Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.95. Нотариален Акт за Продажба на Нов Апартамент – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

НОТАРИАЛЕН АКТ

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


                Днес, 01.02.2010 год., пред мен Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен Съд София, се явиха лицата:   

                1) ”ДЕЛТА” ЕООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. Витоша 100, представлявано от Петър Петров, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2) ”АЛФА” ЕООД с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. Алабин 100, представлявано от Иван Иванов, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”ДЕЛТА” ЕООД продава на ”АЛФА” ЕООД, следния свой недвижим имот:

                АПАРТАМЕНТ №1 от жилищна сграда на бул. ”Витоша” № 150 в град София, разположен на първи жилищен етаж, със застроена площ от 105.44 кв.м., заедно с 3,25% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, с разрешение за ползване от 15.10.2008 год.

                Данъчната оценка на имота е 105 000,00 лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична Община.

                II. Описания по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 200 000,00 лева, платени от Купувача на Продавача в деня на подписване на този нотариален акт.

                III. ”АЛФА” ЕООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат поравно от страните.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален Акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл. 264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.Коментари

-->