Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.6.1. Баланс по НСС с Формули за Изчисляване

Публикувано на: 01.12.2010

БАЛАНС

формули за изчисляване на статиите в БалансаАКТИВ

раздели, групи, статии

формули

А. Записан, но невнесен капитал (общо)

KsDt426 

Б. Нетекущи активи (общо)


I. Нематериални активи (общо)


1. Продукти от развойна дейност

KsDt211 - KsDt2421

2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, софтуер, …

KsDt212 - KsKt2422 + KsDt213 + KsDt214 + KsDt219 - KsKt2429

3. Търговска репутация

- KsKt232 + KsDt231 - KsKt2433

4. Предост. аванси и немат. а-ви в процес на изграждане

KsDt613

II. Дълготрайни материални активи (общо)


1. Земи и сгради (общо)

GKsDt201 + KsDt202 - KsKt2412

  - в т.ч. земи

GKsDt201

  - в т.ч. сгради

KsDt202 - KsKt2412

2. Машини, производствено оборудване и апаратура

KsDt203 - KsKt2413 + KsDt205 + KsKt2415

3. Съоръжения и други

KsDt204 - KsKt2414 + KsDt206 - KsKt2416 + KsDt207 - KsKt2417 + KsDt209 - KsKt2419 + GKsDt27 - KsKt2432 - KsKt252

4. Предост. аванси и матер. а-ви в процес на изграждане

KsDt613

III. Дългосрочни финансови активи (общо)


1. Акции и дялове в предприятия от група

KsDt221

2. Предоставени заеми на предприятия от група


3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

KsDt222 + KsDt223

4. Предост. заеми на асоц. и смесени предприятия


5. Дългосрочни инвестиции

KsDt224 - KsKt2431 + KsDt225 + KsDt226 + KsDt228 + KsDt229

6. Други предоставени заеми

KsDt227

7. Изкупени собствени акции (с номин. ст-ст ________)

KsDt116

IV. Отсрочени данъци (общо)

KsDt494

В. Текущи активи (общо)


I. Материални запаси (общо)


1. Суровини и материали

KsDt302 + KsDt301

2. Незавършено производство

KsDt611 + KsDt612

3. Продукция и стоки (общо)

KsDt303 + KsDt304 + GKsDt31

  - в т.ч. продукция

KsDt303

  - в т.ч. стоки

KsDt304

4. Предоставени аванси


II. Вземания (общо)


1. Вземания от клиенти и доставчици (общо)

KsDt411 + KsDt402 + KsDt413 + KsDt414 + KsDt419 - KsKt251

  - в т.ч. над една година


2. Вземания от предприятия от група (общо)

KsDt415 + KsDt424

  - в т.ч. над една година


3. Вземания от асоц. и смесени предприятия (общо)


  - в т.ч. над една година


4. Други вземания

KsDt422 + KsDt429 + KsDt441 + KsDt442 + KsDt443 + KsDt444 + KsDt445 + KsDt451+ GKsDt452 + KsDt4531 + KsDt454 + KsDt456 + KsDt457 + GKsDt459 + KsDt4538 + GKsDt461+ GKsDt462 + GKsDt463 + KsDt464 + KsDt469 + KsDt491 + KsDt492 + KsDt493 + KsDt495+ KsDt496 + KsDt4972 + KsDt498 + KsDt499

  - в т.ч. над една година


III. Инвестиции (общо)


1. Акции и дялове в предприятия от група


2. Изкупени собствени акции (с номин. ст-ст ________)

NsDt116

3. Други инвестиции

KsDt511 + KsDt512 + KsDt513 + KsDt514 + KsDt519

IV. Парични средства (общо)

GKsDt50

  - в т.ч. в брой

GKsDt501 + GKsDt502

  - в т.ч. по безсрочни сметки (депозити)

GKsDt503 + GKsDt504 + GKsDt506

Г. Разходи за бъдещи периоди (общо)

KsDt651 + KsDt652

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)

БАЛАНС

формули за изчисляване на статиите в Баланса


ПАСИВ

раздели, групи, статии

формули

А. Собствен капитал (общо)


I. Записан капитал (общо)

KsKt101 + KsKt102

II. Премии от емисии (общо)


III. Резерв от последващи оценки (общо)


IV. Резерви (общо)


1. Законови резерви

KsKt111

2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции

KsKt114

3. Резерв, съгласно учредителен акт

KsKt115

4. Други резерви

KsKt112 + KsKt113 + KsKt119

V. Натрупана печалба (загуба) от мин. години (общо)

KsKt122 - KsDt121

  - в т.ч. неразпределена печалба

KsKt122

  - в т.ч. непокрита загуба

- KsDt121

VI. Текуща печалба (загуба)                            

KsKt123 - KsDt123

Б. Провизии и сходни задължения (общо)


1. Провизии за пенсии и други подобни задължения


2. Провизии за данъци (общо)

KsKt494

  - в т.ч. за отсрочени данъци

KsKt494

3. Други провизии и сходни задължения

KsKt497

В. Задължения (общо)


  • в т.ч. до една година (общо)


  • в т.ч. над една година (общо)


1. Облигационни заеми (общо)

KsKt153

  - в т.ч. до една година


  - в т.ч. над една година


2. Задължения към финансови предприятия (общо)

KsKt151 + KsKt152 + KsKt153 + KsKt159

  - в т.ч. до една година

KsKt151 + KsKt153

  - в т.ч. над една година

KsKt152+ KsKt159

3. Получени аванси (общо)

KsKt412

  - в т.ч. до една година


  - в т.ч. над една година


4. Задължения към доставчици (общо)

KsKt401 + KsKt403 + KsKt404 + KsKt409

  - в т.ч. до една година


  - в т.ч. над една година


5. Задължения по полици (общо)


  - в т.ч. до една година


  - в т.ч. над една година


6. Задължения към предприятия от групата (общо)

KsKt405 + KsKt425

  - в т.ч. до една година


  - в т.ч. над една година


7. Задълж. към асоц. и смесени предприятия (общо)


  - в т.ч. до една година


  - в т.ч. над една година


8. Други задължения (общо)

GKsKt421 + KsKt422 + KsKt423 + KsKt429 + KsKt451 + KsKt4521 + KsKt4522 + KsKt4539+ KsKt4532 + KsKt454 + KsKt456 + KsKt457+ GKsKt459 + GKsKt461 + GKsKt462 + GKsKt463 + KsKt469

  - в т.ч. до една година


  - в т.ч. над една година


  • в т.ч. към персонала

GKsKt 421 + KsKt422 + KsKt423 + KsKt429

    - в т.ч. до една година


    - в т.ч. над една година


  • в т.ч. осигурителни задължения

GKsKt461 + GKsKt462 + GKsKt463 + KsKt469

    - в т.ч. до една година


    - в т.ч. над една година


  • в т.ч. данъчни задължения

KsKt451 + KsKt4521 + KsKt4522 + KsKt4539 + KsKt4532 + KsKt454 + KsKt455 + KsKt456 + KsKt457 + GKsKt459

    - в т.ч. до една година


    - в т.ч. над една година


Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди (общо)

GKsKt75

  - в т.ч. за финансирания

KsKt753 + KsKt754

  - в т.ч. приходи за бъдещи периоди

KsKt751 + KsKt752

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)
Коментари

-->