Яна Атанасова Яна Атанасова счетоводител

Финансов лизинг с опцияДружество, регистрирано по ДДС е закупило служебен автомобил (лек 6+1 по талон), посредством Договор за финансов лизинг с опция, сключен през август 2011 г. По силата на финансовия лизинг има първоначалната вноска, която е 35% от стойността на автомобила. Продължителността на лизинга е 36 месеца и има остатъчна стойност в размер на 1171 лв. Дружеството прилага МСС.

1. Правилно ли е дружеството да заведе автомобила като актив в баланса си, въпреки наличието на опция?

2. На първоначалната авансова вноска дружеството е ползвало ДК, правилно ли е действието?

3. Има ли право дружеството да ползва данъчен кредит на разходите за ремонт и поддръжка на сл. автомобил?Отговори

 • Здравейте,

  По отношение на вашите въпроси давам следното становище и мнение:

  По първия въпрос – като финансов лизинг, с опция за закупуване и съгласно МСС 17 Вие трябва да заприходите актива към началото на срока на лизинговия договор или това е датата на първоначалното признаване на лизинга. Стойността на актива към датата на заприходяването му включва първоначалната вноска от 35 % (във вашия случай), месечните лизингови вноски и остатъчната стойност (това е цената на опцията за закупуване). В актива на баланса се отчитат и бъдещите финансови разходи по обслужването на лизинга (платимите лихви по време на лизинговия договор). Обикновено всички тези параметри са описани в договорите за лизинг и погасителните планове. В баланса на фирмата като пасив се отчита задължението към лизинговата компания по всички бъдещи плащания по лизинговият договор. През срока на лизинга трябва да отчитате амортизацията на съответния дълготраен актив съгласно МСС 16, независимо, че от правна гледна точна не сте притежатели на актива. Основание за това Ви дава фактът, че с финансовия лизинг се прехвърлят всички рискове и изгоди, произтичащи от собствеността върху даден актив.

  Отговорът на втория и на третия въпрос зависи от това какво е предназначението на автомобила и за какво се използва. При положение, че не е лек автомобил съгласно разпоредбите на ЗДДС, Вие имате право на данъчен кредит както на първоначалната лизингова вноска, така и на останалите вноски до края на лизинговия договор. Допълнително условие е този автомобил да се използва за извършваните от фирмата облагаеми доставки, а не за други цели. При положение, че отговаряте на тези условия вие имате право на данъчен кредит и на разходите по ремонт и поддръжка на автомобила.


  Използвана нормативна уредба за отговор на този въпрос – МСС 17, чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС, Допълнителни разпоредби на ЗДДС.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Много Ви благодаря за отговора.
  • 09 Jul 2013 13:17
  • Iliansen Bacho (Потребител)
  • Компания: Нова звезда
  • 1
  етотук може да намерите актуално становище на нап точно по вашия казус
  http://nap.bg/page?sId274fsL=2&sId274dsA=2013&id=168&textMode=0

  заглавието е
  Указание относно право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил
 • Да, благодаря, видях го няколко дена след като публикувах въпроса си тук :)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->