Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.96. Нотариален Акт за Продажба на Стара Сграда с УПИ – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

НОТАРИАЛЕН АКТ

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


                Днес, 01.02.2010 год., пред мен Иванка Иванова Иванова - НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен Съд София, се явиха лицата:

                1) ”ДЕЛТА” ЕООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. Витоша 100, представлявано от Петър Петров, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2) ”АЛФА” ЕООД с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. Алабин 100, представлявано от Иван Иванов, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”ДЕЛТА” ЕООД продава на ”АЛФА” ЕООД, следния свой недвижим имот:

                ОФИС СГРАДА,на 5 етажа,находяща се на бул. „Витоша” № 160 в град София, със застроена площ от 400 кв.м. (20х20м.) и обща разгърната застроена площ 2 000 кв.м., построена през 1995 год., заедно с Урегулиран Поземлен Имот от 800 кв.м. по регулационния план на град София, върху който сградата е построена.

                Общата данъчната оценка за имота е 750 000,00 лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична Община.

                II. Описаните по предходния раздел недвижими имоти се продават за сумата от 1 600 000,00 лева, от които 1 200 000,00 лева за офис сградата, 100 000,00 лева за прилежащият към нея терен и 300 000,00 лева, с включен ДДС, за останалата част от Урегулирания Поземлен Имот, върху който сградата е построена. Посочената в предходното изречение цена е платена от Купувача на Продавача в деня на подписване на този нотариален акт.

                III. ”АЛФА” ЕООД заявява, че е съгласен и купува описаните в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат поравно от страните.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален Акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл. 264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.Коментари

-->