за подбор е само между лицата, заемащи тази, а не сходна длъжност. Ето защо ответникът е имал задължението да извърши подбор, за да прецени кого от четиримата лица, заемащи длъжността "инженер-изпитател", да бъде освободен от длъжност, само между лицата, заемащи длъжността "инженер-изпитател", но не и подбор между тези лица и другите четирима работници на длъжността "ел. техник - изпитател". А че тези две длъжностни са различни, това се установява от обстоятелството, че те фигурират като такива /различни/ във всички актове на ответника /длъжностните разписания, протокол от заседание на Съвет на директорите и в заповедта на изпълнителния директор за подбора/ по делото. От представени и кредитирани писмени доказателства по делото не може да се установи, че трудовите функции на двете длъжности са били еднакви.

Решението на работодателя относно преценката на показателите за критериите по чл. 329, ал. 1 КТ може да бъде обективирано в различни негови актове, чиято конкретна форма е въпрос на вътрешна организация в съответното предприятие или учреждение. Критериите по чл. 329, ал. 1 КТ имат обективни признаци и тяхното спазване е начинът за упражняване на правото на подбор и правото на уволнение, което при спор се преценява от съда. Когато преценката е обективирана в писмен документ, същият представлява писмено доказателство и при оспорване от уволнения работник или служител истинността на отразените в него обстоятелства подлежат на пълно доказване от работодателя чрез разпит на свидетели или прилагането на други доказателствени средства, с оглед установяване на действителните качества на участвалите в подбора. Формата на извършване на подбора е въпрос на работодателска преценка. Доказването му при оспорване, както на неговото извършване, така и на останалите въпроси - включването в подбора на всички необходими участници, прилагането на законовите критерии, обективното съответствие на оценката по отделните показатели на обективно проявените професионални качества и квалификация /подготовка/ на работника или служителя с оглед на възложената работа e допустимо с всички доказателствени средства.

В случая въпреки оспорването от страна на ищеца ответникът не е ангажирал доказателства за законосъобразното сравняване на ищеца и останалите работници по критериите, предвидени в КТ. В протокола за извършен подбор единствено са посочени крайни оценки на лицата, участвали в подбора, без обаче да е видно как тези лица са оценявани и конкретно дали са оценявани реално съобразно определените от ответника в лицето на неговия изпълнителен орган критерии за подбор. На следващо място, в самата заповед на изпълнителния директор на ответника, с която са определени пет критерий за подбор, не е посочена относителна тежест на отделните критерии.

При липсата на доказателства, които да водят до несъмнен извод за законосъобразното извършване на подбора, настоящият съдебен състав приема, че същият е бил незаконосъобразен, което опорочава и уволнението на ищеца.

Искът за признаването на уволнението за незаконно и за отмяната на заповедта за уволнение е основателен.

По иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ

Същият се явява основателен, като акцесорен на иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ и предвид липсата на пречки за възстановяване на ищеца на длъжността, от която е бил незаконно уволнен.

По иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ

Същият се явява доказан по основание, като акцесорен на иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ. За основателността му е необходимо и доказването, че в исковия период ищецът е останал без работа. Това обстоятелство за периода 05.10.2010 г.-14.02.2011 г. е установено от представената за констатация трудова книжна на ищеца, която като официален удостоверителен документ установява, че ищецът е останал без работа в посочения период. В периода от 15.02.2011 г. до 05.04.2011 г. ищецът е започнал по-нископлатена работа, ето защо има право на основание на чл. 225, ал. 2 КТ на разликата в заплатите.

За база за определяне на обезщетението по чл. 225 КТ във вр. чл. 228 КТ на основание чл. 17 НСОРЗ се взема основната работна заплата за отработеното време; възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; и др. възнаграждения. Особеното е, че в базата за изплащането на обезщетението влиза не цялата сума, заплатена на работника или служителя последния пълен отработен месец преди уволнението, а само брутното трудово възнаграждение, в което влизат основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер. Ето защо в базата следва да влезе основна заплата от 831,50 лв., 106,97 лв. клас и професионален опит и сумата за ДМС за квалификация от 95,45 лв., но не и сумите за "допълнителни задачи", за храна, за транспорт и за извънреден труд. Ето защо базата е: 831,50+106,97+95,45=1033,92 лв.

Пълният размер на обезщетението, който би бил дължим, ако ищецът не бе започнал работа при трето неучастващо в спора лице на 15.02.2011 г., щеше да бъде: 6х1033,92 = 6203,52 лв. За периода 15.02.2011 г.-05.04.2011 г. ищецът се предполага да е получил възнаграждение от това трето лице общо в размер на 967,50 лв. Ето защо дължимото на основание чл. 225 КТ от ответника обезщетение за оставането на ищеца без работа, респ. за по-нископлатената работа на ищеца, поради незаконното уволнение е в размер на 6203,52-967,50=5236,02 лв. Тъй като искът е предявен за сумата от 5082,97 лв., същият може и следва да бъде уважен само за този размер.

