Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.6.2. ОПР по НСС с Формули за Изчисляване

Публикувано на: 01.12.2010

Отчет за Приходите и Разходите

формули за изчисляване на статиите в Отчета за Приходите и РазходитеРАЗХОДИ

наименование на разходите

формули

А. РАЗХОДИ


1. Намаление на запасите от продукция и незав. произв.

NsDt303 - KsDt303+Ns611 - KsDt611+NsDt612 - KsDt612

2. Разходи за суровини, материали и външни услуги

ObDt601 + ObDt602

  а) в т.ч. за суровини и материали

ObDt601

  б) в т.ч. за външни услуги

ObDt602

3. Разходи за персонала

ObDt604 + ObDt605

  а) в т.ч. разходи за възнаграждения

ObDt604

  б) в т.ч. разходи за осигуровки

ObDt605

    - в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии


4. Разходи за амортизация и обезценка

ObDt603 + ObDt608

  а) в т.ч. разходи за амортизация и обезценка на активи

ObDt603 + ObDt608

    - в т.ч. разходи за амортизация

ObDt603

    - в т.ч. разходи за обезценка

ObDt608

  б) в т.ч. разходи от обезценка на текущи активи


5. Други разходи

ObDt606 + ObDt607 + ObDt609 + GetDO[70,20,30]

  а) в т.ч. балансова стойност на продадените активи

GetDO[70,20,30]

  б) в т.ч. провизии

ObDt607

Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)


6. Разходи от обезценка на финансови активи

ObDt623 + ObDt624

    - в т.ч. от валутни разлики

ObDt624

7. Разходи за лихви и други финансови разходи

ObDt621 + ObDt622 + ObDt625 + ObDt629

  а) в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група


  б) в т.ч. отрицателни разлики от опер. с фин. активи

ObDt625

Общо финансови разходи (6+7)


8. Печалба от обичайна дейност

>(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)-(Б1+Б2+Б3+Б4+Б5+Б6+Б7)

9. Извънредни разходи

ObDt691

ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)


10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)


11. Разходи за данъци от печалбата

GetDO[123,452,454]

12. Други данъци, алтернативни на корпоративния


13. Печалба (10-11-12)


ВСИЧКО (общо разходи +11+12+13)

Отчет за Приходите и Разходите

формули за изчисляване на статиите в Отчета за Приходите и Разходите


ПРИХОДИ

наименование на приходите

формули

Б. ПРИХОДИ


1. Нетни приходи от продажби

GetKO[70,41]

  а) в т.ч. на продукция

GetKO[701,41]

  б) в т.ч. на стоки

GetKO[702,41]

  в) в т.ч. на услуги

GetKO[703,41]

2. Увелич. на запасите от продукция и незав. произв.

KsDt303 - NsDt303 + KsDt611 - Ns611 + KsDt612 - NsDt612

3. Разходи за придобиване на а-ви по стопански начин

GetDO[611,60] + GetDO[612,60] + GetDO[612,60]

4. Други приходи

GetKO[704,41] + GetKo[705,41] + GetKO[706,41] + ObKt707 + ObKt708 + ObKt709

    - в т.ч. приходи от финансирания

ObKt708

Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)


5. Приходи от участия в предприятия

ObKt722

    - в т.ч. от предприятия в група


6. Приходи от други инвестиции и заеми


    - в т.ч. приходи от предприятия в група


7. Други лихви и финансови приходи

ObKt721 + ObKt723 + ObKt724 + ObKt725 + ObKt726 + ObKt729

  а) в т.ч. приходи от предприятия в група


  б) в т.ч. положителни разлики от опер. с фин. активи

ObKt725

  в) в т.ч. от валутни разлики

ObKt724

Общо финансови приходи (5+6+7)


8. Загуба от обичайна дейност

<(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)-(Б1+Б2+Б3+Б4+Б5+Б6+Б7)

9. Извънредни приходи

GObKt79

ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)


10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)


11. Загуба (10+(редове 11 и 12 от Раздел А)


ВСИЧКО (общо приходи +11)
Забележка: При изчисление на изменението на запасите от продукция и незавършено производство не се вземат под внимание:
                а) балансовата стойност на бракуваната и липсваща продукция  и незавършено производство, отчетена за сметка на предприятието;

                б) балансовата стойност на установената в излишък продукция и незавършено производство;

                в) намаляването и последващото увеличаване на стойността на продукцията и незавършеното производство в резултат на последващи оценки.Коментари

-->