ГАЛИНА ИВАНОВА ГАЛИНА ИВАНОВА МЛ.СП."ФИНАНСИ"

Oсигурителния стаж зачита ли се при изчисляване на тр.стаж и профес.опитКмет на населено място се е осигурявал като земеделски производител, за което има заверена осигурителна книжка. Този осигурителен стаж взема ли се в предвид при изчисляване на % за придобит трудов стаж и професионален опит?Отговори

 • Здравейте,

  Изцяло в правомощията на работодателя е да определи, кои професии и длъжности могат да се считат за сходни на предоставяните от него работни места. Само че това трябва предварително да е ясно упоменато и написано във Вътрешни правила за работната заплата (ВПРЗ). Съгласно чл.22(3)4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) във ВПРЗ задължително се включват редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения, вкл. това за придобит трудов стаж и професионален опит. Напримерн възможност за дефинирането на „сходния характер“ е като се използват диапазони или конкретни наименования на длъжностите от НКПД 2011.

  Всичко казано до тук обаче касае натрупания трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда (КТ), а във вашия случай се споменава осигурителен стаж. В НСОРЗ обаче са регламентирани и случаите, при които работодателят при определени условия е длъжен да зачете и признае за придобит трудов стаж и професионален опит различни периоди от време, включително и такива преди сключването на трудовия договор, които не се признават за трудов стаж по КТ. Това е времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство.

  Вашия конкретен случай, попада във втората от изброените по-горе алтернативи. Но въпреки това, за да получите положителен отговор на зададения от Вас въпрос следва да са изпълнени кумулативно двете условия:
  1. Да сте се възползвали от възможността на чл. 4(4) от Кодекса за социално осигуряване (КСО), тоест в качеството Ви на земеделски производител, да сте избрали да се самоосигурявате и във фонд Общо заболяване и майчинство (ОЗМ);
  2. Извършваната от Вас трудова дейност като земеделски производител да е включена като сходна на новата Ви длъжност във ВПРЗ на новия Ви работодател.

  В случай, че дори и едно от условията не е налице, то нямате основание на което да претендирате стажа по осигурителната Ви книжка да се включи в базата за изчисляване на допълнителното Ви възнаграждение.

  Поздрави,
  Николай Иванов


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->