Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Особености при изчисляване и удостоверяване на осигурителен стаж

Публикувано на: 28.05.2013Осигурителен стаж е времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 и ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване. За самоосигуряващите се лица осигурителен стаж е времето, за което са внесени осигурителните вноски.

Осигурителния стаж се удостоверява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), с трудова или осигурителна книжка или с документ по утвърден образец (УП).

Осигурителният стаж се изчислява по реда на КСО и Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. Той се изчислява в дни, месеци и години, а за периода след 31.12.2004 год в часове, дни, месеци и години, за времето, през което лицата са били осигурени за инвалидност, старост и смърт, и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски.

Време, което се признава за осигурителен стаж без да се внасят осигурителни вноски са периодите на: Платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност, бременност или раждане, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, през което лицето е получавало обезщетение за безработица и времето, през което самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство (ОЗМ), са получавали обезщетение за временна неработоспособност, бременност или раждане, както и същите периоди, за които не са имали право на обезщетение от държавното обществено осигуряване.

За осигурителен стаж се зачита и времето, през което лицата не са работили:  поради незаконно недопускане или отстраняване от работа от страна на работодателя, поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, за времето, през което не е работил поради уволнение за задържане от органите на властта, но не е бил привлечен като обвиняем или е бил оправдан, периодите, през които трудоустроените не са работили защото не им е предоставена подходяща работа, както и периода, през който лицата са получавали обезщетение за оставане без работа по чл. 222 ал. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Изчисляване на Осигурителен стаж за периодите преди 01.01.2003 г.

За един ден осигурителен стаж се зачита времето през което лицата са отработили най-малко половината от законоустановеното за тях работно време (РВ) и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време. За лицата, които са отработили по-малко от половината от законоустановеното РВ но са получили не по-малко от минимално установеното възнаграждение за съответното РВ се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на законоустановената за тях продължителност. По този начин се изчислява и ОС на лицата работещи при сумирано изчисляване на работното време (СИРВ), като осигурителния стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни в периода на сумиране на времето. Осигурителния стаж на лицата, които са получили по-малко от минималното възнаграждение за съответното РВ се изчислява, като изплатената сума се раздели на среднодневната минимална работна заплата (МРЗ) за страната. Когато при изчисляване на стажа се получи остатък по-голям от половината от дневното работно време за лицата, той се зачита за един ден осигурителен стаж.

Изчисляване на Осигурителен стаж за периодите преди 31.12.2002 г.

За един ден осигурителен стаж се зачита времето през което лицата са отработили пълното законоустановено за тях работно време и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски върху възнаграждението им, а за работниците и служителите върху не по-малко от минималния им осигурителен доход. За лицата, които са работили при непълно РВ и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход, за съответната продължителност на работното време се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на законоустановената за тях продължителност на РВ. По този начин се изчислява и стажа на лицата работещи при СИРВ, като осигурителния стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни в периода на сумиране на времето. Когато при изчисляване на стажа се получи остатък по-голям от половината от дневното работно време за лицата, той се зачита за един ден осигурителен стаж. Времето на платени и неплатени отпуски, когато лицето е работило при непълно РВ се зачитат пропорционално на пълната продължителност на работното време. Времето на отпуск за бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на дете се зачитат за осигурителен стаж изцяло, независимо от продължителността на работното време. При изчисляване на стажа, когато лицата са работили при определено с кодекса на труда или друг нормативен акт работно време, един пълен месец се зачита, когато са зачетени всички работни дни през съответния месец. Ако зачетените през отделни месеци дни са по-малко от работните дни за съответния месец, осигурителен стаж  се зачита за толкова месеци, колкото се получават, като общият брой на зачетените дни се раздели на 21 при 5 дневна работна седмица и на 25 при 6 дневна работна седмица. Към изчисления по този начин стаж се прибавят зачетените пълни месеци осигурителен стаж. Една година осигурителен стаж се зачита, когато са зачетени 12 месеца.

Изчисляване на Осигурителен стаж за периодите преди 31.12.2004 г.

След тази дата за осигурителен стаж се зачита и положения извънреден труд. В този случай осигурителния стаж се изчислява, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредния труд, след превръщане на нощните часове в дневни, се раздели на законоустановеното РВ за лицето.

Забележка ! – Зачетеният по този начин осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.

Внимание ! – Когато времето, през което лицето е полагало извънреден труд, който е зачетен за осигурителен стаж, работодателят издава удостоверение образец УП 3 при прекратяване на правоотношението. В  удостоверението се посочват отделно осигурителния стаж за законоустановеното РВ и осигурителния стаж за извънредния труд.

