Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.6.4. Отчет за Паричните Потоци по НСС с Формули за Изчисляване

Публикувано на: 01.12.2010

Отчет за Паричните Потоци

формули за изчисляване на статиите в Отчета за Паричните Потоци


наименование на паричните потоци

формули

постъпления

плащания

нетен поток

(а)

(б)

(в)

А. Парични потоци от основна дейност (всичко) (1)
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти (2)2a-2б

2. Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търговски цели (3)

GetDO [50,51]

GetKO [50,51]

3a-3б

3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения (4)4а-4б

4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни (5)

GetDO [50,496,721]

GetKO [50,496,621]

5а-5б

5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики (6)

GetDO [50,724]

GetKO [50,624]

6а-6б

6. Платени и възстановени данъци от печалбата (7)

GetDO [50,452]

GetKO [50,452]

7а-7б

7. Плащания при разпределения на печалби (8)

GetDO [50,424,722]

GetKO [50,425]

8а-8б

8. Други парични потоци от основна дейност (9)9а-9б

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност (всичко) (10)
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи (11)11а-11б

2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи (12)

GetDO [50,51]

GetKO [50,51]

12а-12б

3. Парични потоци, свързани лихви, комисионни, дивиденти и други подобни (13)

GetDO [50,496,721]

GetKO [50,496,621]

13а-13б

4. Парични потоци от бизнес комбинации – придобивания (14)14а-14б

5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики (15)

GetDO [50,724]

GetKO [50,624]

15а-15б

6. Други парични потоци от инвестиционна дейност (16)

GetDO [50,224]

GetKO [50,224]

16а-16б

В. Парични потоци от финансова дейност (17)
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа (18)

GetDO [50,101]

GetKO [50,116]

18а-18б

2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците (19)


GetKO [50,101,102]

19а-19б

3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми (20)20а-20б

4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни (21)21а-21б

5. Плащания на задължения по лизингови договори (22)

GetDO [50,159]


22а-22б

6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики (23)

GetDO [50,724]

GetKO [50,624]

23а-23б

7. Други парични потоци от финансова дейност (24)24а-24б

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) (25)
Д. Парични средства в началото на периода (26)GNSDt50

Е. Парични средства в края на периода (27)GKSDt50ФОРМУЛИ (по дълги от полето на клетките):

= GetDO [50,41,71,4532]

= GetKO [50,40,30,31,60,4531]

4a =GetDO [50,421,454,461,462,463,464,469]

= GetKO [50,421,423,454,461,462,463,464,469]…

9a = GetDO [50,422,441,442,444,445,4538,456,457,459,491,492,493,498,499,751,791]

= GetDO [50,422,441,442,4539,456,457,459,491,492,493,498,499,651,691]

11a = GetDO [50,20,21,27]

11б = GetKO [50,20,21,27]

14a = GetDO [50,221,222,223]

14б= GetKO [50,221,222,223]

19a = GetDO [50,101,426,102]

20a = GetDO [50,151,152,153,154]

20б = GetKO [50,153,227]

21a = GetDO [50,496,721,722]

21б = GetKO [50,496,621]

24a = GetDO [50,225,226,228,229]

24б= GetKO [50,225,226,228,229]Коментари

-->