Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

7.7.2. Отчет за Доходите и Всеобхватния Доход по МСС

Публикувано на: 01.12.2010

(Консолидиран)

Отчет за Доходите и Всеобхватния Доход

на АЛФА ЕООД за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.наименование на приходите и разходите

бележки (стр.)

сума (хил. лева)

2010

2009

1. Приходи продажби от основна дейност (общо)


   

2. Себестойност (отчетна стойност) на продажбите (общо)


   

I. Брутна печалба/загуба от основна дейност (1-2)


   

1. Други печалба/загуба, нетно


   

2. Разходи за продажби (дистрибуция)


   

3. Административни разходи


   

4. Други разходи за дейността


   

II. Оперативна печалба/загуба от дейността (I+1-2-3-4)


   

1. Финансови приходи


   

2. Финансови разходи


   

III. Финансови приходи/разходи, нетно (1-2)


   

IV. Дял от печалбата на асоциирани предприятия


   

V. Печалба/загуба преди данъци (II-III+IV)


   

1. Разходи за данък върху печалбата


   

А.  Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности (V-1)


   

Б. Печалба/загуба за периода от прекратени дейности


   

В. Нетна печалба/загуба за периода (А-Б)


   

Други компоненти на всеобхватния доход:


   

1. Печалба/загуба от преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване


   

2. Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни операции и дейности


   

3. Нетна промяна в справедливата стойност при хеджиране на пар. потоци, прекласифицирани в печ./загуба


   

4. Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба


   

5. Актюерски печалби/загуби по пенсионни планове с дефинирани доходи


   

6. Дял от друг всеобхаватен доход на асоциирани предприятия


   

I. Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци (1+2+3+4+5+6)


   

1. Данък върху друг всеобхватен доход


   

Г.  Общо всеобхватен доход за периода (I-1)

Печалба, отнасяща се към:

1. Собственици на дружеството майка


   

2. Неконтролиращо участие


   

Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:

1. Собственици на дружеството майка


   

2. Неконтролиращо участие


   

Доход на акция


   

Бележките от стр. ___ до стр. ___ са неразделна част от този финансов отчет.


Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):Коментари

  • Здравейте,

    Бих искала да Ви попитам как се образува ред Г. Общо всеобхватен доход за периода (I-1). По написаното в скобите съдя, че това е Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци - Данък върху друг всеобхватен доход. Така ли е ? Аз смятам ,че точното образуване на ред Г е Нетна печалба/загуба за периода - Друг всеобхватен доход след данъци. Коригирайте ме ако греша.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->