Основни правила при изчисляване на осигурителен стаж

 1. до 31.12.2004 г. За осигурителен стаж не може да бъде зачетено време в повече от календарното за периода.
 2. За периода след тази дата зачетеният осигурителен стаж може да бъде по-голям от календарното време.
 3. За периода след тази дата за осигурителен стаж се зачита и извънредния труд.
 4. Отпуските за бременност, раждане и отглеждане на дете се зачитат в пълен размер независимо от продължителността на работното време.
 5. Осигурителният стаж при пълно работно време, без да е полаган извънреден труд, се изчислява така, както се изчислява трудовия стаж. В този случай осигурителния стаж ще бъде равен на зачетения трудов стаж.

Примери

Пример 1

Законоустановено време 8 часа

Работно време по правоотношението 4 часа

Период от 01.03.2002 до 15.03.2002 вкл

Зачетен осигурителен стаж = 11 дни

                               Лицето е отработило най-малко половината от законоустановеното работно време

Пример 2

Ако лицето е работило от 01.01.2002 до 28.02.2002 вкл. на работно време 4 часа дневно

Законоустановено работно време 8 часа

За осигурителен стаж се зачитат 2 месеца.

                Това е така тъй като лицето е отработило най-малко половината

                от законоустановеното за него работно време.

Пример 3

Законоустановено време 8 часа

Работно време по правоотношението 2 часа

Период от 01.03.2002 до 15.03.2002 вкл

Зачетен осигурителен стаж =  3 дни

                Лицето е отработило по-малко от половината от законоустановено работно време

11 рд * 2 ч = 22 ч

22 / 8 = 2.75 = 3 дни

Пример 4

Законоустановено време 8 часа

Работно време по правоотношението 2 часа

Период от 01.03.2002 до 15.03.2002 вкл

Среднодневна МРЗ за страната 100 / 21 = 4.76 лв

Получено възнаграждение за периода – 10 лв

Зачетен осигурителен стаж =  2 дни

                Лицето е отработило по-малко от половината от законоустановеното работно време

10 * 4.76 = 2.10 = 2 дни


Пример 5

Ако лицето е работило от 01.01.2003 до 28.02.2003 на работно време 4 часа дневно

Законоустановеното работно време е 8 часа

За осигурителен стаж се зачита 1 месец.

Това е така тъй като лицето е отработило половината от законоустановеното за него работно време.

(42*4)/8 = 21

21/21 = 1 месец

Пример 6

Ако лицето е работило от 01.01.2006 до 31.01.2006 вкл на работно време 8 часа дневно

Законоустановеното работно време е 8 часа

Извънреден труд, след превръщане на нощните часове в дневни – 8 часа

За осигурителен стаж се зачита 1 месец и 1 ден.

Това е така тъй като лицето е отработило пълното законоустановено за него работно време.

(22 * 8 + 8) / 8 = 23

1 пълен месец

1 ден от извънреден труд

Пример 7

При пълно работно време и липса на извънреден труд осигурителния стаж се изчислява както се изчислява трудовия стаж ( в пълен размер ). В този случай осигурителния и трудовия стаж ще бъдат равни и в трудовата книжка трябва да се впише текста:

                “Осигурителния стаж е равен на зачетения трудов стаж”Коментари

 • По първи трудов договр съм на пълно работно време- 8 часа,а по втори на 4 часа. Как ще ми се изчисли осигурителния стаж?
  • 27 Jun 2013 10:50
  • (Потребител)
  • 0
  В пример 4 е изписано " * " вместо " / "
  10 * 4.76 = 2.10 = 2 дни -> 10 / 4.76 = 2.10 = 2 дни
 • Желанието ми е да разбера:
  1. На колко се равнява трудовия ми стаж, при втория работодател за времето от 01.12.2008 година до 30.06.2013 ., когато съм работил на трудов договор с първи работодател за пълно работно време /8 часа/ и при втори работодател с втори трудов договор на 4 часа с всички осигуровки.
  2. На колко се равнява осигурителния ми стаж при втория работодател за същото време?
 • Здравейте,бихте ли ми цитирали нормативния акт ,на база на който ,цитирам "4.Отпуските за бременност, раждане и отглеждане на дете се зачитат в пълен размер независимо от продължителността на работното време."
  Благодаря предварително!
  Трябва ми за изчисляване на осигурителен стаж за период около 12 години, в който лището е било на 4 часа,но през този период е имало 2 бременности и отпуск за отглеждане на дете съответно два пъти.
 • От НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ
  (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.)
  Чл. 38. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., доп., бр. 19 от 2002 г., изм., бр. 19 от 2003 г., доп.,
  бр. 24 от 2005 г.)
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г., бр. 19 от 2015 г., в сила от 1.01.2015 г.)
  Осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4, 6 и 7 КСО за времето след 31 декември 2002
  г., а за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 - за времето след 27 декември 2003 г., се зачита и изчислява:
  6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 25 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г.) времето на отпуските за
  бременност, раждане и осиновяване, както и за отглеждане на дете, в размерите, определени в
  Кодекса на труда - изцяло, независимо от продължителността на работното време;
  -Тоест със сигурност,независимо че времето по трудов договор е било 4 часа,за тези малко повече от 4 години ще се зачита пълен осигурителен стаж!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->