Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

7.7.5. Отчет за Паричните Потоци (пряк метод) по МСС

Публикувано на: 01.12.2010

(Консолидиран)

Отчет за Паричните Потоци (пряк метод)

на АЛФА ЕООД за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


наименование на паричните потоци

бележки

(стр.)

2010

2009

Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти
2. Плащания на доставчици
3. Плащания на персонала и за социално осигуряване
4. Платени данъци (без данъци върху печалбата)
5. Платени/възстановени данъци върху печалбата
6. Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства
7. Курсови разлики, нетно
8. Други постъпления/плащания, нетно
А. Нетни парични потоци от оперативна дейност (сума на позиции от 1 до 8)
Парични потоци от инвестиционна дейност
9. Покупка на имоти, машини и оборудване
10. Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване
11. Покупка на нематериални активи
12. Покупка на инвестиции на разположение за продажба
13. Постъпления от продажба на инвестиции на разположение за продажба
14. Покупка на инвестиционни имоти
15. Постъпления свързани с инвестиционни имоти
16. Покупка на ации/дялове в дъщерни/асоциирани дружества
17. Постъпления от продажба на ации/дялове в дъщерни/асоциирани дружества
18. Постъпления от дивиденти
19. Предоставени заеми на свързани лица
20. Върнати заеми от свързани лица
21. Предоставени заеми на други дружества
22. Върнати заеми от други дружества
23. Получени лихви по предоставени заеми
Б. Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (сума на позиции от 9 до 23)
Парични потоци от финансова дейност
24. Постъпления от емисия на акции/ от увеличение на основен капитал с парични вноски
25. Постъпления от краткосрочни банкови  заеми
26. Изплащане на краткосрочни банкови заеми
27. Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия
28. Изплащане на краткосрочни  заеми от свързани предприятия
29. Получени / (изплатени) суми по банков овърдрафт
30. Постъпления от дългосрочни банкови заеми
31. Изплащане на дългосрочни банкови заеми
32. Плащания по финансов лизинг
33. Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение
34. Изплатени дивиденти
В. Нетни парични потоци от финансова дейност (сума на позиции от 24 до 34)
Нетно намаление/увеличение на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Ефекти от обменните  курсове върху наличните парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в края на периода
                Бележките от стр. ___ до стр. ___ са неразделна част от този финансов отчет.

Забележка: Всички плащания се показват в скоби и за изчисленията се сумират с отрицателен знак.


Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):Коментари

-->