По възражението за прихващане:

Същото е неоснователно. От представените по делото доказателства се установява, че ответникът е начислил на ищеца посочените обезщетения, но не се доказва да ги е изплатил на последния.

Съобразно изхода на делото право на разноски в първата инстанция има ищецът. На същия следва да бъде възстановена сумата от 400 лв., адвокатски хонорар.

С оглед частичното несъвпадение на изводите на двете инстанции първоинстанционното решение в обжалваната му част следва:

- обезсилено в частта му, с която съдът е отхвърлил иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 225 КТ за разликата над предявения размер от 5082,97 лв. до размера от 6189,06 лв.

- да бъде отменено в частта му, с която са отхвърлени предявените искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ и чл. 344, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 225, ал. 1 и ал. 2 КТ, и вместо това предявените искове бъдат уважени.

По разноските във въззивното производство:

Във въззивната инстанция право на разноски има въззивникът.

Въззивникът има право на възстановяване на сумата от 400 лв., която следва да му бъде присъдена.

На основание чл. 78, ал. 6 ГПК въззиваемата страна, ответник в първоинстанционното производство, следва да бъде осъдена да заплати по сметка на Софийския градски съд държавна такса по исковата молба и въззивната жалба, от която насрещната страна е била освободена, съобразно уважената част от исковите претенции, а именно: 303,32 лв. за първоинстанционното производство и 151,66 лв. за въззивното.

Така мотивиран, съдът


РЕШИ:

ОБЕЗСИЛВА решение от 05.12.2011 г. по гр. д. № 58969/2010 г., на Софийския районен съд, 66 състав, в частта му, с която е отхвърлен предявеният от Е.Ц.К. срещу "Х.Х.И.К. Б." АД, иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 225 КТ за разликата над предявения размер от 5082,97 лв. до размера от 6189,06 лв.

ОТМЕНЯ решение от 05.12.2011 г. по гр. д. № 58969/2010 г., на Софийския районен съд, 66 състав, в частта му, с което е отхвърлен предявеният от Е.Ц.К. срещу "Х.Х.И.К. Б." АД иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ за отмяна на уволнението на ищеца от длъжността "инженер-изпитател" в отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" в ответното дружество, извършено с акт за прекратяване на трудов договор № 233/04.10.2010 г., както и в частта му, с която отхвърлен предявеният от Е.Ц.К. срещу "Х.Х.И.К. Б." АД иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ за възстановяване на ищеца на длъжността "инженер-изпитател" в отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" в ответното дружество, както и в частта му, с която е отхвърлен предявеният от Е.Ц.К. срещу "Х.Х.И.К. Б." АД иск с правно основание с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 225 КТ за заплащане на обезщетение за периода 05.10.2010-05.04.2011 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА

ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ уволнението на Е.Ц.К., ЕГН **********, извършено с акт № 233/04.10.2010 г., издаден от изпълнителния директор на "Х.Х.И.К. Б." АД, и ОТМЕНЯ на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ посочения акт като незаконен.

ВЪЗСТАНОВЯВА Е.Ц.К., ЕГН **********, на заеманата преди незаконното уволнение, извършено с акт № 233/04.10.2010 г., издаден от изпълнителния директор на "Х.Х.И.К. Б." АД, длъжност "инженер-изпитател" в отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" при "Х.Х.И.К. Б." АД.

ОСЪЖДА на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 "Х.Х.И.К. Б." АД, ЕИК **********, да заплати на Е.Ц.К., ЕГН **********, сумата от 5082,97 /пет хиляди осемдесет и два лева и деветдесет и седем стотинки/ лв., представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 и ал. 2 КТ за периода от 05.10.2010 г. до 05.04.2011 г. за вредите от незаконно уволнение, извършено с акт № 233/04.10.2010 г., издаден от изпълнителния директор на "Х.Х.И.К. Б." АД, ведно със законната лихва, считано от 02.12.2010 г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА Х.Х.И.К. Б." АД, ЕИК ***********, да заплати на Е.Ц.К., ЕГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, разноски, сторени в производството пред Софийския районен съд.

ОСЪЖДА Х.Х.И.К. Б." АД, ЕИК *************, да заплати на Е.Ц.К., ЕГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, разноски, сторени в производството пред Софийския градски съд.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК Х.Х.И.К. Б." АД, ЕИК *************, да заплати по сметка на Софийския градски съд сумата от 303,32 /триста и три лева и тридесет и две стотинки/ лв., държавна такса за първоинстанционното производство.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК Х.Х.И.К. Б." АД, ЕИК **************, да заплати по сметка на Софийския градски съд сумата от 151,66 /сто петдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки/ лв., държавна такса за въззивното производство.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването на препис от същото при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->