Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.1.13. Внос на Суровини

Публикувано на: 30.11.2010

№ 5215612

INVOICE

date: 12.01.2010

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (we)

BETA FARM Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

166 Amster Str., Bern 6100, Swiss

description

measure

quantity

Unit Price ($)

Total ($)

1

L-Carnitine Tartrate

kg

200

42

8 400

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

8 400

Country of Origin:

Swiss


Tariff Code:

12345678


1. Митническа 

ДЕКЛАРАЦИЯ


А. ПОЛУЧАВАЩО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ


02415623102154/21.01.2010

8

2. Изпращач / Износител №

8. Получател №

формуляр за получателя

БЕТА ФАРМ ООД            CH 

БЕРН 6100, АМСТЕР 166

АЛФА ООД (ние)                              BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

14. Декларатор/Представител

15. Държава на изпращане/износ

15. Код държ. изпр.

17. Код държ. получ.

АЛФА ООД                         BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

ШВЕЙЦАРИЯ

CH 

BG

16. Държава на произхода

17. Държава на получаване

ШВЕЙЦАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

18. Идентификация и националност на транспортното средство при пристигане   

20. Условия на доставка 

САМОЛЕТ / OS4859 

CIP СОФИЯ

21. Идентификация и националност на трансп. средство при преминаване на границата   

22. Валута и обща фактурна стойност

23. Валутен курс

24. Вид на сделка

САМОЛЕТ / OS4859                        AT

USD 

8 400.00

1.37001

1

25. Вид транспорт на

26. Вид транспорт в

27. Място на разтоварване

28. Финансови и банкови данни

40

граница

40

държавата29. Входно митническо учреждение

30. Местонахождение на стоките

8

BG005100/22012010

АЕРОГАРА СОФИЯ

31. Колети и описание на стоката

Маркировки и номера на контейнер(и) – брой и вид

32. Стока

33. Тарифен код

СУРОВИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

L-CARNITINE TARTRATE – 200 КГ.

CAS NR. 461-06-3 (PC=8)

1

29139000 90 2501 0000 0000

34. Държ. на произх. – код

35. Бруто тегло – кг

36. Преференции

CN 

231

100

37. РЕЖИМ

38. Нето тегло – кг

39. Квота

40 00 000

200


40. Митнически манифест / Предшестващ документ

X785-5100/994/2/22012010

41. Допълн. мерна единица

42. Цена на стоката

43. М.О. Код


8 400.00

1

44. Допълн. информ. и предостав. докум., серт. и разрешит.

N003=/11012010

N380=401595/18012010

N741=999-5709 4796

N852=/24122009//01122009

45. Уточняване

11 508.08

46. Статистическа стойност

11 508.08

47. Изчисляване на вземанията

Вид

Основа за изчисляване

Ставка

Сума

НП

48. Отсрочено плащане

49. Идентификация на склад

A00

11 508.08

6.50

748.03

DB00

12 256.11

20.00

2 451.22

D

В. СЧЕТОВОДНИ ДАННИ 


2154/21.01.2010 Всичко:

3 199.25


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Внасяме от Швейцария материали за производството на хранителни добавки. ДДС-то и митото са платени по банков път. Задължението към доставчика ще бъде платено по банков път.  

Курсът на лева е: 1.35062 за 1 щатски долар на 12.01.2010 г.; 1.37001 за 1 щатски долар на 21.01.2010; 1.40042 за 1 щатски долар на 29.01.2010 г.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За вноса на стоки или суровини, които ще бъдат платени по банков път, са необходими фактура (инвойс) и митническа декларация, които удостоверяват доставката (вноса).

(В примера банковото извлечение за платеното ДДС и мито на митницата не е показано отделно, но се приема, че е направено.)


• Начин на осчетоводяване:

Закупените суровини се осчетоводяват аналитично и количествено към съответната материална сметка, като към тяхната стойност се добавят (включват) и платените мита.

Общата сума на стоките плюс митата се отнасят по разчети с митници и се осчетоводяват аналитично.

Само сумата от разчета с митници, дължима към доставчика, се отнася към разчети с доставчици. Ако фактурата е с различна дата от митническата декларация и курсът на валутата е различен за двете дати, ще се формира и курсова разлика. Курсова разлика ще е се формира и към деня на плащане, ако курсът е различен от този на фактурата и митническата декларация.

Разчетът към доставчикавъв валута се осчетоводява аналитично и количествено към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

В ДДС дневника за покупки се включват данните само от митническата декларация.

Крайното салдо по сметка Приходи от валутни операции, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране/кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:


стопанска операция:

302

Покупка на суровини/материали

вид документ:

7

Митнически документ

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

302

Суровини/Материали

12 256,11

457

Разчети с митници

14 707,33

аналит.

L- карнитин (200 кг. х 61,28055 лв.)

12 256,11

анилит.

Бета Фарма

11 508,08

4531

Начислен ДДС върху покупките

2 451,22

аналит.

Мито и ДДС

3 199,25

ОБЩО

14 707,33

ОБЩО

14 707,33


• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

302

Покупка на суровини/материали

вид документ:

7

Митнически документ

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

457

Разчети с митници

11 508,08

401

Задължения към доставчици

11 345,21

анилит.

Бета Фарма

11 508,08

аналит.

Бета фарма

11 345,21
парт.

Ф-ра 5215612/12.01.2010

11 345,21
724

Приходи от валутни операции

162.87

ОБЩО

11 508,08

ОБЩО

11 508,08


• Счетоводна статия 3:


стопанска операция:

453

Платен данък

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

457

Разчети с митници

3 199,25

503

Разплащателна сметка в левове

3 199,25

анилит.

Бета Фарма

3 199,25


ОБЩО

3 199,25

ОБЩО

3 199,25


• Счетоводна статия 4:


стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

724

Приходи от валутни операции

162.87

123

Текуща печалба/загуба

162.87ОБЩО

162.87

ОБЩО

162.87


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

162.87

Приходи от валутни разлики

162.87

Материали

12 256,11

Задълж. към доставчици

11 345.21

ДДС за възстановяване

2 451,22

Текуща печалба

162.87

Парични средства

-3 199,25Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-3 199,25

Финансов резултат от текущия период

162.87

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

Забележка: В примера се счита, че са платени само данъка и митото. Задължението към доставчика не е погасено. Затова в отчетите Баланс и Паричен поток паричните средства са намалени само със сумата на ДДС- то и митото.


В допълнение: Когато задължението по фактурата бъде изплатено на доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банков път, както е предвидено). Тъй като има разлика във валутния курс от датата на фактурата, датата на митническата декларация и датата на плащането, затова ще има и статия, в която валутната разлика от валутния курс от датата на фактурата и датата на плащането ще се осчетоводи като приход/разход от валутни разлики. Дата на плащането на фактурата е 29.01.2010 г.


• Счетоводна статия:


стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължение към доставчици

11 345,21

504

Разплащателна сметка във валута

11 763.53

аналит.

Бета фарма

11 345,21
парт.

Ф-ра 5215612/12.01.2010

11 345,21
624

Разходи по валутни операции

418.32
ОБЩО

11 763.53

ОБЩО

11 763.53


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи от валутни разлики

418.32

Текуща загуба

418.32

Парични средства

-11 763.53

Задълж. към доставчици

-11 345.21Текуща загуба

-418.32

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-11 763.53

Финансов резултат от текущия период

-418.32

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->